Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

TAFDC pou Sivivan Vyolans Domestik

Pwodwi pa yon Pwojè Americorps Sèvis Legal Western Massachusetts aveck Massachusetts Law Reform Institute
Revize 2008

TAFDC ede fanm ansent ki genyen revni ba ak fanmi ak timoun. Pou w genyen TAFDC kòm yon fanmi, ou fèt pou w fanmi san oswa pa alyans ak timoun nan oswa timoun yo ki abite avè w yo.

TAFDC peye lajan chak mwa. kantite lajan ou jwenn nan (amount of cash you get) depann sou:

  1. konbyen moun ki rete nan kay la,
  2. keseswa ou “ekzante” de limit tan (“exempt” from time limits), epwi
  3. ke w rete oupa nan yon kay leta oswa privy.

Si ou genyen TAFDC Ou otomatikman genyen MassHealth (Medicaid) epi ou kab pwobableman genyen Fich Alimantè ( Food Stamps) tou.

Ou Kapab genyen trening (training), Kòm yon pati nan TAFDC pwogram nan, èd pou w jwenn job, èd pou w peye gadri timoun ak transpòtasyon. Ou kab kapab genyen gadri pou yon ane plen apre w sot nan TAFDC. Pou gadri a sèlman sa vo lapèn pou w aplike pou TAFDC, menmsi ou sèlman planifye pou w rete ladan l pou yon tibout tan.

Jwenn enfòmasyon bazik sou TAFDC (basic information on TAFDC) nan MassLegalHelp.

Poukisa DTA bezwen konnen de papa pitit mwen lè m aplike pou TAFDC?

Lè ou aplike pou TAFDC Depatman Asisistans Tanporè DTA a mande enfòmasyon sou papa pitit ou a paske yo vle pou l peye sipò pou timoun nan.

Apwe DTA resevwa enfòmasyon sou papa a, DTA bay yon lòt ajans yo rele Depatman Revni (DOR) enfòmasyon an. DOR genyen avoka kap mennen papa a nan tribunal pou eseye fè pase yon lòd pou l peye sipò pou timoun nan (amwenke ou déjà genyen yonn). Sa kapab itil si w bezwen sipò pou timoun nan.

Wa bay DTA enfòmasyon sa a e travay avèk avoka a amwenke ou pè papapitit ou a. Ou pa oblije bay DTA enfòmasyon yo sou li si ou montre ou genye rezon valab pou w pa fè l. Travay avèk avoka DOR yo kab vle di ale nan tribunal, fè tès san (tès pou mak jenetik). Si w pa travay avèk DTA epwi ou pa kapab bay “rezon valab” DTA ap desann sou alokasyon TAFDC w yo.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).