Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi xin như thế nào?

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Có một mẫu biểu của toà án dùng để yêu cầu toà miễn các phí tổn của bạn. Tất cả các toà án tại tiểu bang Massachusetts đều có mẫu biểu này. Mẫu biểu này là một Cam kết Nghèo túng. Để xin:

 1. Lấy một mẫu biểu Cam kết Nghèo túng tại bất cứ toà án hoặc trên mạng (online).
 2. Điền vào mẫu biểu này và chọn 1 trong 3 Hạng mục để cho toà biết tại sao thu nhập của bạn quá thấp không thể trả được các phí tổn toà án của bạn.
 3. Viết xuống tất cả những lệ phí và chi phí bạn cần toà miễn hoặc trả giúp cho bạn. Bao gồm tất cả các phí tổn bạn nghĩ có thể phát sinh trong suốt án vụ của bạn.

  Ví dụ

  Nếu bạn nộp một đơn khiếu nại lên toà án và bạn cần được miễn lệ phí đơn xin, kể ra các lệ phí này trong Cam kết Nghèo túng. Nếu bạn cũng cần có một cảnh sát trưởng phục vụ phía bên kia, hoặc bạn cần đăng một thông báo trên báo chí, hãy viết những chi phí này vào mẫu biểu. Nếu bạn không biết các chi phí này sẽ là bao nhiêu, hãy ước tính.

  Nếu về sau bạn cần được miễn hoặc trả giúp các chi phí toà án khác, ví dụ như chi phí để triệu tập một nhân chứng đến các cuộc điều trần, hoặc lấy lời khai của nhân chứng, hãy nộp một bản Cam kết Nghèo túng khác.

 4. Dùng mẫu biểu để cho toà biết bạn cần một thông dịch. Hãy viết xuống ngôn ngữ bạn cần được thông dịch và nói với thư ký toà.
 5. Khi bạn ký bản Cam kết Đòi nghèo, bạn thề rằng tất cả những gì bạn viết xuống trong bản đó là sự thật những gì bạn biết.
 6. Nộp bản Cam kết Nghèo túng của bạn cho thư ký tại toà án.

2. Chọn 1 trong 3 Hạng mục

Hạng mục (A)

Bạn nhận lãnh một trong những thứ sau:

 • Trợ giúp chuyển tiếp tiểu bang Massachusetts cho Gia đình có Con nhỏ (TAFDC),
 • Trợ giúp Khẩn cấp tiểu bang Massachusetts cho Người Già, người Tàn tật và Trẻ em (EAEDC),
 • Lợi tức An sinh Liên bang Bổ sung (SSI),
 • MassHealth, or
 • Các trợ cấp Cựu chiến binh tiểu bang Massachusetts.

Nếu bạn chọn Hạng mục A, toà sẽ miễn các phí tổn của bạn.

Hạng mục (B)

Nếu thu nhập của bạn, sau khi trừ thuế, bằng 125% Hướng dẫn Mức Nghèo túng Liên bang, hoặc ít hơn, toà nên miễn các phí tổn của bạn.

Toà án nên có một bảng Hướng dẫn Đói nghèo được cặp nhật hiện thời niêm yết trên tường. Nếu bạn không tìm thấy, hãy xin thư ký toà một bản sao. Bạn có thể tìm thấy bảng này trên mạng (online).

Thu nhập của bạn bao gồm bất cứ thu nhập gia đình nào mà bạn có thể sử dụng.

Chính phủ Liên bang cặp nhật Hướng dẫn Nghèo túng hàng năm.

Hạng mục (C)

Chọn Hạng mục C nếu thu nhập của bạn quá cao so với Hạng mục B, và việc trả các chi phí toà án có thể gây cho bạn và những người lệ thuộc vào bạn phải sống thiếu “những nhu cầu cấp thiết của cuộc sống”, như thức ăn, nơi ở và quần áo.

Nếu bạn chọn Hạng mục (C), bạn cũng phải điền thêm một bản Cam kết Nghèo túng Bổ sung. Bạn có thể lấy bản Bổ sung tại toà án hoặc trên mạng (online).

3. Điền vào các chi phí và lệ phí bạn cần được toà miễn hoặc trả giúp

Trong Phần II và Phần III, viết xuống một danh sách các chi phí bạn cần được toà miễn hoặc trả giúp. Hầu hết các toà án có những lệ phí và chi phí sau:

 • lệ phí nộp đơn và phí tính thêm. Bạn có thể tìm thấy các lệ phí nộp đơn cho các án vụ toà án trên mạng (online)
 • chi phí để có một cảnh sát trưởng phục vụ đơn khiếu kiện của bạn, hoặc
 • chi phí để đăng thông báo trên báo chí.
 • trong nhiều án vụ về luật gia đình, toà án yêu cầu một bên cha mẹ theo học lớp học làm cha mẹ mà phải tốn tiền.

Nếu bạn không biết chi phí một việc gì đó bạn cần cho án vụ của bạn, hãy viết xuống dịch vụ bạn cần và ước tính chi phí. Bạn cũng có thể hỏi thư ký tại toà án để biết.

Chú thích

Toà án không thể trả giúp các chi phí luật sư của bạn.

Nếu bạn đánh dấu vào Hạng mục A hoặc Hạng mục B và bạn không điền các thông tin cụ thể về chi phí, toà vẫn nên phê duyệt đơn xin của bạn.

Nếu bạn cần toà miễn các tổn phí toà khác phát sinh sau này trong án vụ của bạn, ví dụ như chi phí để triệu tập các nhân chứng đến các buổi điều trần, hoặc lấy lời khai của nhân chứng, khi đó bạn cần điền một Cam kết Nghèo túng khác

Để biết thêm thông tin, xem Những gì được bao gồm?

4. Nếu bạn cần một thông dịch

Dùng một Cam kết Nghèo túng để cho toà biết bạn cần một thông dịch và ngôn ngữ mà bạn cần được thông dịch. Bạn có quyền có được một thông dịch tại toà án.

5. Ký tên

Hãy nhớ rằng, chữ ký của bạn xác nhận rằng bạn thề những gì bạn nói trong bản cam kết là sự thật những gì mà bạn biết.

6. Nộp đơn

Nộp bản Cam kết Nghèo túng của bạn cho thư ký tại toà án khi bạn nộp đơn án vụ của bạn.

Nếu thư ký toà án không phê duyệt ngay lập tức thì sao?

Thư ký không nên đòi hỏi bạn thêm thông tin như cuống lương hay thẻ phúc lợi. Nếu bạn đánh dấu vào ô cạnh Hạng mục A hoặc Hạng mục B, và bạn điền đơn chính xác, thư ký nên phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn ngay lập tức..

Nếu bạn yêu cầu toà miễn hoặc trả giúp các lệ phí thêm vào bạn sẽ có thể phải gặp một thẩm phán.

Nếu thư ký không phê duyệt đơn của bạn ngay lập tức, hãy xem phần Nếu thư ký không phê duyệt Cam kết Nghèo túng của tôi ngay lập tức thì sao?

Bạn có thể tìm các hướng dẫn chính thức của toà án đối với Cam kết Nghèo túng trên trang trực tuyến của toà án (court website).

Các hướng dẫn và mẫu đơn dựa theo các tài liệu mà Toà án Tư pháp Tối cao Massachusetts ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2003. Tất cả các toà án tại tiểu bang Massachusetts đều dùng bản Cam kết Nghèo túng.

Nếu thư ký không phê duyệt bản Cam kết Nghèo túng của tôi thì sao

Nếu thư ký không phê duyệt bàn Cam kết Nghèo túng của bạn, ông ấy hay bà ấy sẽ phải nộp lên cho thẩm phán ra quyết định.

Thẩm phán có thể:

 • phê duyệt Cam kết Nghèo túng của bạn,
 • phán quyết rằng bạn phải trả một phần lệ phí, hoặc
 • phán quyết rằng bạn phải trả toàn bộ lệ phí.

Nếu bạn không đồng ý với thẩm phán, bạn có thể khiểu nại lên toà án cao hơn.

Thời hạn để làm việc này ngắn, nên bạn phải hành động thật nhanh. Tư vấn với văn phòng thư ký toà để biết các thông tin làm việc này như thế nào.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý