Bạn đang ở đây

Оба родителя согласны произвести изменения в судебном распоряжении о назначении опекуна

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được hổ trợ pháp lý
Tháng Tư Tháng 6, 2007

Nếu cả cha và mẹ đều đồng ý theo lệnh nên được thay đổi ra sao, bạn có thể nộp đơn thỏa thuận bằng văn bản viết vài mẫu đơn khác.

Bạn không cần phải ra tòa

Bạn chỉ cần ra hầu tòa nếu thẩm phán yêu cầu.

Nếu thẩm phán không yêu cầu ra tòa, họ sẽ đọc thỏa thuận và các giấy tờ khác và đưa ra quyết định.

Mẫu đơn bạn cần:

 1. bảng sao của lệnh bạn yêu cầu thẩm phán thay đổi.
 2. Yêu cầu chung thay đổi lệnh hoặc lệnh tạm thời.
  1. Bảng tuyên thệ về bất cứ tiền sử lạm dụng hoặc bỏ rơi con trẻ.
  2. bảng tuyên thệ về bất cứ tiền sử về lệnh bảo vệ hoặc cấm gặp mặt
 3. Thỏa thuận thay đổi lệnh hoặc lệnh tạm thời.
 4. Lệnh đề xuất/Lệnh tạm thời về yêu cầu thay đổi.
 5. Bảng tuyên thệ về việc tiết lộ việc chăm sóc và tiến hành quyền nuôi con.
 6. Thỏa thuận tài chính của mỗi người.
 7. W-2’s và 1099’s từ năm trước của mỗi người.
 8. Tờ hướng dẫn về hổ trợ con cái
 9. Đơn hỗ trợ con đề xuất nếu thẩm phán ra lệnh cung cấp hổ trợ con khác với số tiền liệt kê trên hướng dẫn về hổ trợ con cái.

Để có thêm hướng dẫn từ 2-4, xem những giấy tờ càn nộp để thay đổi lệnh qua thỏa thuận chung What do we need to file to change a judgment or order by agreement?

Để hướng dẫn phần 5, xem phần bảng tuyên thệ chăm sóc và quyền nuôi con Affidavit Disclosing Care or Custody Proceedings

Để hướng dẫn phần 6, xem thỏa thuận tài chính Financial Statement

Để hướng dẫn phần 8, xem tờ rơi hướng dẫn hổ trợ trẻ Child Support Guidelines Worksheet

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý