Lòd Pwotektè 209A

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize febrero 2012

1. Kisa yon lòd pwtektè 209A ye?

Yon lòd pwotektè 209A se yon desizyon jidisyè ki pwoteje ou pou yon lòt moun pa abize ou. Li rele lòd pwotektè 209A paske lwa ki kreye li a se Chapit 209A Lwa Jeneral Massachusetts (Massachusetts General Laws Chapter 209A).

Eske li se menm bagay avèk yon Lòd pou Entèdiksyon?

Lòd pwotektè yo rele “Lòd pou Entèdiksyon” (“restraining orders”), “lòd pou prevansyon abi”, oswa 209A tou. Nan manyel sa a nou itilize tèm 209A lòd pwotektè, paske lòd la fè pliske ke “frennen abizè yo”. Li pwoteje w nan lòt fason tou. Lòd pwotektè 209A di ”Lòd pou Prevansyon Kont Abi” (Abuse Prevention Order”), an premye òd.

Ou kapab pwobableman tande pale sou "Lòd pou Pwoteksyon Relasyon Domestik" (Domestic Relations Protection Orders). Se yon lòd ki menm avèk lòd pwotektè 209A men yo aplike li nan ka divos, patènite avèk ka sipò nan Tribunal Fanmiy ak Omologasyon. Lòd pou Pwoteksyon Relasyon Domestik kapab ba ou menm pwoteksyon lòd pwotektè 209A yo. Ou dwe pale avèk yon avoka si w panse ou bezwen yon Lòd Pwotektè Relasyon Domestik nan yonn nan ka sa yo. Ou kapab kalifye pou sèvis legal gratis (free legal services). Enfòmasyon nan manyel la pa kouvri Lòd Pwoteksyon Relasyon Domestik.

Genyen lòt tip lòd pou pwoteksyon ki pa lòd pwotektè 209A. Pa ekzanp yon moun kapab pran yon lòd pou entèdiksyon pou entèdi yon vwazen jete fatra sou gazon devan kay li (harassment). Yon moun kapab pran yon lòd pou entèdiksyon, pou entèdi yon lòt depanse tout lajan ansanm nan yon kanè bank jiskake bank la oke li. mityel jiskaske bank la di l ok(bank la apouve l). Men nan manyel sa a nou pa pale sou kalite lòd sa yo nan manyel sa a. Na pral sèlman sou kalite lòd ki pwoteje w kont abi.

2. Ki diferans ki genyen ant akizasyon kriminel ak lòd pwotektè 209A?

Akizasyon Kriminel (Criminal charges, nan angle) Se ka komisè gouvènman an jere. Se komisè gouvènman an ki depoze plent la, oswa ki pouswiv plent la victim nan depoze. Ka kriminel se ka vyolasyon lalwa kankou lwa kont vwadfè, pèsekisyon, oswa pouswit kriminel. Si yo jwenn yon moun koupab nan yon ka kriminel li kapab ale nan mezon kopreksyon oswa nan prizon, plase nan pwobasyon, oblije ale nan pwogram konsèy, ak/oswa oblije peye yon amand.

Yon lòd pwotektè 209A se yon ka sivil. Sa vle di se yon moun ki depoze yon plent kont yon lòt moun. Komisè gouvènman pa antre nan ka sivil. Yo pap arete abizè w la, oswa fè l peye amand jis poutèt ou pran yon lòd pwotektè 209A. Tribinal ap plito pou bali lòd pou li pa fè oswa fè sèten bagay.

Si tribunal la ba ou yon lòd pwotektè 209A e moun nan abize w ankò, li ap pwobableman vyole lòd la (209A orders say so). Vyolasyon an kapab yon krim. Si vyolasyon an se yon krim, polis kapab arete li.

Ou kapab aplike pou yon lòd pwotèktè 209A menmsi abizè a deja genyen chaj kriminel kont sou do li. Lòd pwotektè 209A a fè diferan bagay ke chaj kriminel.

Ou kapab jwenn yon lòd pwotektè 209A tou if ou pa depoze chaj kriminel kont moun ki abize w la. Si ou resevwa yon lòd pwotektè 209A san w pa pote chaj kriminel, ou kapab ankò deside pou w depoze plent kriminel toutotan ou tann twò lontan.

Ki moun pou rele pou ede w