Di KAL/ LAC apwopod pwogram nan ki refize ba ou yon entèprèt la

Ou gen dwa pou w genyen yon entèprèt nan tribinal ak nan laplipa pwogram piblik yo. Si yo refize ba ou yon entèprèt, rapòte sa bay Koalisyon pou Aksè ak Langaj Massachusetts la (Massachusetts Language Access Coalition) epi nap envestige sa.

Detay sou ou
Kisak pase
CAPTCHA
Silvouplè ede nou diminye papye initil. Tape lèt yo wou wè a nan Liy anba a.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.