How do I testify it is in my child’s best interest for me to have custody?

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được giúp đỡ pháp lý
Tháng Tư Tháng 3, 2007

Khi bạn “chứng minh” ở tòa bạn nói về kinh nghiệm của bạn và bạn trả lời các câu hỏi. Khi bạn chứng minh, bạn thề là bạn đang nói sự thật.

Bạn sẽ phải chứng minh với thẩm phán về lý do tại sao bạn nên có quyền nuôi con. Mô tả cách làm thế nào bạn đáp ứng nhu cầu của con bạn, như cung cấp cho con:

  • Một môi trường an toàn và thoải mái để sống
  • Chăm sóc y tế
  • Ăn uống và quần áo phù hợp
  • Giám sát con bạn cần
  • giúp đáp ứng nhu cầu về giáo dục con bạn cần
  • Chăm sóc hàng ngày
  • hổ trợ về mặt tình cảm

Nếu cha/mẹ kia làm tổn thươngcon bạn theo bất cứ hình thức nào hoặc đặt con vào tình huống nguy hiểm , bạn phải có thể cung cấp cho thẩm phán các ví dụ cụ thể khi mà người cha/mẹ kia:

  •  Ngược đãi con của bạn,
  •  Nghiện thuốc hoặc rượu,
  •  Làm cho con bạn thấy bạo lực gia đình.

Thu thập tất cả hồ sơ và giấy tờ chỉ cho thấy bạn nên có quyền nuôi con và đem theo đến tòa.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý