What documents and records should I submit to show it is in my child's best interest for me to have custody?

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được giúp đỡ pháp lý
Tháng Tư Tháng 3, 2007

Bạn có thể gửi cho thẩm phán hồ sơ hoặc tài liệu cho thấy bạn nên có quyền nuôi con. Chúng có thể là:

  • Hồ sơ y tế,
  • Hồ sơ của các nhà trị liệu hoặc nhân viên công tác xã hội,
  • Báo cáo của cảnh sát,
  • Hồ sơ trường học,
  • Hồ sơ của những người chăm sóc con bạn,
  • Hồ sơ trung tâm viếng thăm được giám sát, hoặc
  • Hồ sơ từ Bộ Trẻ em và Gia đình,

Đây là vài ví dụ về hồ sơ mà người khác hoặc tổ chức giữ. Nếu bạn cần thẩm phán xem các hồ sơ này, bạn có thể cần phải có giấy đòi hầu tòa người hoặc tổ chức nào đó. Trong trường hợp có giấy đòi hầu tòa, hãy cho họ biết chính xác hồ sơ nào bạn mang theo đến tòa.

Quan trọng

Biết nội dung có trong các hồ sơ trước khi bạn yêu cầu người ta ra hầu tòa

  • Đọc thêm về việc yêu cầu ai ra tòa subpoenas
  • Xem phần mẫu về việc yêu cầu ai ra tòa sample subpoena cho người được yêu cầu ra hầu tòa biết phải mang theo hồ sơ gì.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý