Avi ijan Konsènan Nouvo Kowonaviris la (COVID-19)

COVID-19 ak Sèvis Piblik yo

Kreye 16 mas 2020

Konpayi sèvis piblik yo pa dwe koupe sèvis lakay ou si ou jèn, granmoun, malad, oswa ou pa gen mwayen pou peye bòdwo ou

Depatman Sèvis Piblik (Department of Public Utilities, DPU nan lang anglè) te pwolonje moratoryòm pou sèvis piblik li a pandan Massachusetts nan yon eta dijans.

Depatman Sèvis Piblik yo entèdi konpayi sèvis piblik yo koupe sèvis ou ant 15 novanm ak 15 mas, si nenpòt moun ki abite lakay ou :

  • Gen pi piti pase 12 mwa oswa plis pase 65 lane,
  • Gen yon maladi grav oswa yon maladi kwonik tankou dyabèt, twoub mank konsantrasyon (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD nan lang anglè), opresyon, oswa
  • Ou pa gen mwayen pou peye pou chofaj pandan mwa ivè yo - Ant novanm ak mas epi pafwa nan mwa avril.

Se sa yo rele yon moratoryòm.

Akoz Viris Kowona a, DPU te pwolonje moratoryòm sa a jiskaske Massachusetts pa nan yon eta dijans ankò, oswa jiskaske DPU deside kanpe moratoryòm nan.

Donk, pandan nou toujou nan yon eta dijans, DPU te di konpayi sèvis piblik yo pou yo pa koupe sèvis lakay ou.

Si ou pa peye bòdwo ou, konpayi sèvis piblik yo pral voye yon dezyèm bòdwo ba ou. DPU te mande konpayi yo tou pou yo pa voye yon dezyèm bòdwo ba ou pandan nou nan eta dijans sa a.

DPU ap raple nou p ap vle pou nou ta oblije peye yon gwo bòdwo bay konpayi sèvis piblik yo lè kriz sa a fini. Se poutèt sa, nou dwe fè sa nou kapab pou peye bòdwo sèvis piblik yo menm si konpayi yo pa ka koupe sèvis lakay nou. 

Pou fini, lè eta dijans la fini, DPU egzije konpayi sèvis piblik yo pou yo fè tou aranjman rezonab pou ede ou peye bòdwo ou avan yo koupe sèvis lakay ou.

16 mas 2020

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).