You are here

E si mwen touche mwenske salè minimòm?

Pwodwi pa Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Revize Jen 2015

Si ou touche mwenske salè minimòm,ou kapab pote plènt. Ajans ki fè respekte lwa salè minimòm yo kapab ede ou tou lajan travay ou. 

Si ou travay nan Massachusetts ou kapab kontakte Depatman pou Travay Ekitab (Fair Labor Division) nan Biwo Komisè Gouvènman Massachusetts la (Office of the Massachusetts Attorney General). Rele (617) 727 - 3465.

Si ou se yon travayè eta a oswa gouvènman lokal, ou kapab kontakte the Divizyon Salè ak Lè Travay (Wage and Hour Division) Depatman Travay Etazini (U.S. Department of Labor). Rele 1-866-487-9243.

Telechaje Fòm pou Konplènt la (Download the Complaint Form) nan websit Ministè Lajistis la (Attorney General's website).

Ou kapab jwenn fòm pou plènt la avèk enstriksyon nan lang sa yo:

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).