Homeowners

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư April 22, 2020

Lệnh cấm toàn tiểu bang về trục xuất và tịch thu nhà trong thời gian chống dịch khẩn cấp COVID-19

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, Massachusetts đã thông qua luật khẩn cấp để ngăn chặn các vụ trục xuất và tịch thu nhà trong thời gian chống dịch khẩn cấp COVID-19.

Tôi là chủ hộ căn nhà hoặc chủ nhà. Lệnh cấm này bảo vệ tôi ra sao?

  • Người cho vay không thể tịch thu nhà có 1-4 hộ gia đình.
  • Nếu bạn yêu cầu công ty cho vay của bạn “tạm ngưng” thu tiền thế chấp nhà vì sự ảnh hưởng của COVID-19, thì những người cho vay phải đồng ý đưa bạn vào một chương trình “hoãn tiền thế chấp nhà”.
  • Chương trình hoãn tiền thế chấp nhà có thể kéo dài tới 180 ngày và các khoản phí, tiền phạt và tiền lãi suất không được cộng dồn trong thời gian đó. Tất cả các khoản thanh toán bị mất nên được thêm vào cuối của số nợ vay.
  • Nếu bạn là chủ nhà và bạn đang trong chương trình hoãn trả tiền thế chấp, công ty cho vay của bạn không được phép báo cáo bất kỳ cơ quan thu tín dụng nào.
  • Nếu bạn là chủ nhà, bạn có thể sử dụng tiền thuê tháng trước của người thuê nhà để trang trải chi phí, nhưng bạn phải hoàn trả các khoản tiền này với lãi suất.

Các lệnh cấm kéo dài bao lâu?

Các lệnh cấm có hiệu lực cho đến ngày 18 tháng 8 năm 2020 hoặc cho đến 45 ngày sau khi Thống đốc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, tùy theo việc nào đến trước.

Thống đốc có thể gia hạn ngày kết thúc lệnh cấm để không kết thúc trước khi tình trạng khẩn cấp kết thúc.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý