Envestigasyon Depatman Timoun ak Fanmi an

Pwodwi pa yon Pwojè Americorps Sèvis Legal Western Massachusetts aveck Massachusetts Law Reform Institute
Revize Me 2010

5. Sak pase pandan yon envestigasyon Depatman Timoun ak Fanmi (DTF) lan?

Envestigasyon Ijan

Pafwa yon rapò parèt telman serye Depatman Timoun avèk Fanmi (DTF) panse li se yon ijans. Nan yon envestigasyon ijan, yon travayè sosyal DTF dwe envestige rapò a nan 24 è.

Envestigasyon Non-ijan

Laplipa envestigasyon yo se non-ijan yo ye. Nan envestigasyon non-ijan, yon travayè sosyal DTF dwe konplete yon envestigasyon bazik nan dijou. Travayè a ap rele oswa vizite wou. Travayè ap eseye konnen si genyen yon moun kap maltrete oswa neglije pitit wou a.

Si travayè sosyal la vini lakay wou, se yon bòn ide pou wou genyen yon entèsesè oswa yon zanmi la avèk wou. Mande moun nan pou pran nòt sou sak pase. Travayè sosyal la ap vle pale avèk wou sou sak nan rapò 51A a. Men travayè sosyal la kapab vle pale avèk wou sou lòt bagay tou. Li kapab mande wou kesyon sou preske nenpòt aspè nan vi wou.

Travayè sosyal la kapab vle wè pitit wou a oswa pitit wou yo lè yo lakay la avèk wou. Travayè a kapab jete yon koudèy nan kay la tou. Li kapab pale ak travayè gadri, paran, doktè, ak lòt moun ki kab konnen yon bagay sou wou avèk timoun wou yo.

Nan finisman premye envestigasyon an, DTF ap deside si pitit wou a te neglije oswa maltrete. DTF kapab deside si pitit wou a abize oswa neglije menmsi rapò a ki mennen envestigasyon an ta vin fo. Si travayè DTF la jwen okenn kondisyon li panse ki danjre pou pitit wou a, travayè DTF la ap “soutni” reklamasyon abi oswa neglijans la. Si travayè DTF la kwè timoun lan abize oswa neglije, travayè a ap “soutni” reklamasyon abi oswa neglijans la.

Ekzanp

Yon enfimimyè rapòte bay DTF yo jwenn yon blesi nan bra pitit wou a e li panse yap abize timoun lan. Travayè DTF la jwenn pitit wou a genyen blese a pandan rekreyasyon nan lekòl la, olye lakay la. Men travayè DTF la aprann ak timoun nan tou genyen vyolans konjigal nan kay la. Travayè a kapab “soutni” rapò abi a (deside timoun lan ap soufri abi) akoz vyolans konjigal la.

6. Eske mwen oblije pale avèk travayè sosyal la?

Wou pa oblije pale avèk travayè sosyal la. Wou genyen dwa refize pale avèk li. Wou genyen dwa refize kite li antre andedan kay wou.

Men si wou pa pale avèk travayè a oswa kite li antre lakay wou, li kapab panse sa vle di genyen yon pwoblèm. Si DTF panse pitit wou a an danje, yo kapab ale lapolis. Yo kapab ale nan tribunal tou pou retire timoun nan lan kay la paske yo panse se yon ijans.

Eseye pale avèk yon avoka oswa yon entèsesè avan wou deside pou wou pa kopere avèk DTF. Rele pwogram sèvis legal lokal wou a (your local legal services program) pou wè si wou kalifye pou èd legal gratis. Wou kapab rele yon sèvis referal pou avoka (lawyer referral service) tou pou eseye jwenn yon avoka prive pou ede wou nan yon pri wou kapab peye.

7. Kisa mwen kab fè pou envestigasyon an?

Mande kisa akizasyon espesifik yo ye: “Kisa moun ki fè rapò a di?” Eseye pale selman sou bagay ki nan rapò --“akizasyon espesifik yo”. Travayè a kapab di bagay ki fè wou fache. Eseye pou pa pèdi sanfwa wou. Pran nòt si wou kapab.

Travayè a kapab vle wou siyen dechaj pou enfòmasyon. Si wou siyen fòm sa yo, wap bay yon lòt moun pèmisyon pou pale ak DTF sou wou ak pitit wou.

Ekzanp

Si wou siyen yon “dechaj” ki adrese pou yon lopital, wap bay lopital la pèmisyon pou pale avèk DTF sou wou avèk pitit wou. Dechaj la kapab bay lopital pèmisyon tou pou pataje dosye medical wou oswa pitit wou avèk DTF.

Li tout bagay avèk atansyon. Pa siyen anyen wou pa konprann. Wou kapab mande pou ba wou kèk jou pou montre yon avoka dechaj yo avan wou siyen yo.

Li ekstra enpòtan pou wou pale avèk yon avoka si dechaj yo kite DTF wè enfòmasyon wou kapab genyen pou wou eksplike plita, kankou:

  • Wou genyen (oswa te genyen) yon pwoblèm alkol oswa dwòg serye;
  • Wou te fè yon bagay ki te yon krim; oswa
  • Wou te abize pitit wou.

Sonje DTF kapab refere ka wou a bay Komisè Gouvèman an si yo panse wou komèt yon krim.

Si wou chwazi pou wou siyen dechaj yo, siyen sa ki selman genyen blan yo ranpli. Asire wou pou w konnen bay kilès DTF ap voye dechaj yo.

Wou kapab ekri sou dechaj yo tou yap " ekspire " (vin envalid) nan yon sèten dat. Konsa DTF ap selman kapab kolekte enfòmasyon sou wou ak pitit pou yon tan limite.

Ekzanp

Wou kapab ekri “dechaj sa a ap ekspire le 1mye Jen 2011."

Pran kopi tousa travayè a vle wou siyen.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).