You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Eske mwen se yon kontraktè endependan?

Pwodwi pa Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Revize Jen 2015

Pwobableman non.

Li vrèman difisil pou vin yon kontraktè endependan nan Massachussets. Ou dwe reponn yon kritè ki gen twa volè. Toulètwa dwe vrè. Si youn nan 3 pati yo pa satisfè, ou se yon anplwaye.

  • 1e pati.  Ou lib pou w kontwole pwòp travay ou e kòman pou w fè travay la; epi
  • 2e pati.  Ou ap  
    • Travay pou yon biznis ki nòmalman fè kalite travay ou ap fè a, oubyen
    • Ou pap travay nan okenn biznis nan lokalite a; epi
  • 3èpati.  Ou regilyèman travay endepandamman, nan fè kalite travay wap fè pou biznis la.

Ou pa yon kontraktè endepandan si anplwayè w la sipèvize travay ou, e ou oblije swiv direksyon sou jan pou w fè travay ou.

Si ou pa yon kontraktè endepandan, anplwayè w la dwe peye tout zouti ou bezwen pou travay la: gaz, asirans, reparasyon ak lòt depans pou biznis la.

Genyen anplwayè ki rele anplwaye yo” kontraktè endepandan” pou yo ekonomize lajan. Si anplwayè w la di ou travay endepandamman, li kab di ou ou bezwen peye pou zouti ou itilize yo ak lòt depans biznis la li ta dwe peye. Li kapab menm chaje ou “frè/ shift fees” pou dwa pou travay.  

Nan Masschusetts ou kapab yon anplwaye menm si ou travay yon sèl jou pou yon anplwayè.

Si anplwayè w la ap fè ou peye pou bagay ou pa ta dwe peye pou yo, rele Liy Wouj pou Travay Ekitab Komisè Gouvènman an (Fair Labor Hotline) nan 617-727-3465.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).