You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Dekouvèt

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute avèk èd nan men biwo sèvis jiridik yo nan eta Massachusetts
Revize Janvye 2022

Pran enfòmasyon pou prepare pou odyans ou

Dekouvèt se fason ou ka pran enfòmasyon ou bezwen nan men pwopriyetè ou pou w prepare odyans ou. Lè w mande pou yon Dekouvèt, pwopriyetè ou dwe :

  • Reponn kesyon ou yo alekri.
  • Sèmante ke tout sa yo a ekri a se vre.
  • Ba w dokiman ou bezwen pou w prepare odyans ou.

Aji rapid pou w ka fè Dekouvèt la

Ou dwe mande pou Dekouvèt la rapid apre w fin resevwa Demann pou Parèt ak Plent lan. Gade enstriksyon yo sou pwochen paj la pou w wè dat limit yo.

Pafwa, pwopriyetè yo pa reponn kesyon w yo ni yo pa founi dokiman ou mande yo.  Si pwopriyetè ou pa ba w enfòmasyon ou mande yo nan Dekouvèt ou, ou ka depozeyon Mosyon pou Egzije. Mosyon pou Egzije a mande tribinal la pou egzije pwopriyetè ou pou reponn ak Dekouvèt ou a. Gen yon fòmilè Mosyon pou Egzije ak direksyon pou kòman ou ka itilize l nan fen livre sa a. Gade paj 37.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).