Bạn đang ở đây

I need to change a temporary or final custody order right away because of domestic violence

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được hổ trợ pháp lý
Tháng Tư Tháng 6, 2007

Nếu bạn cần thay đổi lệnh quyền nuôi con ngay lập tức vì bạo lực gia đình, bạn có thể nộp đơn Khiếu nại 209A để Bảo vệ khỏi Lạm dụng.

Sử dụng trang 1 và 2 của đơn khiếu nại để yêu cầu tòa án thay đổi lệnh quyền nuôi con.

Khi bạn điền đơn Khiếu nại 209A, hãy viết trên Bảng tuyên thệ lý do tại sao bạn cần thay đổi lệnh nuôi con để giữ an toàn cho con bạn.

Trên BẢNG TUYÊN THỆ:

  1. Nói với thẩm phán những gì đã xảy ra và tại sao bạn cần một lệnh 209A.
  2. Viết ra chính xác những gì xảy ra. Cố gắng làm tốt như bạn có thể. Viết ra những điều anh ta nói hoặc làm, "Anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ lấy súng và bắn tôi.”
  3. Bắt đầu với sự việc gần đây nhất.
  4. Bao gồm thông tin về thương tích, nếu trẻ em có mặt hoặc bị thương, sự tham gia của cảnh sát, điều trị y tế, sự giúp đỡ khác mà bạn có hoặc phá hủy tài sản.

Xem phần Viết Bảng tuyên thệ Writing your 209A Affidavit

Nộp đơn ở đâu?

Bạn có thể nộp đơn 209A tại Tòa án Quản chế và Gia đình, Tòa án Quận hoặc Tòa án Thành phố Boston.

Quan trọng

Một số thẩm phán và thư ký của Tòa án Quận và Tòa án Thành phố Boston có thể yêu cầu bạn đến Tòa án Quản chế và Gia đình để nhận lệnh bảo vệ 209A khi có liên quan đến trẻ em. Hướng dẫn 209A nói rằng thẩm phán và thư ký của Tòa án Quận và BMC không nên gửi bạn đến một tòa án khác.1 Bạn có quyền nhận lệnh 209A từ Tòa án Quận hoặc Tòa án Thành phố Boston để bảo vệ con bạn.

Đọc về cách nộp đơn ở tòa án Quận hoặc Tòa án thành phố Boston nếu có lệnh quyền nuôi con từ tòa án Quản chế và Gia đình already is a custody order from a Probate and Family Court.

Đọc thêm về not being sent to the Probate and Family Court if your case involves children.

Chú thích

1. Xem phần nhận quyền nuôi con ngay lập tức vì bạo lực gia đình Getting a custody order right away because of domestic violence.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý