You are here

Sak pase aprè m pran yon lòd tanporè?

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize February, 2012

16. Si jij la ban mwen lòd la, sa kap pase aprè?

Lòd pwotektè 209A ou jwenn nan premye odyans la se yon bagay tanporè. Lòd tanporè a ap dire jiska di jou. Abizè a genyen dwa pou l pale avèk jij la nan dezyèm odyans la. Wap bezwen retounen nan tribinal pou dezyèm odyans la pou w jwenn yonn pou dire pli lontan. Genyen mwayen pou kenbe w an sirte nan dezyèm odyans la.

Nan finisman premye odyans la, jij la ap ba ou dat dezyèm odyans la. Jij la answit ap remèt dosye a bay biwo grefye a pou tape lòd la. Li kapab pran yon ti tan pou biwo grefye a tape li.

Ou dwe tann pou biwo grefye a ba ou yon kopi. Li lòd la avan ou kite tribunal la pou asire w enfòmasyon ladan an ekzak.. Si genyen yon bagay ki pa ekzak, retounen ale wè grefye a e eksplike li sa ki pa ekzat la. Si grefye a pa kapab ede ou, wap bezwen retounen devan jij la pou fè korije lòd la.

Lè w fin genyen lòd, wap kenbe yon kopi avèk ou tout tan. Li enpòtan pou w genyen lòd la avèk ou pou w kapab montre polis li si abizè a fè yon bagay ki alankont lòd la.

Si lòd la di abizè a dwe gade distans li ak travay ou oswa lekòl pitit ou, asire w pou ou bay kote sa yo yon kopi pou yo konnen sa. Ou kapab vle rezève kopi lòd la nan lòt plas tou, kankou machin ou, gadyen pitit ou, doktè pitit ou, kay zanmi ou, kay paran ou, etc

Si w pèdi kopi lòd la, ou dwe retounen nan menm tribunal la pou mande yo yon lòt kopi.

17. Sak pase aprè m fin genyen kopi lòd tanporè a?

Polis dwe sèvi lòd la bay abizè a pou l kapab konnen sa. Lòd la pap kòmanse travay jiskaprè yo ba li notis la.

Biwo grefye ap di ou si yap voye lòd la bay lapolis oswa si ou dwe pote li nan laplis la ou menm.

Nòt

Lòd la pap kòmanse travay jiskaske yo sèvi abizè a yon kopi. Sa kapab pran lapolis la yon ti tan pou jwenn li. Lapolis ap di ou kilè yo te bali kopi lòd la. Verifye sa avèk polis la si nan kèlke zèdtan ou pa tande yo.

Si lòd la di abizè a dwe kite kay la, lapolis ap sèvi li e tann pandan lap demenaje.

18. Si m genyen yon lòd tanporè, poukisa map dwe retounen nan tribunal vit konsa pou yon dezyèm odyans?

Si ou vle kenbe lòd pwotektè 209A a, ou dwe retounen nan tribunal nan jou jij la deziye pou dezyèm odyans la. Lòd la ekspire nan dat dezyèm odyans la. Yap ranje dezyèm odyans la pou bay abizè a yon chans pou l bay jij la pwòp vèsyon pa li.

Dòdinè yo fikse dat dezyèm odyans la nan di jou aprè premye a. Pafwa yo rele dezyèm odyans la “odyans di jou” ("10-day hearing.") Men sèten tribinal ap ranje dat dezyèm odyans la nan mwens ke dijou.

19. Sa kap pase pou dezyèm odyans la si abizè a pa resevwa kopi lòd la nan men polis la?

Si lapolis pa kapab sèvi abizè a yon kopi lòd la avan dat dezyèm odyans la, jij la ap plase yon nouvo dat pou dezyèm odyans la. Nouvo dat la kapab apeprè nan yon lòt dijou plita. Jij la ap ekri yon bagay ki di lòd tanporè a bon jiska nouvo dat la.

20. Sak pase sil resevwa kopi lòd la men li pa parèt pou odyans la?

Odyans la ap fèt depwike li resevwa “notis” odyans la (yo te sèvi li papye yo). Sil pa vini, jij la kapab pouswiv sa e ba ou yon nouvo lòd ki dire pli lontan. Jij la kapab mande w kèk kesyon sou :

  • Sa ki te pase
  • Poukisa ou bezwen lòd la, epwi
  • Kisa ou vle pou lòd la di.

Prepare ou sizoka w genyen pou eksplike sak te pase ankò.

21. Sa kap pase nan dezyèm odyans la sil vini nan tribunal la?

Si abizè a resevwa yon kopi lòd la e li prezante pou dezyèm odyans la, genyen kèk bagay ou dwe konnen. Lap genyen yon chans pou li deklarasyon w nan. Nou toulède dwe nan sal la pou odyans la. Se yon bagay ki kab fè w pè anpil. Petèt ou pat wè li depi dènyè fwa li te abize w la, e ou pè pou w wè li. Si ou kapab, Mennen yon pou sipò: yon zanmi, yon fanmi, oswa yon entèsesè.

  • Si li menase ou pandan ou la a ou kapab di grefye a oswa “polis jidisyè” (“court officer”). “Ofisyè” (“court officer”) se gason an oswa fanm nan avèk inifòm sekirite a nan sal tribunal la.

Jij la ap kite nou toulède, ou menm ak abizè a eksplike sak te pase. Wap genyen chans pou w eksplike poukisa ou bezwen lòd la. Lap genyen yon chans pou l di poukisa li panse ou pa bezwen lòd la. Jij la ap pwobableman vle pou nou toulède kanpe touprè kare li a. Si abizè a eseye kanpe akote ou, ou kapab mande polis jidisyè a oswa entèsesè a pou kanpe nan mitan nou.

Avan doyans la esye panse sou tout bagay ( enkli bagay ki pa vrè) abizè a kapab di. Ou vle konnen akisa pou w atann ou. Nan odyans la, asire w pou w kenbe san fwa ou, kèlkeswa sal di. Pa janm pale dirèkteman avèk abizè a pandan ou devan jij la. Pale avèk jij la

Si abizè a di yon bagay ki pa vrè, di jij la li pap di laverite. Nan majorite tan an, fòk ou pa ta eseye enteronp abizè a lè lap pale avèk jij la. Men sil di bagay vrèman fou, ou kapab di: “ Objeksyon jij. Eske mwen kapab entèronp pou yon moman? Oswa, “Eske Jij la kapab pèmèt mwen pou m reponn lè li fini?” Si jij la kite ou reponn, pa desann ou nan nivo abizè a. Olyedsa eksplike poukisa sal di a pa vrè e di jij ki sak te reyèlman pase.

Si w genyen nenpòt nan bagay sa yo, asire w pou w pote yo avèk ou e montre jij la yo:

  • rapò doktè sou frakti ou sibi nan abi yo,
  • rapò polis sou abi yo,
  • foto ki montre kòman ou parèt aprè abi yo.
  • bagay oswa rad abuse a kraze oswa chire,
  • nenpòt moun kit e wè abi yo e kit a vle pale sou sa avèk jij la,
  • nenpòt lòt dokiman ou panse ki ta kapab ede jij la konpran sa te vrèman pase.

Pa enkyete ou si w pa genyen okenn nan bagay sa yo. Sa w di nan tribinal konte tou kòm “evidans”.

Nan finisman odyans la, jij la ap di ou si lap ba ou lòd pwotektè 209A a. Nan laplipa ka abi yo, jij la bay lòd yo. Ou kapab di jij la pou konbyen tan ou vle lòd la dire. Jij la kapab pwobableman fè lòd dire plizyè mwa oswa menm yon ane.

Nan sèten ka jij la konn deside pou l pa bay lòd pwotektè 209A a. Si sa ta rive ou, e ou ankò panse ou bezwen lòd la, pale avèk yon entèsesè (advocate) sou sa w kapab fè pou w ale nan apèl kont desizyon jij la.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).