Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

COVID-19 và Nhà cửa

Ấn hành bởi Việc Cải Cách Luật bang Massachusetts
Sự xem xét lại Ngày 28 Tháng Tư 2020

Lệnh cấm toàn tiểu bang về trục xuất và tịch thu nhà trong thời gian chống dịch khẩn cấp COVID-19

 

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, Massachusetts đã thông qua luật khẩn cấp để ngăn chặn các vụ trục xuất và tịch thu nhà trong thời gian chống dịch khẩn cấp COVID-19. 

Tôi là người thuê nhà.  Luật này giúp tôi ra sao?

Luật tạm thời cấm toàn bộ việc trục xuất ra khỏi nhà. Các vụ trục xuất sau được bảo vệ bởi luật:

 • Chủ nhà không được phép gửi cho bạn bất cứ thông báo nào về việc trục xuất bạn ra khỏi nhà. Họ không phải gửi bạn:

  • Thông báo ra khỏi nhà,
  • Thông báo trong 14 ngày,
  • Thông báo trong 30 ngày,
  • Thông báo phải ra khỏi nhà, hoặc
  • Bất cứ thông báo nào khác mà yêu cầu bạn phải chuyển ra khỏi nhà.
 • Chủ nhà của bạn không thể nộp đơn ra tòa kiện việc trục xuất mới, về:
  • Không trả tiền thuê nhà,
  • Không lỗi/không nguyên nhân, hoặc
  • Nhiều nguyên nhân nhất.
 • Tòa án không thể làm hẹn buổi hầu tòa hay sự kiện nào khác ở tòa.
 • Các tòa án không thể đưa ra bản án, bao gồm cả “thỏa thuận của Ban về phán quyết, hoặc các bản án mặc định.”
 • Tòa án không thể ra lệnh trục xuất, “chấp hành.”
 • Chủ nhà không được cho phép cảnh sát trưởng mệnh lệnh để thi hành “thông báo 48 giờ”.
 • Cảnh sát trưởng, người dọn nhà không được đến đưa bạn ra khỏi nhà.

Các bảo vệ này không thể áp dụng nếu chủ nhà của bạn tuyên bố bạn có liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc vi phạm việc cho thuê gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn cho người khác. Liên hệ văn phòng pháp lý legal services office nếu bạn không chắc là luật bảo vệ bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã có một vụ kiện trục xuất tại tòa án trước khi lệnh cấm được thông qua?

Trường hợp của bạn được bảo vệ bởi lệnh cấm trong khi chủ nhà của bạn không khai là bạn có hoạt động tội phạm hoặc vi phạm cho thuê gây nguy hiểm đến sức khỏe / sự an toàn của người khác. Đối với các trường hợp trục xuất được bảo vệ bởi pháp luật:

 • Tất cả các thời hạn trong trường hợp của bạn được giữ lại trong khi lệnh cấm có hiệu lực.
 • Không phiên tòa nào có thể được làm hẹn.
 • Các tòa án không thể đưa ra các bản án, bao gồm các thỏa thuận cho bản án, hoặc ra lệnh trục xuất, “chấp hành”.
 • Cảnh sát trưởng và người chuyển nhà không thể chuyển bạn ra khỏi nhà của bạn.

Tôi vẫn còn nợ tiền thuê nhà thì sao?

Bạn vẫn có trách nhiệm trả tiền thuê nhà. Xem Where can I get help paying my rent?(phần tôi đi đâu để xin giúp đỡ tiền thuê nhà). Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp, như nếu chủ nhà của bạn cố gắng khóa trái cửa nhốt bạn bên ngoài, bạn vẫn có thể gọi tòa án để được giúp đỡ. Xem thông tin về đuổi ra khỏi nhà hoặc tắt điện nước gas bất hợp pháp.

Chủ nhà của tôi có thể tính phí cho tôi nếu tôi chưa trả tiền thuê nhà không?

Nếu lý do bạn trả tiền thuê nhà trể có liên quan đến COVID-19, hãy gửi thư cho chủ nhà của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thuê. Giải thích rằng "việc không thanh toán là do ảnh hưởng tài chính từ COVID-19.” Nếu bạn cung cấp thư này trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thuê, chủ nhà không thể tính phí trễ hoặc HOẶC báo cáo cho cơ quan tín dụng.

Tôi là chủ hộ căn nhà hoặc chủ nhà. Lệnh cấm này bảo vệ tôi ra sao?

 • Người cho vay không thể tịch thu nhà có 1-4 hộ gia đình.
 • Nếu bạn yêu cầu công ty cho vay của bạn “tạm ngưng” thu tiền thế chấp nhà vì sự ảnh hưởng của COVID-19, thì những người cho vay phải đồng ý đưa bạn vào một chương trình “hoãn tiền thế chấp nhà”.
 • Chương trình hoãn tiền thế chấp nhà có thể kéo dài tới 180 ngày và các khoản phí, tiền phạt và tiền lãi suất không được cộng dồn trong thời gian đó. Tất cả các khoản thanh toán bị mất nên được thêm vào cuối của số nợ vay.
 • Nếu bạn là chủ nhà và bạn đang trong chương trình hoãn trả tiền thế chấp, công ty cho vay của bạn không được phép báo cáo bất kỳ cơ quan thu tín dụng nào.
 • Nếu bạn là chủ nhà, bạn có thể sử dụng tiền thuê tháng trước của người thuê nhà để trang trải chi phí, nhưng bạn phải hoàn trả các khoản tiền này với lãi suất.

Các lệnh cấm kéo dài bao lâu?

Các lệnh cấm có hiệu lực cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2020 hoặc cho đến 45 ngày sau khi Thống đốc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, tùy theo việc nào đến trước.

Thống đốc có thể gia hạn ngày kết thúc lệnh cấm để không kết thúc trước khi tình trạng khẩn cấp kết thúc.

Làm thế nào tôi có thể nhận được sự giúp đỡ?

Nếu bạn nhận được thông báo trục xuất, khiếu nại của tòa án hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác liên quan đến việc trục xuất, hãy liên hệ với văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương của bạn your local legal aid office.

Bạn có thể được giúp đỡ trả tiền thuê nhà hoặc các chi phí nhà ở khác. Để biết các nguồn lực nhà ở hoặc để xin hỗ trợ từ chương trình Hỗ trợ gia đình cho các gia đình đang chuyển đổi (RAFT), hãy liên hệ với Trung tâm Giáo dục Người tiêu dùng Nhà ở khu vực của bạn tại www.masshousinginfo.org hoặc gọi số 1-800-224-5124. Xem thêm thông tin về việc hổ trợ gia đình the Residential Assistance for Families in Transition, hoặc chương trình RAFT.

Để có thêm thông tin về chương trình có sẵn giúp trả tiền thuê nhà, xem giúp đỡ tiền thuê nhà Help with rent.

Xem toàn bộ luật về lệnh cấm chương 65 của bộ luật 2020,Chapter 65 of the Acts of 2020.

Xem quy định của bang về các điều lệ khẩn cấp, hướng dẫn và các nguồn tài nguyên khác emergency regulations, forms, guidance, and other resources.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12 pm