Avi ijan Konsènan Nouvo Kowonaviris la (COVID-19)

COVID-19 ak lojman

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize 28 avril 2020

Gen yon moratwa nan tout eta a konsènan eviksyon ak sezi kay pandan ijans COVID-19 la.

Nan jou 20 avril 2020 an, Massachusetts te pase yon lwa ijans pou entèdi eviksyon ak sezi kay pandan eta ijans COVID-19 la. 

M se yon lokatè. Kijan lwa sa a pwoteje m?

Lwa a entèdi tanporèman pifò eviksyon. Pou eviksyon yo ki antre anba lwa a :

 • Mèt kay la pa gen dwa voye okenn avi eviksyon ba ou. Li pa dwe voye ba ou yon :

  • Avi pou w kite kay la,
  • Avi 14 jou,
  • Avi 30 jou,
  • Avi pou w degèpi oswa
  • Okenn lòt kalite avi ki mande pou w kite kay la.
 • Mèt kay la pa ka al pote yon nouvo plent nan tribinal pou mete w deyò:
  • Paske ou pa peye lwaye a,
  • Pa gen fot / pa gen koz oswa
  • pifò rezon ki ta gen koz yo.
 • Tribinal yo pa ka bay randevou pou odyans oswa lòt ka nan tribinal la.
 • Tribinal yo pa ka fè okenn jijman tankou « antant pou yon jijman » oswa jijman pa defo.
 • Tribinal yo pa ka bay lòd pou « ekzekite » eviksyon.
 • Yo pa pèmèt mèt kay yo pou bay lapolis dwa pou y al ba w « avi 48 èdtan. »
 • Lapolis yo, uisye yo ak konpayi k ap fè demenajman yo pa ka fizikman mete w deyò nan kay la.

Pwoteksyon sa yo ka pa valab si mèt kay la di ou t ap patisipe nan aktivite kriminèl oswa vyolasyon kontra kay la ki ka mete an danje sante ak sekirite lòt moun. Kontakte yon biwo sèvis jiridik yo si w pa sèten si lwa a pwoteje w.

E si m te deja gen yon ka eviksyon nan tribinal anvan yo te pase moratwa a ?

Ka w la ap antre anba moratwa a depi mèt kay pa di ou t ap patisipe nan aktivite kriminèl oswa vyolasyon kontra kay la ki ka mete an danje sante ak sekirite lòt moun. Pou ka eviksyon yo ki antre anba lwa a :

 • Tout delè yo te ba w yo nan ka w la pa valab ankò osi lontan moratwa a an vigè.
 • Yo p ap bay okenn randevou pou odyans nan tribinal.
 • Tribinal yo pa ka fè okenn jijman tankou antant pou yon jijman oswa bay lòd pou « ekzekite » eviksyon.
 • Lapolis yo ak konpayi k ap fè demenajman yo pa ka mete w deyò nan kay la.

Èske w dwe lwaye toujou ?

Ou toujou responsab pou w peye lwaye a. Al gade nan Where can I get help paying my rent? (Ki kote m ka jwenn èd pou m peye lwaye m?) Si w gen yon ijans tankou mèt kay la ap eseye fèmen w deyò, ou ka toujou rele tribinal la pou ede w. Al gade nan information about illegal evictions or utility shutoffs (enfòmasyon sou eviksyon ilegal oswa koupe sèvis piblik yo).

Èske mèt kay la ka fè m peye frè reta paske m te rate peye lwaye a?

Si rezon ki fè w an reta nan peye lwaye a gen rapò ak COVID-19, bay mèt kay la yon lèt nan yon entèval 30 jou apati dat ou te dwe peye lwaye a. Eksplike l « rezon ki fè w pa peye lwaye se akoz enpak finansye COVID-19 la. » Si w te bay lèt sa a nan entèval 30 jou apati dat ou te dwe peye lwaye a, mèt kay la pa ka fè w peye frè reta OSWA voye yon move rapò bay yon ajans kredi pou ou.

M se yon mèt kay oswa yon lokatè ? Kijan lwa sa a pwoteje m?

 • Konpayi ki prete moun lajan yo pa ka sezi yon kay ki gen 1-4 apatman kote mèt kay la rete.
 • Si w mande konpayi ki te prete w lajan an pou l fè yon « kanpe » sou peman ipotèk la paske COVID-19 la afekte w, konpayi ki prete moun lajan yo dwe nan yon pwogram « endijans ipotekè. »
 • Pwogram endijans la ka dire jiska 180 jou epi yo pa ka akimile frè, amand ak enterè pandan tan sa a. Yo dwe ajoute tout peman ou rate yo nan finisman prè a
 • Si w se yon mèt kay epi ou nan yon pwogram endijans ipotekè, konpayi ki te prete w lajan an pa gen dwa voye rapò negatif bay okenn ajans ki fè rapò sou kredi yo pou ou.
 • Si w se yon mèt kay, ou ka itilize lwaye pou dènye mwa lokatè yo pou w kouvri kèk depans, men w ap gen pou repeye lajan sa yo ak enterè.

Konbyen tan moratwa a ap dire?

Moratwa ap rete an vigè jiska 18 dawou 2020 oswa jiska 45 jou apre gouvènè a leve eta ijans la oswa nenpòt nan dat sa yo ki rive anvan.

Gouvènè a ka pwolonje dat finisman moratwa a pou l pa fini anvan finisman eta ijans la.

Kijan m ka jwenn èd ?

Si yo voye yon avi eviksyon, yon plent tribinal oswa nenpòt lòt papye ki gen rapò ak yon eviksyon, kontakte biwo èd jiridik ki nan lokalite w la.

Ou ka an mezi pou w jwenn èd pou peye lwaye oswa lòt depans pou lojman. Pou resous pou lojman oswa pou w aplike pou asistans nan pwogram Residential Assistance for Families in Transition (RAFT), kontakte Sant edikasyon konsomatè lojman nan rejyon w lan nan www.masshousinginfo.org oswa rele 1-800-224-5124. Al gade enfòmasyon sou pwogram the Residential Assistance for Families in Transition, oswa RAFT la.

Pou enfòmasyon sou pwogram yo ki ka disponib pou ede w peye lwaye, al gade nan Help with rent.

Al gade tèks konplè sou lwa moratwa a,Chapter 65 of the Acts of 2020.

Al gade emergency regulations, forms, guidance, and other resources (règleman ijans yo, fòm yo, konsèy yo ak lòt resous) ki nan eta a.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12 pm