Bạn đang ở đây

Quyền Nuôi và Thăm viếng Con cái

Khái quát

Tòa án nào đưa ra phán quyết về quyền nuôi và thăm viếng?

Các sắp xếp khác nhau về quyền nuôi con ở tiểu bang Massachusetts?

Nếu tôi chưa ra tòa ai là người được quyền nuôi con?

Những chuẩn mực và điều lệ nào quan tòa áp dụng để đưa ra các phán quyết về quyền nuôi con?

Thăm viếng

Lịch thăm viếng

Lịch thăm viếng hợp lý

Thăm viếng dưới sự giám sát

Thăm viếng khi một bên cha mẹ đã từng ngược đãi với người kia

Việc thăm viếng sẽ như thế nào nếu tôi đi xin một lệnh tránh xa hoặc nếu tôi đã có một lệnh tránh xa?

Không thăm viếng

Quyền thăm viếng và tiền nuôi con – có sự liên hệ nào không?

Khái quát

Trải qua việc ly thân hoặc ly hôn, hoặc xa rời một mối quan hệ áp bức là điều không hề dễ dàng. Cuộc sống của bạn bị gián đoạn, và nễu bạn có con cái, cuộc sống của chúng cũng bị gián đoạn theo. Nếu bạn có con cái, các vần đề về pháp lý, tài chình và tình cảm thậm chí còn phức tạp hơn. Đó là một khoảng thời gian hết sức căng thẳng đối với con cái.

Cuốn sách nhỏ này nhằm cung cấp cho bạn những thông tin về việc luật pháp đề cập tới quyền nuôi và thăm viếng như thế nào. Nó sẽ giúp bạn suy nghĩ kỹ về những vấn đề pháp lý mà bạn sẽ cần phải quan tâm để giải quyết những vấn đề như:

 • Con cái sẽ sống ở đâu?
 • Chúng sẽ sống với ai?
 • Ai sẽ là người đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời chúng?
 • Chúng sẽ liên lạc thế nào với cha hoặc mẹ là người không sống chung với chúng?

Nếu cha mẹ không thể thỏa thuận về việc giải quyết những vấn đề này như thế nào, họ có thể ra tòa và thẩm phán sẽ ra phán quyết về quyền nuôi và thăm viếng. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc thẩm phán tòa sẽ ra những phán quyết này như thế nào.

Khi tham khảo cuốn sách này, điều hết sức quan trọng là xin nhớ rằng mỗi một trường hợp đều khác nhau. Cuốn sách này chỉ cung cấp những thông tin chung mà thôi. Nó không thể thay thế cho bất cứ một lời khuyên về pháp lý cho bất kỳ cá nhân nào.

Nếu bạn cần những lời khuyên về việc tiến hành thủ tục cho một hoàn cảnh cụ thể nào, đặc biệt nếu cả hai cha me không thỏa thuận được về việc chấm dứt quan hệ, hoặc nếu bạn đang tìm cách để xa rời một mối quan hệ áp bức, bạn nên tham vấn một luật sư.

Tòa án nào đưa ra phán quyết về quyền nuôi và thăm viếng?

Hầu hết các phán quyết về quyền nuôi và thăm viếng đều được quyết định bởi các thẩm phán của Tòa án Gia đình & Quản chế. Phán quyết về quyền nuôi và thăm viếng có thể là một phần trong một vụ phân xử lớn hơn, ví dụ như một vụ phân xử ly hôn, nhưng cũng có thể trong một vụ phân xử chỉ riêng về vấn đề quyền nuôi hoặc quyền thăm viếng. Các vụ án thuộc quyền hạn phân xử của Tòa án Gia đình & Quản chế bao gồm các vụ phân xử liên quan đến quyền nuôi và thăm viếng là những vụ phân xử theo “luật gia đình”, như ly hôn, xác nhận quan hệ cha con trong trường hợp cha mẹ không có hôn thú với nhau, trả tiền nuôi con, và ly thân hợp pháp. Tòa án Gia đình và Quản chế cũng có quyền hạn phân xử những vụ án về Lệnh Tránh xa (209A), và có quyền đưa ra những phán quyết về quyền nuôi con trong trường hợp có một lệnh tránh xa 209A.

Tòa án Khu vực và Tòa án Thành phố Boston cũng xét xử các trường hợp có 209A, và như là một phần của một lệnh chống ngược đãi 209A, những tòa án đó cũng có quyền đưa ra một phán quyết về quyền nuôi con.

Một điều quan trọng cần nhớ là nếu một Tòa án Gia đình & Quản chế đã từng đưa ra một phán quyết về quyền nuôi con, khi Tòa án Khu vực hoặc Tòa án Thành phố Boston đưa ra một lệnh 209A, lệnh đó không thể bao gồm một phán quyết về quyền nuôi con.

Cũng như vậy, nếu các bên trong một trường hợp 209A sau này lại tham gia vào một vụ phân xử nào khác tại Tòa án Gia đình và Quản chế mà có yếu tố con cái, bất cứ phán quyết nào về quyền nuôi con được đưa ra trong phiên tòa sau sẽ “vượt lên” (nghĩa là, sẽ thay thế) phán quyết về quyền nuôi con trong 209A trước đó.

Các sắp xếp khác nhau về quyền nuôi con ở tiểu bang Massachusetts?

Có những kiểu sắp xếp khác nhau về quyền nuôi con để phù hợp với các trường hợp khác nhau. Những sắp xếp về quyền nuôi con được định nghĩa bởi luật pháp:

 • Quyền nuôi con toàn phần về pháp lý

Quyền nuôi con toàn phần về pháp lý có nghĩa là chỉ một bên cha hoặc mẹ có quyền và trách nhiệm đưa ra những quyết định chính về phúc lợi của đứa con, bao gồm những vấn đề về giáo dục, chăm sóc y tế và tinh thần, đạo đức và phát triển tôn giáo.

 • Quyền nuôi con phân chia về pháp lý

Quyền nuôi con phân chia về pháp lý có nghĩa là cả hai bên cha mẹ liên tục có trách nhiệm và sự tham dự ngang nhau trong những quyết định chính về phúc lợi của đứa con, bao gồm những vấn đề về giáo dục, chăm sóc y tế và tinh thần, đạo đức và phát triển tôn giáo.

 • Quyền nuôi con toàn phần về thể chất

Quyền nuôi con toàn phần về thể chất có nghĩa là đứa con sống chung và dưới sự giám sát của một bên cha mẹ, nhận được sự thăm viếng thích hợp của bên kia, trừ phi tòa đưa ra phán quyết rằng việc đó không vì quyền lợi tốt nhất cho đứa con.

 • Quyền nuôi con phân chia về thể chất

Quyền nuôi con phân chia về thể chất có nghĩa là đứa con có những giai đoạn sống chung và dưới sự giám sát của mỗi bên cha mẹ và quyền nuôi thể chất đó được chia sẻ bởi cả hai bên cha mẹ theo một cách mà đảm bảo rằng đứa con được liên lạc thường xuyên với cả hai bên cha mẹ.  

Nếu tôi chưa ra tòa ai là người được quyền nuôi con?

Khi cha mẹ có hôn thú với nhau, cả hai bên cha mẹ chia sẻ quyền nuôi pháp lý và thể chất đối với con cái trừ phi tòa đưa ra một phán quyết nào khác. Khi cha mẹ không có hôn thú với nhau, người mẹ có toàn quyền nuôi con về pháp lý và thể chất cho tới khi tòa án đưa ra phán quyết khác. Điều này cũng vậy kể cả trong trương hơp người cha đã chính thức được xác nhận quan hệ cha con.

Những chuẩn mực và điều lệ nào quan tòa áp dụng để đưa ra các phán quyết về quyền nuôi con?

Trong một tranh chấp về quyền nuôi con giữa hai bên cha mẹ, tòa trao quyền nuôi con dựa theo những gì được xem là “vì quyền lợi tốt nhất cho đứa con.” Trong khi vì quyền lợi tốt nhất cho đứa con nghe co vẻ mơ hồ và quá chung chung, điều đó tuy nhiên chỉ là một chuẩn mực lấy đứa con làm trung tâm, nhằm đòi hỏi tòa chú trọng vào những nhu cầu của đứa con, mà không phải những nhu cầu của cha mẹ, Luật yêu cầu tòa đưa ra những phán quyết về quyền nuôi con bằng cách trao quyền nuôi con cho bên cha mẹ nào mà tòa quyết định rằng có khả năng tốt nhất trong việc đáp ứng các nhu cầu của đứa con.

Luật nói rằng khi đưa ra một phán quyết hoặc phân xử về quyền nuôi đối với con cái, “quyền của cha mẹ, trong trường hợp không có những hành vi sai phạm, phải được xem xét bình đẳng, và hạnh phúc và phúc lợi của đứa con sẽ là yếu tố quyết định quyền được nuôi chúng. Khi xem xét hạnh phúc và phúc lợi của đứa con, tòa phải xem xét điều kiện sống hiện tại và trước kia của đứa con có hay không ảnh hưởng bất lợi cho thể chất, tinh thần, đạo đức, và tình cảm của chúng.”

Nếu cha mẹ có hôn thú xin ly hôn hoặc xin quyền nuôi con, họ sẽ mặc nhiên có quyền nuôi con phân chia về pháp lý tạm thời đối với con cái của họ, nhưng tòa án có thể trao quyền nuôi con toàn phần về pháp lý tạm thời cho một bên cha mẹ nếu đưa ra được những chứng cứ bằng văn bản rằng quyền nuôi con phân chia về pháp lý tạm thời không vì quyển lợi tốt nhất của đứa con.

Nếu tòa đang phải đưa ra một phán quyết về quyền nuôi con phân chia về pháp lý tạm thời, tòa phải xem xét “mọi thực tế liên quan bao gồm, mà không giới hạn, có bất cứ thành viên nào trong gia đình lạm dụng chất cồn hoặc những chất ma túy hoặc đã từng bỏ rơi đứa con hay không, hoặc cha mẹ đã từng có quá trình có khả năng và sẵn sàng hợp tác trong những vấn đề liên quan đến đứa con hay không.”

Cũng như vậy, nếu tòa án dự định trao quyền nuôi con phân chia về pháp lý tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc quyền nuôi con phân chia về thể chất tạm thời hoặc vĩnh viễn, và đã từng có hoặc đang có một lênh tránh xa nhằm tránh việc ngược đãi, tòa phải đưa ra những văn bản tìm hiểu tình hình thực tể để hỗ trợ một lệnh về quyền nuôi con chia sẻ.

Luật nói rằng khi đưa ra bất cứ lệnh về quyền nuôi con tòa phải xem xét các chứng cứ trong quá khứ và hiện tại về việc ngược đãi đối với một bên cha mẹ hoặc đứa con như một yếu tố đi ngược lại quyền lợi tốt nhất cho đứa con.

Nếu tòa án tìm thấy hoặc quyết định rằng đã có một quá trình ngược đãi hoặc một sự việc nghiêm trọng về ngược đãi xảy ra, thì sẽ có một giả thuyết có thể bác bỏ rằng việc trao quyền nuôi con pháp lý hoặc thể chất toàn phần, quyền nuôi con phân chia về pháp lý, quyền nuôi con phân chia về thể chất cho bên cha mẹ đã từng có hành vi ngược đãi được xem như không vì quyền lợi tốt nhất cho đứa con.

Giả thuyết này có nghĩa là nếu tóa quyết định rằng một quá trình hoặc một sự việc nghiêm trọng về ngược đãi đã xảy ra, thì tòa phải giả định rằng đó không vì quyền lợi tốt nhất cho đứa con nếu trao quyền nuôi đứa con đó cho bên cha hoặc mẹ đã từng có hành vi ngược đãi. Có thể bác bỏ có nghĩa là bên cha hoặc mẹ đã từng có hành vi ngược đãi có quyền bác bỏ (đó là, thách thức) giả thuyết đó.

Đối với trẻ sanh ra bởi cha mẹ không có hôn thú, người mẹ tự động được hưởng quyền nuôi con trừ phi Tòa án Gia đình và Quản chế đưa ra phán quyết nào khác. Tòa án Gia đình và Quản chế chỉ có thể trao quyền nuôi con phân chia về pháp lý hoặc quyền nuôi con phân chia về thể chất trong trường hợp cha mẹ đồng ý hoặc nếu tòa tìm thấy rằng cha mẹ đã thành công trong việc đồng chia sẻ trách nhiệm đối với đứa con trước khi bắt đầu vụ xử và có khả năng đưa ra kế hoạch và giao tiếp với nhau về những quyền lợi của đứa con.

Thăm viếng

Thông thường, khi một bên cha mẹ có quyền nuôi con về thể chất, bên kia có quyền thăm viếng đối với đứa con.

Lịch thăm viếng

Thường thì có một lịch thăm viếng được đặt ra. Một ví dụ của lich thăm viếng là:

thăm hai tuần một lần vào cuối tuần từ 6 giờ chiều Thứ sáu đến 3 giờ chiều Chủ nhật và trong những cuối tuần kia từ 9 giờ sáng Thứ bảy đến 5 giờ chiều Chủ nhật, và một lần thăm viếng vào giữa tuần sau giờ học vào các ngày thứ tư từ 3 giờ đến 6 giờ chiều.

Đây chỉ là một ví dụ về lịch thăm viếng. Lịch thăm viếng của bạn có thể dựa theo nhu cầu của con bạn và lích sinh hoạt hàng ngày của mỗi bên cha mẹ.

Lịch thăm viếng hợp lý

Nếu cha mẹ có thể giao tiếp dễ dàng, đôi khi họ không cần đến một lịch thăm viếng. Thay vào đó cha mẹ sẽ để việc thăm viếng một cách linh hoạt và thu xếp việc thăm viếng với nhau. Trong những bản thỏa thuận về thăm viếng và án lệnh của tòa điều này được gọi là “thăm viếng hợp lý.”

Nếu việc giao tiếp giữa cha mẹ không được tốt, trong hầu hết các trường hợp điều tốt nhất là có một lịch thăm viếng chi tiết để hai bên cha mẹ không phải thường xuyên liên lạc nhằm cố gắng thỏa thuận về việc thăm viếng mỗi tuần.

Thăm viếng dưới sự giám sát

Trong một vài hoàn cảnh, có thể là không an toàn nếu để đứa con ở một mình với một bên cha mẹ trong thời gian thăm viếng. Trong những hoàn cảnh này, có thể thu xếp việc thăm viếng dưới sự giám sát. Thăm viếng dưới sự giám sát có nghĩa là một bên thứ ba - tốt hơn là một người nào đó mà cả hai bên cha mẹ đều đồng ý và nếu được thì là người mà đứa con cảm thấy thoải mái – có mặt cùng với bên cha mẹ đang thăm viếng trong suốt thời gian thăm viếng và đảm bảo rằng đứa con được an toàn và bên cha mẹ đang thăm viếng có những hành động thích hợp. Nói chung, người giám sát có thể ngừng cuộc thăm viếng nếu ông ấy hoặc bà ấy có những lý do để tin rằng đứa con không được an toàn trong thời gian thăm viếng.

Ở tiểu bang Massachussets có những trung tâm thăm viếng dưới sự giám sát và những cơ quan khác cũng cung cấp việc thăm viếng dưới sự giám sát.

Những cuộc thăm viếng dưới sự giám sát có thể thích hợp khi bên cha mẹ thăm viếng có những vấn để về lạm dụng chất cồn hoặc ma túy, hoặc những vấn đề khác mà được xem như chúng có thể gây nguy hiểm cho đứa con nếu để họ một mình với đứa trẻ.

Thăm viếng khi một bên cha mẹ đã từng ngược đãi với người kia

Nếu đã từng có bạo hành xảy ra giữa hai bên cha mẹ, thường không an toàn cho cha mẹ nếu tiếp xúc với nhau trong thời gian thăm viếng. Đôi khi bên cha mẹ đã từng có hành vi ngược đãi thường dùng việc thăm viếng như là một cách để tiếp tục có sự tiếp xúc và kiểm soát đối với bên kia.

Trong một vài trường hợp, con của bạn có thể gặp nguy cơ trong khi thăm viếng với bên cha mẹ đã từng ngược đãi bạn. Trong những trường hợp đó, nên tính đến việc thăm viếng dưới sự giám sát.

Nếu bạn đã từng là nạn nhân của sự bạo hành bởi bên cha mẹ kia của con bạn và bạn đồng ý với việc thăm viếng hoặc tòa đã ra phán quyết về việc đó, bạn có thể làm cho việc thăm viếng được an toàn hơn cho bản thân bạn và cho con bạn bằng cách cân nhắc những lựa chọn dưới đây:

 • Có một lịch thăm viếng rõ ràng:

Khi đã từng có bạo hành trong gia đình xảy ra, điểu quan trọng là có được một lịch thăm viếng rõ ràng. Một lịch thăm viếng rõ ràng sẽ làm cho các cuộc thăm viếng được diễn ra mà hai bên cha mẹ không cần có sự liên lạc thường xuyên với nhau.

 • Chọn một người thứ ba giúp đưa và đón trẻ

Một cách tốt để tránh việc tiếp xúc với bên cha mẹ ngược đãi trong thời gian thăm viếng là có một bên thứ ba – người mà cả hai bên cha mẹ cùng đồng ý và tin tưởng – đón và đưa trẻ trước và sau mỗi lần thăm viếng. Nếu việc thăm viếng là dưới sự giám sát, một bên cha mẹ đưa trẻ đến nơi mà cuộc thăm viếng sẽ diễn ra và rời đi trước khi bên cha mẹ kia tới.

 • Chọn một bên thứ ba mà qua người đó hai bên có thể trao đổi về các cuộc thăm viếng

Kể cả khi đã có một lịch thăm viếng, hai bên cha mẹ vẫn có những lúc cần có sự trao đổi về cac cuộc thăm viếng. Thường thì tốt nhất cho trường hợp mà bạo hành gia đình đã từng xảy ra là hai bên cha mẹ không trao đổi trực tiếp với nhau. Một cách tốt để tránh điều này là chọn một bên thứ ba mà mỗi bên cha mẹ có thể liên lạc nếu muốn thay đổi kế hoạch thăm viếng. Như vậy sẽ giúp cho cha mẹ có thể giải quyết với những thay đổi mà không cần có sự liên hệ trực tiếp.

 • Đề nghị Thăm viếng dưới sự Giám sát

Thông thường, điều quan trọng cho sự an toàn của trẻ là các cuộc thăm viếng giữa đứa con và một bên cha mẹ đã từng ngược đãi bên cha mẹ kia nên đặt dưới sự giám sát. Lý do là trong nhiều trường hợp, khi một bên cha mẹ đã từng ngược đãi bên cha mẹ kia, họ đã hoặc sẽ ngược đãi đứa con. Cũng như vậy, trong nhiều trường hợp, một đứa trẻ đã từng bị đe dọa hoặc bị tổn thương bởi đã từng chứng kiên sự ngược đãi của cha mẹ chúng sẽ cảm thấy bất an khi có sự hiện diện của bên cha mẹ ngược đãi trừ khi có một ngưới nào khác nữa cùng hiện diện ở đó.

Nếu bên cha mẹ kia của con bạn không đồng ý với một hoặc nhiều hơn trong số những sự sắp xếp này, và bạn tin rằng điều đó là cần thiết cho sự an toàn của con bạn hoặc cho chính bản thân bạn, bạn có thể yêu cầu tòa đưa ra án lệnh về những điều đó.

Nếu tòa cho rằng một bên cha mẹ là cha mẹ ngược đãi, trong án lệnh về thăm viếng Tòa phải đưa ra yêu cầu này vì sự an toàn và phúc lợi của trẻ và sự an toàn của bên cha mẹ đã bị ngược đãi.

Luật nói rằng khi đưa ra một án lệnh về thăm viếng cho một cha mẹ ngược đãi, tòa có thể cân nhắc:

1. ra lệnh việc trao đổi trẻ diễn ra trong một khung cảnh được bảo vệ và dưới sự hiện diện của một bên thư ba thích hợp;

2. ra lệnh thăm viếng được giám sát bởi một bên thứ ba thích hợp, trung tâm thăm viếng hoặc một cơ quan;

3. ra lệnh cho bên cha mẹ ngược đãi tham dự và hoàn tất, nhằm thỏa mãn yêu cầu của tòa, một chương trình điều trị đối với người hành hung đã qua chứng nhận, xem như là một đòi hỏi để được quyền thăm viếng;

4. ra lệnh cho bên cha mẹ ngược đãi kiêng cữ việc lưu giữ hoặc sử dụng chất cồn hoặc kiểm soát các chất gây nghiện trong suốt thời gian thăm viếng và trong vòng 24 giờ trước khi thăm viếng;

5. ra lệnh cho bên cha mẹ ngược đãi trả các chi phí cho việc thăm viếng dưới sự giám sát;

6. cấm việc thăm viếng qua đêm;

7. yêu cầu bên cha mẹ ngược đãi cam kết cho sự trở về và an toàn của đứa con;

8. ra lệnh điều tra hoặc chỉ định một bên bảo hộ hoặc luật sự cho đứa con;

9. đưa ra bất cứ đòi buộc nào là cần thiết nhằm cung cấp sự an toàn và phúc lợi cho đứa con, và sự an toàn cho bên cha mẹ đã bị ngược đái.

Việc thăm viếng sẽ như thế nào nếu tôi đi xin một lệnh tránh xa hoặc nếu tôi đã có một lệnh tránh xa?

Nếu bạn sẽ đi xin một lệnh tránh xa, lệnh tránh xa có thể được thiết kế phù hợp với nhu cầu an toàn của bạn và vẫn cho phép việc thăm viếng. Ví dụ, nếu bẹn muôn con cái thăm viếng với bên cha mẹ kia hoặc tiếp xúc với bên cha mẹ kia, bạn có thể yêu cầu vị thẩm phán đang xem xét trường hợp lệnh tránh xa đưa ra trong phần “không tiếp xúc” của lệnh tránh xa rằng án lệnh chỉ áp dụng đối với bạn mà không áp dụng đối với con cái của bạn.

Nếu bạn có một lệnh tránh xa đối với bên cha mẹ kia của con bạn, và bạn đã đồng ý, hoặc tòa đã ra phán quyết, về việc thăm viếng giữa con bạn và bên cha mẹ kia, BẠN CÓ THỂ CÓ LỆNH TRÁNH XA VÀ VIỆC THĂM VIẾNG VẪN ĐƯỢC THỰC HIỆN. Bạn có thể giữ lại mọi bảo vệ mà bạn cần trong lệnh tránh xa, và chỉ thay đổi những điều cần thiêt trong lệnh tránh xa để cho phép việc thăm viếng. Bạn nên tham vấn một luật sư hoặc một người bênh vực trong trường hợp có bạo hành gia đình để có thêm thông tin về việc thực hiện như thế nào. Nếu bạn cần thay đổi lệnh tránh xa để việc thăm viếng có thể được thực hiện, hoặc tòa án đã ra án lệnh về thăm viếng hoặc tòa án đã ra lệnh tránh xa, có quyền đưa ra những thay đổi trong lệnh tránh xa. Bạn có thể cần nộp đơn xin “kiến nghị chỉnh sửa” đối với lệnh tránh xa.

Khi một tòa án xem xét một trường hợp về lệnh tránh xa thiết kế án lệnh mà cho phép bên cha mẹ ngược đãi được tiếp xúc với con cái, điều đó KHÔNG có nghĩa là cho bên cha mẹ ngược đãi quyền thăm viếng. Theo luật, tòa án không được phép trao quyền thăm viếng cho bên cha mẹ ngược đãi (nghĩa là, quyền thăm viếng pháp lý có thể đòi buộc) cho một bị đơn trong một trường hợp có lệnh tránh xa. Quyền thăm viếng chỉ có thể được thiết lập trong một trường hợp vể luật gia đình như xin ly hôn hoặc xin quyền nuôi con hoặc trong trường hợp có bao gồm việc xác định quan hệ cha con khi hai bên cha mẹ không có hôn thú với nhau. Quyền thăm viếng chỉ có thể được phán quyết bởi Tòa án Gia đình và Quản chế.

Không thăm viếng

Trong một vài trường hợp hiếm có, vì quyến lợi tốt nhất cho đứa con là không nên có bất cứ sự tiếp xúc nào với một bên cha mẹ. Một ví dụ là khi bên cha mẹ đã ngược đãi đứa con đó và đứa con, kể cả trong trường hợp được thăm viếng dưới sự giám sát, có thể bị tổn thương bởi việc gặp gỡ bên cha mẹ đó. Các án lệnh từ chôi một cha mẹ bất kỳ quyền thăm viếng nào hiếm khi xảy ra nhưng được đưa ra khi cần thiết nhằm bảo vệ đứa con.

Quyền thăm viếng và tiền nuôi con – có sự liên hệ nào không?

Như một luật chung, việc trả tiền nuôi con và quyền thăm viếng là không liên hệ với nhau. Một người trả tiền nuôi con không mặc nhiên được hưởng quyền thăm con. Cùng lúc đó, không trả tiền nuôi con không mặc nhiên chấm dứt quyền thăm viếng.

Tòa án trao quyền thăm viếng khi một quan tòa quyết định rằng việc thăm viếng là vì quyền lợi tốt nhất cho đứa con. Tòa án đưa ra phán quyết về tiền nuôi con bằng cách áp dụng Các tiêu chí hướng dẫn về Tiền nuôi con của tiểu bang Massachusetts

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý