You are here

Koman pou mwen aplike pou alokasyon Asirans Chomaj?

Dènye Mizajou December 2012

Ou kapab aplike pou alokasyon anpèson, oswa nan telefòn. Pou w aplike anpèsòn, ou kapab ale nan yonn nan 15 biwo san randevou Depatman Asistans Chomaj (DUA) nan Massachusetts yo. Sant Asirans Chomaj San Randevou (Uneployment Insurance Walk-In Centers).

Pou ou aplike nan telefòn, rele 1-617-626-6800 oswa 1-877-626-6800. Ou kapab aplike nan telefòn, Lendi al nan Vandredi, nan 8:30 dimaten al nan 4:30 apremidi. Ou pakab aplike nan entènèt, fwa sa a.

Aprè ou aplike, DUA ap poste desizyon yo ba ou. Lèt sa ap di ou si DUA deside pou peye ou alokasyon o non. Kenbe lèt sa a! Si DUA di ou pa kapab touche alokasyon, wap bezwen enfòmasyon nan lèt sa a pou w mande pou yo gade ka w la avèk plis atansyon. Wè E si mwen pa kapab resevwa Asirans Chomaj?

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Author: 
Massachusetts Law Reform Institute

Take the quiz!

1. Do you have to go to the UI Office to apply for benefits?
If you want to apply for benefits, do you have to go to the Unemployment Office (DUA office) to start your application?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Correct
No
Correct! You can apply for Unemployment benefits by phone.
Sorry, the correct answer is 'No'. Explanation: You can also apply for Unemployment benefits by phone.
2. how will you know if DUA has decided to give you Unemployment?
After you apply for benefits, how will you know whether DUA has decided to give them to you?
answer type: 
Correct
They will send a letter.
answer type: 
Incorrect
They will call you.
answer type: 
Incorrect
They will send you a debit card.
Correct! DUA will send you a letter in the mail to tell you what they have decided.
Sorry, the correct answer is 'A'. Explanation: DUA will send you a letter in the mail to tell you what they have decided.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).