Bạn đang ở đây

What can I do if I need a custody order right away because of domestic violence?

Ấn hành bởi Luật Sư Jeff Wolf để có sự giúp đỡ pháp lí
Sự xem xét lại Tháng 5 2017

Nếu bạn cần một lệnh tạm giữ ngay lập tức vì bạo lực gia đình, bạn có thể nộp đơn Khiếu nại 209A để Bảo vệ khỏi Lạm dụng.

Dùng trang 1 và trang 2 của phần khiếu nại, để yêu cầu quyền nuôi con.

Trang 1 của phần Khiếu nại 209A

Chọn ô số 7 trên trang 1 của phần Khiếu nại 209Aa

Trang 2 của phần Khiếu nại 209A

Trang 2 của phần Khiếu nại 209A yêu cầu quyền nuôi con còn nhỏ tuổi.

Khi bạn điền vào phần Khiếu nại 209A để yêu cầu quyền nuôi con, hãy viết trên Bảng khai tuyên thệ tại sao bạn cần một lệnh tạm giữ để giữ an toàn cho con bạn.

Trên BẢNG TUYÊN THỆ:

  1. Nói với thẩm phán những gì đã xảy ra và tại sao bạn cần lệnh 209A.
  2. Viết xuống chính xác những gì đã xảy ra. Làm tốt nhất bạn có thể. Viết ra những điều anh ta đã nói hoặc đã làm, "Anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ lấy súng và bắn tôi.”
  3. Bắt đầu với sự việc gần đây nhất.
  4. Bao gồm thông tin về thương tích, nếu trẻ em có mặt hoặc bị thương, có cảnh sát can thiệp, điều trị y tế, sự giúp đỡ khác mà bạn có hoặc phá hủy tài sản.

Xem cách viết đơn tuyên thệ 209A Writing your 209A Affidavit

Xem yêu cầu đơn về lệnh 209A nếu bạn có con nhỏ hơn 18 tuổi Asking for 209A restraining order forms if you have children under 18.

Tôi nộp đơn ở đâu?

Bạn có thể nộp đơn 209A ở Tòa án Quản Chế và Gia đình, Tòa án khu phố hoặc Tòa án Thành phố Boston.

Quan trọng

Một số thẩm phán ở tòa án quận và Tòa án Quận và Tòa án Thành phố Boston có thể yêu cầu bạn đến Tòa án Quản Chế và Gia đình để nhận lệnh bảo vệ 209A khi có liên quan đến trẻ em. Nguyên tắc 209A nói rằng các thẩm phán và thư ký của Tòa án Quận và BMC không nên gửi bạn đến một tòa án khác.1 Bạn có quyền nhận lệnh 209A từ Tòa án Quận hoặc Tòa án Thành phố Boston để bảo vệ con bạn.

Đọc thêm về việc gửi đến Tòa Án Quản Chế và Gia đình nếu có liên quan đến trẻ em. about not being sent to the Probate and Family Court if your case involves children.

Đọc thêm về việc nộp đơn cho tòa án quận hoặc tòa án thành phố Boston (BMC) nếu có lệnh quyền nuôi con từ tòa án Quản Chế và Gia đình already is a custody order from a Probate and Family Court.

Ghi chú

1 . Xem trang 45 của phần hướng dẫn Thực Hành Tư Pháp: Thủ tục phòng chống lạm dụng (2011) Xem Page 45 of the Guidelines for Judicial Practice: Abuse Prevention Proceedings (2011).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý