COVID-19 & Avantaj Siplemantè SNAP an Ijans : Bagay ou bezwen konnen

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize 13 Janvye 2021

Depatman Asistans Tranzitwa [Department of Transitional Assistance (DTA)] ap bay anpil fwaye SNAP yo sipleman SNAP (food stamp) an ijans pou ede yo achte manje pandan kriz pandemik la. Kò lejislatif la te apwouve avantaj sipleman SNAP espesyal an repons a pandemi COVID-19 la.

Èske m ap jwenn avantaj SNAP siplemantè?

Si avantaj SNAP yo ba w chak mwa a pi piti pase kantite maksimòm SNAP pou fwaye w la, y ap ba w yon avantaj siplemantè jiskaske l rive nan maksimòm lajan SNAP la. Si w te gentan jwenn avantaj maksimòm SNAP la, yo p ap ba w SNAP siplemantè. Se akoz yon desizyon USDA (gouvènman federal la) pran. Se pa DTA ki pran desizyon sa a.

Ekzanp
Sipleman Pa gen sipleman
Fanmi A jwenn $200 nan men SNAP pa mwa pou yon granmoun ak 2 timoun. Fanmi sa a ap jwenn yon sipleman SNAP $416 -k ap fè lajan SNAP la rive a $616 (maksimòm pou 3 moun nan). Fanmi B jwenn $616 nan men SNAP pa mwa pou yon granmoun ak 2 timoun. Fanmi sa a P AP jwenn okenn lajan SNAP siplemantè, paske l te gentan jwenn maksimòm pou 3 moun nan.
Endividi A jwenn $19 nan men SNAP pa mwa. Endividi sa a ap jwenn yon sipleman SNAP $215 – k ap fè lajan SNAP la rive a $234 (maksimòm pou 1 moun nan). Endividi B jwenn $234 nan men SNAP pa mwa. Endividi sa a P AP jwenn okenn lajan SNAP siplemantè paske l te gentan jwenn maksimòm pou 1 moun nan.
Kantite moun ki nan fwaye a
Maksimòm SNAP la
1 $234
2 $430
3 $616
4 $782
5 $929
6 $1,114
7 $1,232
8 $1,408
Chak manb adisyonèl
$176 anplis

Si m kalifye pou yon sipleman SNAP, kilè m ap jwenn li?

⇒ Fwaye ki kalifye yo ap resevwa peman SNAP an plis sou kat EBT yo chak mwa jouk lè ijans sanitè piblik la fini.

⇒ Mwa mas te premye mwa SNAP an plis la. N ap mete SNAP an plis sou kat yo zòn fen mwa a (pa egzanp, n ap bay SNAP an plis pou mwa avril la zòn 2 me yo).

Kijan m ap fè konnen ki kantite lajan SNAP ap ban m ak si m ap jwenn SNAP siplemantè?

 • DTA ap voye yon avi ba ou si w ap jwenn SNAP siplemantè. Ou ka jwenn tou yon mesaj tèks. Tcheke balans ou ak kantite lajan SNAP pa mwa w la lè w:
  • Al gade nan aplikasyon mobil DTA Connect la oswa nan DTAConnect.com.
  • Rele tou liy Asistans DTA a nan 877-382-2363. Mete nimewo sekirite sosyal ou ak ane w fèt la pou w tande yon mesaj otomatik k ap di w kantite lajan SNAP ou a pa mwa.
  • Rele nimewo sèvis kliyan EBT yo pou w tcheke balans ou: 800-997-2555 (nimewo ki nan do kat EBT w la).
 • Si w gen yon kesyon ijan pou yon anplwaye DTA, ou ka rele tou liy Asistans DTA a. Apèl la ka dekonekte paske gen yon pakèt moun k ap rele oswa w ka oblije ret tann lontan pou w pale ak yon anplwaye.

E si m bezwen èd pou m al achte manje?

Nenpòt moun nan fwaye w la ka itilize kat SNAP EBT a pou al achte manje. Non yo ak foto yo pa bezwen sou kat la. Ou kapab tou bay yon zanmi oswa yon fanmi ou fè konfyans kat EBT tanporèman pou al achte manje pou ou. Boutik la pa dwe enspekte kat la oswa refize sèvi okenn kliyan ki gen yon kat EBT ak PIN nan.

E si m pa jwenn SNAP?

Si w gen ti revni, nou ankouraje w pou aplike. Si yo apwouve, ou ka kalifye tou pou yon peman SNAP siplemantè. Pou w aplike:

 • Fason ki pi fasil pou w aplike se lè w aplike nan entènèt / nan telefòn entèlijan w nan DTAConnect.com
 • Al nan Mass.gov/SNAP pou w enprime yon aplikasyon SNAP epi aprann kijan pou w voye l ale.
 • Rele liy ouvè Project Bread FoodSource nan 1-800-645-8333 pou w aplike nan telefòn.

E si m bezwen manje pou pitit mwen yo ki gen laj elèv lekòl yo?

Pandan lekòl fèmen an, anpil distri eskolè bay repa lekòl ki tou prepare pou timoun yo. Pou w konnen kisa distri eskolè w la ap fè ak kilè ou ka al pran repa yo, ale nan: projectbread.org. Epitou, timoun ki gen SNAP yo oswa yo te apwouve pou repa gratis oswa a pri redui ap jwenn yon avantaj siplemantè EBT tankou an avril ak / oswa an me. Na bay plis detay sou sa pi devan.

Que outros recursos podem me ajudar?

➢ Enfòmasyon sou DTA COVID-19 ak kesyon yo poze souvan yo: Mass.gov/DTA/COVID-19

➢ Pou enfòmasyon pou travayè ki pèdi revni yo: SNAP Benefits and Job Loss during COVID-19

➢ Pou èd pou resous manje an ijans nan kominote w la:

Dènye fwa yo te mete feyè sa a ajou se 13 Janvye 21. Enfòmasyon ki ladan l yo ka chanje.

òganizasyon patnè logo

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).