Bạn đang ở đây

¿Qué puedo hacer si necesito una orden de custodia inmediatamente y estoy casada(o) con el padre/madre de mi hijo?

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được hổ trợ về Pháp lý
Sự xem xét lại Tháng 7, 2017

Nếu bạn đã kết hôn và bạn cần nhận được lệnh nuôi con ngay lập tức, vì bạo lực gia đình, hãy nộp đơn Khiếu nại 209A để được Bảo vệ khỏi Lạm dụng và yêu cầu quyền nuôi con trong đơn khiếu nại. Xem phần chuyện gì xảy ra nếu tôi cần lệnh nuôi con ngay lập tức vì bạo lực gia đình What if I need a custody order right away because of domestic violence?

Nếu bạn cần được quyền nuôi con ngay lập tức vì sức khỏe và hạnh phúc của con bạn, hãy gửi hồ sơ:

  • Yêu cầu cho một buổi hầu tòa sớm và Lệnh thông báo ngắn
  • Yêu cầu quyền giám sát tạm thời
  • Một bảng tuyên thệ ủng hộ các yêu cầu,
  • Một lệnh đề xuất,
  • Khiếu nại cho Hỗ trợ riêng biệt và
  • Một tuyên bố về tiết lộ việc chăm sóc hay tiến hành quyền nuôi con.

Đôi khi danh sách chờ tại Tòa án Quản Chế và Gia đình mất vài tuần.

Hỏi thư ký tòa án bạn phải chờ bao lâu đợi mới làm hẹn được buổi hầu tòa về yêu cầu quyền nuôi con của bạn. Nếu sự chờ đợi quá lâu và bạn cần có một phiên hầu tòa sớm, hãy yêu cầu thư ký tòa án cho bạn gặp một thẩm phán ngay lập tức. Bạn cần phải điền tất cả giấy tờ tòa án.

Khi bạn gặp thẩm phán, hãy yêu cầu họ lên lịch có buổi hầu tòa về nuôi con càng sớm càng tốt. Dùng Yêu cầu cho một buổi hầu tòa sớm và Lệnh thông báo ngắn. Yêu cầu này:

  • yêu cầu thẩm phán xét xử việc nuôi con của bạn càng sớm càng tốt,
  • giải thích tại sao bạn cần quyền nuôi con càng sớm càng tốt, và
  • yêu cầu thẩm phán cho bạn biết cách thông báo cho cha/mẹ khác về phiên hầu tòa.

Yêu cầu được quyền nuôi con tạm thời của bạn cho thẩm phán biết tại sao đây là phúc lợi tốt nhất để cho bạn quyền nuôi con càng sớm càng tốt.

Bảng khai của bạn để hỗ trợ các yêu cầu liệt kê các sự thật và lý do tại sao bạn cần có một phiên hầu tòa càng sớm càng tốt và tại sao bạn nên có quyền nuôi con.

Điền vào Khiếu nại cho Hỗ trợ riêng biệt và đánh dấu vào ô bên cạnh cấp “quyền nuôi dưỡng nguyên đơn của (các) đứa trẻ có tên nêu trên” và điền vào ô tròn cạnh nguyên đơn.

Hình ảnh đơn Khiếu nại hổ trợ riêng.

Bảng tuyên thệ về tiết lộ việc chăm sóc hay tiến hành quyền nuôi con cho tòa án biết là đã có bất kỳ lệnh nào của tòa án về con bạn hay chưa. Bảng tuyên thệ cũng cho tòa biết là có thẩm phán nào đang quyết định về con bạn. Đọc thêm phần về tiết lộ việc chăm sóc hay tiến hành quyền nuôi con Affidavit Disclosing Care or Custody Proceeding để có thêm thông tin giúp đỡ.

Nếu thẩm phán ra lệnh hầu tòa sớm, lệnh sẽ cho bạn biết cách thông báo cho cha/mẹ khác. Đưa cho họ bảng sao của tất cả các giấy tờ khi bạn thông báo cho họ.

Các mẫu
để giúp bạn điền đơn bạn cần.

Đơn trống

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý