Bạn đang ở đây

Danh sách Kiểm tra Đơn – Yêu cầu một án lệnh tránh xa 209

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng 6 năm 2020

Nếu và bạn cần một án lệnh tránh xa 209A, bạn cần nộp ít nhất 5 đơn sau:

 1. Đơn Kiện xin Bảo vệ Khỏi bị Ngược đãi (G.L. c. 209A) Trang 1
 2. Đơn Kiện xin Bảo vệ Khỏi bị Ngược đãi (G.L. c. 209A) Trang 2 (Nếu bạn có con dưới 18 tuổi)
 3. Mẫu Thông tin Bảo mật của Nguyên đơn
 4. Mẫu Thông tin Bị đơn
 5. Bản khai có tuyên thệ tiết lộ tố tụng chăm sóc hoặc giám hộ (Nếu bạn có con dưới 18 tuổi)

Toà án đã dịch sang tiếng Việt hầu hết các đơn bạn cần trong hầu hết các án vụ về án lệnh tránh xa.

Dùng các đơn bằng tiếng Việt để giúp bạn hiểu và điền các đơn bằng tiếng Anh. Các toà án chỉ chấp nhận các đơn bằng tiếng Anh. Và tất cả các đơn tiếng Anh ngoại trừ AFFIDAVIT đều phải điền hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Nếu bạn cần giúp đỡ dịch các thông tin của bạn để điền vào các đơn tiếng Anh, thư ký sẽ cho bạn một thông dịch viên khi bạn tới toà nộp đơn.

 • Đơn kiện Xin bảo vệ Khỏi bị Ngược đãi (G.L. c. 209A) Trang 1
 • Đây là đơn chính bạn cần nộp để xin một án lệnh tránh xa. Trong đó có các ô được đánh dấu và những chỗ cho bạn điền tên và những thông tin cơ bản về bạn, quan hệ giữa bạn và bị đơn, và bạn yêu cầu toà đưa ra án lệnh nào. Dùng đơn này giúp bạn điền trang đầu tiên của "Complaint for Protection from Abuse (G.L. c. 209A) Page 1"
 • Bản Khai có Tuyên thệ là AFFIDAVIT bằng Việt. Chỉ dùng nó để hiểu những gì mà AFFIDAVIT nói. AFFIDAVIT nằm ở trang thứ ba của "Complaint for Protection from Abuse (G.L. c. 209A) Page 1".
 • Complaint for Protection from Abuse (G.L. c. 209A) Page 1 of 2.
  Bản tiếng Anh gồm 4 trang. Dùng Solicitud de Orden de Protección Contra el Maltrato (cap. 209A de las Leyes Generales) giúp bạn điền trang thứ nhất. Trang 3 là AFFIDAVIT.Đây là đơn tiếng Anh duy nhất mà bạn điền bằng tiếng Việt. Hãy xem Bản Khai có Tuyên thệ để hiểu những gì được nói tới trong AFFIDAVIT tiếng Anh. Nhưng viết xuống bản AFFIDAVIT tiếng Anh. Trong bản AFFIDAVIT, hãy nói với chánh án, bằng tiếng Việt những gì đã xảy ra và tại sao bạn lại cần một án lệnh tránh xa. Viết xuống một cách chính xác những gì đã xảy ra. Đừng chỉ nỏi , “Anh ta đe doạ tôi”. Thay vào đó, viết xuống những gì anh ta đã nói và làm: “Anh ta đã nói với tôi rằng anh ta sẽ lấy súng và bắn tôi”. Bắt đầu kể từ những sự việc xảy ra gần đây nhất. Giải thích tại sao bạn cần một án lệnh tránh xa. Nói với chánh án tại sao bạn lo sợ. Cung cấp các thông tin về các thương tích, nếu có trẻ em có mặt và bị thương tổn, có sự can thiệp của cảnh sát, phải điều trị y tế, các trợ giúp khác mà bạn có, hoặc tài sản bị phá hoại.
  Khi bạn ký AFFIDAVIT, bạn thề rằng những gì bạn nói trong bản AFFIDAVIT và Đơn khiếu kiện là đúng với sự hiểu biết tốt nhất của bạn. Nếu bạn lấy đơn tại toà án AFFIDAVIT nằm ở mặt sau của trang 1.

  Trang 1 là Instructions to Plaintiff (Hướng dẫn cho Nguyên đơn). Bạn là “nguyên cáp”. Bản này chỉ cho bạn biết cách điền các đơn khác như thế nào. Không có bản dịch cho các hướng dẫn này.

 • Đơn kiện Xin Bảo vệ Khỏi bị Ngược đãi (G.L.c. 209A) Trang 2/2
  Đơn này hỏi xem con bạn hiện có đang liên quan đến bất cứ án vụ gia điình nào không. Bạn cũng dùng đơn này để yêu cầu các án lệnh về quyền nuôi con, liên lạc với con cái của bạn, thăm viếng, hoặc tiền cấp dưỡng con cái. Dùng nó giúp bạn điền "Complaint for Protection from Abuse (G.L. c. 209A) Page 2 of 2".
 • Yêu cầu Truy cập Thông tin Bảo mật
  Trong đơn này, viết tên của bạn, số nhà, số điện thoại nhà, tên nơi làm việc, địa chỉ, số điện thoại và trường học. Các thông tin này được bảo mật. Bị đơn, luật sư của bị đơn và công chúng không được phép xem chúng.Chỉ cónhững người được uỷ quyền nhất định có thể yêu cầu để xem các thông tin này. Nhưng trước hết họ phỉa nộp một  đơn Request for Access to Confidential Information (Yêu cầu Truy cập Thông tin Bảo mật). Dùng đơn này giúp bạn điền: "Plaintiff Confidential Information Form".
 • Mẫu Thông tin Bị đơn
  Toà án đưa thông tin này cho cảnh sát để họ có thể tìm bị đơn và trao án lệnh. Cung cấp bất cứ thông tin nào có thể giúp cảnh sát tìm bị đơn. Dùng đơn này giúp bạn điền "Defendant Information Form".
 • Bản khai có tuyên thệ tiết lộ tố tụng chăm sóc hoặc giám hộ
  Đơn này hỏi về các án vụ gia đình khác có liên quan đến con cái của bạn. Dùng đơn này giúp bạn điền "Affidavit Disclosing Care or Custody Proceeding Involving a Child".
 • Affidavit Disclosing Care or Custody Proceeding Involving a Child
   

Những đơn khác bạn cũng có thể cần

 • Bạn cũng có thể cần một số đơn khác.

 • Bản khai có Tuyên thệ của Nguyên đơn Ủng hộ Yêu cầu xin Lệnh Hỗ trợ Trẻ em
 • Bạn có thể yêu cầu toà án đưa ra án lệnh cho bị đơn trả tiền cấp dưỡng con cái. Dùng đơn này. Có những chỗ trong đơn này để bạn cho các thông tin cơ bản về thu nhập và chi phí của cả hai bên cha mẹ. Dùng đơn này giúp bạn điền "Plaintiff’s Affidavit in Support of Request for Child Support Order".
 • Plaintiff’s Affidavit in Support of Request for Child Support Order
 • Mẫu Thông tin Bảo mật của Nguyên đơn
  Dùng đơn này
  • Nếu có bất cứ thông tin gì trong các giấy tờ 209A mà bạn cần giữ kín để những người được phép nhìn vào chúng không thể xem được. Bạn có thể cũng cần giữ kín để những người có thể nhìn vào Plaintiff Confidential Information Form (Mẫu Thông tin Bảo mật của Nguyên đơn) của bạn không thể xem chúng.
  • Hoặc nếu bạn cần giữ bảo mật các thông tin khác trong các giấy tờ về án vụ của bạn.

  Bạn cần phải giải thích trong đơn tại sao việc giữ bảo mật các thông tin là điều quan trong. Các lý do của bạn đưa ra để giữ bảo mật các thông tin này để không ai có thể dùng chùng làm hại bạn. Dùng đơn này giúp bạn điền: "Motion for Impoundment".

 • Motion for Impoundment
 • ếu AFFIDAVIT của bạn bằng tiếng Việt,  bạn cần
  Translation of Affidavit (Dịch Bản Khai có Tuyên thệ)
  Đơn này chỉ có bằng tiếng Anh. Dùng đơn này nếu bản khai có tuyên thệ của bạn không bằng tiếng Anh. Người dịch bản khai có tuyên thệ của bạn viết những điều được dịch ra tiếng Anh vào đơn này. Người dịch thuật cũng ký và viết tên của anh ấy hay cô ấy vào cuối trang, chỗ chỉ ra bẳng tiếng Anh “Tôi đã cung cấp dịch thuật văn bản sang tiếng Anh, hoàn thiện và chính xác bằng khả năng tốt nhất của tôi”.
 • Nếu vật nuôi trong nhà của bạn cần được bảo vệ bạn cần
  Petition Filed Pursuant to G.L. c. 209A, § 11 Relative To Domesticated Animal(s).(Đơn nộp chiểu theo G.L. c. 209A, § 11 Liên quan đên việc Thuần hoá Động vật).
  Hiện tại bạn chỉ có thể lấy đơn này bằng tiếng Anh. Toà án chưa dịch nó. Nếu bạn cần dịch các thông tin của bạn để điền vào đơn này, thư ký toà sẽ cho bạn một thông dịch viên.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý