You are here

Kisa yon entèprèt fè?

Pwodwi pa Massachusetts Language Access Coalition
Revize Out 2023

Se travay entèprèt la pou l ede ou kominike avèk pwogram nan. Entèprèt yo se pwofesyonèl yo ye. Yo pale lang ou a avèk Anglè kouramman.

Travay yon entèprèt se pou li:

  • di ou sa pèsonèl pwogram nan di ou;
  • di pèsonèl pwogram nan sa wap di;
  • di ou kesyon yo fòm pwogran lan mande yo;
  • tradwi mo ou di yo an Anglè nan fòm yo;

Yon entèprèt pa kapab:

  • ajoute anyen, chanje anyen oswa kite anyen nan sa oumenm oswa anplwaye a di;
  • aksepte okenn lajan oswa kado nan men ou;
  • fè konvèsasyon pèsonèl avèk ou;
  • pataje enfòmasyon avèk okenn lòt moun sou ka w la;
  • pran pati oswa ba ou opinion li sou ka w la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).