You are here

Asirans Chomaj

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Dènye Mizajou October 2010

Yon entwodiksyon sou Alokasyon Asirans Chomaj

Si ou pèdi travay ou, ou kapab touche alokasyon Asirans Chomaj oubyen Sosyal. Alokasyon sa yo ede kontinye peye bòdwo w pandan wap chèche yon nouvo travay. Alokasyon chomaj (sosyal) kapab ba ou asirans sante avèk trening pou travay tou, pandan wap chèche yon nouvo travay. Depatman Asistans Chomaj (Department of Unemployment Assistance (DUA)) Massachusetts la dirije pwogram nan.

Ou kapab touche alokasyon chomaj AC (UI) si yo lisansye w nan travay ou. Nan sèten ka, ou kab touche alokasyon (sosyal) menmsi yo ta revoke w oswa w ta kite (tou depan sikonstans la). Ou kapab touche alokasyon chomaj AC (UI) menmsi w te sèlman travay mwatye tan. Ou kapab jwenn plis enfòmasyon nan seksyon ki vin answit yo.
Laplipa travayè nan Massachusetts kab touche alokasyon, men genyen ki pa kapab. Nan Travayè ki pa kab toucheAsirans Chomaj genyen:

  • Anploye legliz avèk sèten òganizasyon relijye;
  • Konsiltan endepandan oswa kontraktè endepandan (moun ki pa travay sou direksyon avèk kontwòl yon anplwayè;
  • Kèk etidyan nan travay ègonomik ak inivèsite a avèk etidyan enfimyè;
  • Ajan byen imobilye oswa koutye ki travay sèlman sou komisyon;
  • Ajan asirans ki travay sèlman sou komisyon;
  • Ofsyel eli avèk konseye politik.

Asirans Chomaj

Yon entwodiksyon sou Alokasyon Asirans Chomaj

Si ou pèdi travay ou, ou kapab touche alokasyon Asirans Chomaj oubyen Sosyal. Alokasyon sa yo ede kontinye peye bòdwo w pandan wap chèche yon nouvo travay. Alokasyon chomaj (sosyal) kapab ba ou asirans sante avèk trening pou travay tou, pandan wap chèche yon nouvo travay. Depatman Asistans Chomaj (Department of Unemployment Assistance (DUA)) Massachusetts la dirije pwogram nan.

Ou kapab touche alokasyon chomaj AC (UI) si yo lisansye w nan travay ou. Nan sèten ka, ou kab touche alokasyon (sosyal) menmsi yo ta revoke w oswa w ta kite (tou depan sikonstans la). Ou kapab touche alokasyon chomaj AC (UI) menmsi w te sèlman travay mwatye tan. Ou kapab jwenn plis enfòmasyon nan seksyon ki vin answit yo.
Laplipa travayè nan Massachusetts kab touche alokasyon, men genyen ki pa kapab. Nan Travayè ki pa kab toucheAsirans Chomaj genyen:

  • Anploye legliz avèk sèten òganizasyon relijye;
  • Konsiltan endepandan oswa kontraktè endepandan (moun ki pa travay sou direksyon avèk kontwòl yon anplwayè;
  • Kèk etidyan nan travay ègonomik ak inivèsite a avèk etidyan enfimyè;
  • Ajan byen imobilye oswa koutye ki travay sèlman sou komisyon;
  • Ajan asirans ki travay sèlman sou komisyon;
  • Ofsyel eli avèk konseye politik.
Translated by and when: 
Franz Monestime, 4/5/2011
Updated: 
October 2010
Dènye Mizajou: 
Oktòb 2010
Author: 
Massachusetts Law Reform Institute

Take the quiz!

Fatima
Can Fatima get Unemployment Insurance?
Fatima was laid off from her job last week, but she has already started at a new job this week. Can Fatima get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Incorrect
Maybe
answer type: 
Correct
No
Correct! Unemployment benefits help you pay your bills while you look for a new job. Since Fatima already has a new job, she cannot collect unemployment.
Sorry, the correct answer is 'No'. Explanation: Unemployment benefits help you pay your bills while you look for a new job. Since Fatima already has a new job, she cannot collect unemployment.
Felix
Can Felix get Unemployment Insurance?
Felix quit his job because his boss began paying him less than the minimum wage. Can Felix get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Correct
Maybe
answer type: 
Incorrect
No
Correct! In some situations, you may be able to collect benefits even if you quit your job. Felix may be able to get unemployment.
Sorry, the correct answer is 'Maybe'. In some situations, you may be able to collect benefits even if you quit your job. Felix may be able to get unemployment.
Joe
Can Joe get Unemployment Insurance?
Joe worked 20 hours a week until his company laid him off. Can Joe get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Correct
Maybe
answer type: 
Incorrect
No
Correct! It is possible to get unemployment benefits if you only worked part-time. Joe may qualify for unemployment, depending on his situation.
Sorry, the correct answer is 'Maybe'. Explanation: It is possible to get unemployment benefits if you only worked part-time. Joe may qualify for unemployment, depending on his situation.
Susana
Can Susana get Unemployment Insurance?
Susana was a church secretary, but the church did not have enough money to pay her salary. The church had to lay her off. Can Susana get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Incorrect
Maybe
answer type: 
Correct
No
Correct! Susana worked for a church. Employees of churches cannot collect unemployment benefits.
Sorry, the correct answer is 'No'. Explanation: Susana worked for a church. Employees of churches cannot collect unemployment benefits.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).