Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Regleman TAFDC

Pwodwi pa yon Pwojè Americorps Sèvis Legal Western Massachusetts aveck Massachusetts Law Reform Institute
Revize 2008

Eske ou oblije fè sèten bagay (tankou travay ègonomik) pou rete nan TAFDC?

Ou kapab genyen pou w fè bagay tankou ale nan yon pwogram edikasyon oswa trening, fè sèvis kominotè oswa kopere avèk depatman sipò timoun pou w rete nan TAFDC.

Ou pa bezwen fè bagay sa yo si vyolans domestik aktyel oswa pase ran li difisil oswa mete w nan ensekirite pou w fè yo. Si vyolans domestik oswa sikatrizasyon vyolans domestik ran sa dir pou ou swiv regleman èd sosyal, ou kapab aplike pou yon ekzanpsyon vyolans domestik (domestic violence waiver) pou regleman sa a.

Ou pa oblije fè bagay ou pa kapab fè akòz yon andikap. Vyolans domestik souvan koze yo toulede andikap fizik avèk emosyonel. Ou kapab jwenn yon eksepsyon yo rele “ekzanpsyon pou andikap” pou regleman travay èd sosyal (welfare work rules) avèk tan limit (time limit) èd sosyal. Si andikap la rann li difisil pou konfòme w avèk regleman èd sosyal, ou kapab jwenn èd ekstra (extra help).

MassLegalHelp genyen plis enfòmasyon sou regleman patikilye TAFDC e kòman pou w genyen ekzanpsyon kont yo:

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).