Avi ijan Konsènan Nouvo Kowonaviris la (COVID-19)

Kijan fè yon Rekèt Konjwen pou Divòs?

Pwodwi pa an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services
Revize February 2010

Pou jwenn yon divòs, ou kapab depoze:

 • yon Plent pou Divòs (Complaint for Divorce), si se ou menm sèlman ki vle yon divòs, oswa
 • yon Demand Divòs Konjwen (Joint Petition for Divorce), si ou avèk mari ou vle aplike pou yon divòs’’no fòt’’ ansanm. Si ou avèk mari ou fè yon demand konjwen, nou genyen tou pou nou soumèt yon akò separasyon sètifye avèk yon afidavi kankou maryaj la kraze e li pa kapab kontinye (sa rele yon afidavi sou maraj kraze san remèd).
Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize Dawou 2012

Eske m kapab aplike nan Massachusetts

Ou kapab aplike pou divòs nan Massachusetts si:

 • Ou te fè yon ane rete nan eta a, oswa
 • Ou te abite ansanm nan Massachusetts kòm koup (mari/madanm) e ripti ireparab la te fèt te rive nan Massachusetts.

Si nenpòt nan de bagay sa yo vrè, konsa ou kapab aplike pou divòs nan Massachusetts, menmsi mari/madanm ou abite nan yon lòt eta, oswa ou pa konnen ki kote li rete.

Nan ki tribunal pou m aplike?

Si mari ou ankò rete nan dènye kote nou te abite ansanm nan, ou dwe aplike pou divòs nan Tribinal Lafanmi ak Omologasyon nan kominote sa a (Probate and Family Court in that county).

Si mari/madanm ou te kite kominote sa a, konsa ou kapab aplike nan kominote oumenm oswa mari/madanm ou rete koulye a.

Konbyen sa koute pou depoze yon plent pou divòs?

Tribinal Lafanmi ak Omologasyon an fè peye pou depoze ak trete sèten dokiman. Tcheke Echel Pèman Inifòm Depatman Tribinal Lafanmi avèk Omologasyon an (Probate and Family Court Department Uniform Fee Schedule) pou konnen konbyen lap koute. Depwi nan 9 Jiyè 2012 frè aplikasyon pou Divòs te $220 ($200 frè aplikasyon + $15 taks + $5 pou sitasyon).

Ka
Frè Aplikasyon
Taks
Sitasyon
Asistan Cherif
oswa Ajan Polis
Divòs $200 $15 $5 Pa aplikab

E si mwen pa genyen mwayen pou m peye frè tribunal yo?

Ou pa bezwen peye frè sa yo si:

 • ou resevwa okenn asistans piblik (èd sosyal, koupon pou manje, etc. oswa
 • revni ou mwenske 125% nivo povrete federal la (federal poverty level oswa
 • ou kapab montre si pou w peye frè sa yo lap difisil pou w peye lwaye w oswa hipotèk kay ou oswa achte manje avèk rad.

Si w pa kaab peye frè sa yo, itilize Fòm Afidavi pou Endijans lan (Affidavit of Indigency form) pou mande tribunal la pou l kite w aplike san w pa peye frè yo. Yo rele sa “ekzansyon frè” (“fee waiver”). Fòm sa a mande tribunal la tou pou bay leta lòd pou peye asistan cherif la oswa ajan polis la pou delivre papye tribunal yo.

Wap bezwen ekri revni ou (konbyen lajan ou resevwa chak mwa) nan Afidavi a. Ekri tout frè yo ou bezwen èd avèk yo a: frè pou aplikasyon, depans pou asistan cherif oswa ajan polis pou delivre papye yo, avèk tout tout lòt frè ou bezwen yo kouvri. Fòm afidavi a genyen espas kote ou kapab ekri sa.

Fè yon Demand Divòs Konjwen

 1. Ekri yon akò pou separasyon avèk mari/madanm ou ki montre nou toutlède dakò pou pataje responsabilite timoun yo avèk bagay nou genyen yo.
 2. Fè notarye akò pou separasyon an.

  Ou dwe fè notarye akò pou separasyon an ( sa vle di, fè yon moun ki sètifye kòm notè sèvi temwen le wap siyen akò a) ranpli fom akò a, men tann jis lè ou ale kay notè a pou w siyen li. Ou kab jwenn yon notè nan Biwo Sekretè lameri a, bank local yo, Biwo ajans imobilye yo, Biwo avoka, ak ajans vwajaj. Nan Massachusetts, notè kapab fè w peye pa pliske $ 1.25 pou notarye yon dokiman.

 3. Ekri yon afidavi maryaj kraze ireparab ki di marya la kraze e li pa kab kontinye. Afidavi a dwe di ou sèmante sa w di a se verite.
 4. Fè aplikasyon konjwen pou divòs la (Joint Petition for Divorceand Affidavit of Irretrievable Breakdown
 5. Jwenn yon kopi sètifye sètifika maryaj ou a
 6. Si ou ak mari w genyen pitit ansanm
  1. Ranpli yon fòm afidavi pou swen ak gadyen (Care and Custody Affidavit)
  2. Si ou bezwen lajan pou sipò, ranpli ranpli fèy kalkil pou Gid nan sipo timoun nan (Child Support Guidelines Worksheet)
 7. Ranpli yon setifika pou divòs absoli o swa fom anilasyon enfòmasyon estatik (Certificate of Absolute Divorce or Annulment form).
 8. Pote akò separasyon notarye a, afidavi sou maryaj kraze san reparasyon an, yon kopi sètifie sètifika maryaj ou, sètifika divòs absoli ou a (Certificate of Absolute Divorce or Annulment form), oswa fòm anilasyon an avèk, rekèt konjwen an bay grefye a nan tribunal nan Tribinal Lafanmi avèk omologasyon an e mande pou soumèt, Si out e ranpli Afidavi pou Swen avèk Gadyen an oswa fèy Kalkil Gid pou Sipò Timoun nan, sonje pou w bay grefye a yo pou li soumet yo tou. Lè ou fè rekèt la:
  1. Ranpli yon fòm afidavi Endijans (Affidavit of Indgency Form) si ou pa kapab peye frè yo pou fè rekèt la. Si ou kapab tcheke nenpòt nan kare A, oswa B a nan fom lan, tcheke li, grefye a ap prouve fòm nan, vize li, epwi ba w yon kopi. Sa vle di tribunal la ap kouvri frè ou yo. Tribunal la oblije toulède pati yo pou soumèt yon afidavi Endijans pou yo kapab epanye fre yo.

Konbyen tan lap pran?

Yo klase Aplikasyon Konjwen pou divòs pou odyans nan 30 jou aprè yo soumèt tout dokiman yo anwo a. Anplis aplikasyon konjwen an, akò separasyon an, avèk afidavi a, pati yo dwe soumèt deklarasyon finansyè yo (financial statements) avan yo kapab fikse yon dat pou odyans final.

Sa kap pase aprè m aplike?

Aprè ou aplike tribinal la ap fikse yon odyans final kap fèt nan 30 jou aprè ou soumèt dokiman yo ekzije yo.

Sa kap pase nan odyans final la?

Nan odyans final la, ou prezante afidavi maryaj kraze ireparab la avèk akò separasyon an bay jij la. Ou avèk madanm/mari ou dwe montre jij la mayaj la kraze nan afidavi a. Ou dwe montre jij la akò a jis e rezonab pou gadyen ak sipò timoun nan, pansyon alimantè (sipò pou ou) ak pataj byen ou. Nan odyans la ou mande jij la pou apwouve akò a ak enkòpore li nan jijman divòs la. ‘’Enkòpore” akò a nan jijman divòs la vle di jij la akòde ou divòs la, e pase ou lòd ak mari/madanm ou pou obeyi akò a.

Jijman an tribinal la apwouve a rele “Jijman Divòs Tanporè” ("Judgment of Divorce Nisi").

Divòs ou ap vin “absoli” (final) 90 jou aprè yo pwononse Jijman Tanporè a.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).