You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Maladi Anemi Falsifòm (Sickle Cell Disease)

Pwodwi pa New England Pediatric Sickle Cell Consortium, an kolaborasyon avèk, Rajan Sonik, Equal Justice Fellow, Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Dawou 2014

Si ou menm oubyen pitit ou genyen anemi falsifòm, lè w konnen dwa ou sa kapab ede ou menm ak fanmiy w rete an sante.

Ou genyen dwa pou w mande mèt kay ou a, lekòl yo ak kolèj yo pou yo fè kèk chanjman pou ou ak timoun yo kapab rete an sante e reyisi nan lekòl.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).