More affordable Internet and cellphone service is here to stay

Revize 19 mas 2020

Sèvis Entènèt

Comcast ap ofri bagay sa yo gratis :

  • Rezo Wifi gratis pou tout moun - al gade nan www.xfinity.com/wifi pou yon kat jewografik ak pwen WIfi yo.
  • Done san limit pou kliyan li yo.
  • Yo p ap koupe sèvis kliyan yo epi p ap gen yon frè pou reta. Kontakte yo epi di yo ou gen difikilte.
  • Internet Essentials (Entènèt Debaz) gratis pou nouvo kliyan yo : Fanmi ki pa gen anpil mwayen k ap viv nan yon zòn sèvis Comcast yo ka enskri pou Internet Essentials. Nouvo kliyan yo ap jwenn 60 jou sèvis Internet Essentials gratis, ki, nòmalman, disponib pou tout fwaye kalifye ki pa gen mwayen yo pou $9.95 pa mwa. Pou tout kliyan kit yo nouvo oswa yo te deja genyen Internet Essentials, vitès sèvis Entènèt pwogram nan te ogmante a 25 megabit pou telechaje fichye sou òdinatè ou ak 3 megabit pou transfere fichye ki sou òdinatè ou. Y ap fè ogmantasyon sa a san okenn frè anplis epi l ap vin nouvo baz vitès pou pwogram nan pi devan.

AT&T ap ofri pwen Wi-Fi gratis pou tout moun itilize nan peyi a pou 60 jou, kòmanse 13 mas.

Spectrum ofri 2 mwa sèvis Entènèt ak Wifi pou nouvo kliyan kote fwaye yo gen elèv nan klas matènèl jiska 12èm ane, oswa etidyan inivèsite ki bezwen aprann a distans. Yo pral bay rabè sa a sou fòm yon kredi pou premye 2 mwa sèvis Entènèt yo. Y ap anile nenpòt frè pou enstalasyon oswa peman davans pou ede ou kòmanse. Pa bliye li kondisyon ki ekri tou piti yo.

Ou ka kalifye pou òf sa a si ou :

  • Gen yon etidyan nan adrès sèvis la ki kalifye parapò ak laj li epi ki bezwen aprann a distans
  • Ou pa te enskri nan sèvis Entènèt nou an nan entèval 30 jou ki sot pase yo

Rele 1-855-243-8892 pou w enskri pou òf sa a. 

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).