Bạn đang ở đây

Danh sách kiểm tra Biểu mẫu - Yêu cầu án lệnh cách ly 209A

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Yêu cầu án lệnh cách ly 209A

mass access forms icon Điền vào đơn 209A trên điện thoại hoặc máy tính của quý vị. Trả lời các câu hỏi và thu thập tất cả các biểu mẫu cần thiết mà quý vị có thể gửi email cho chính mình, cho người biện hộ, lưu lại dưới dạng một phần kế hoạch an toàn của quý vị, gửi đến tòa án.

Hoặc lấy các biểu mẫu bản giấy

Đơn Xin Án Lệnh Cách Ly 209A (5 biểu mẫu)

 1. Đơn Khiếu Kiện để Được Bảo Vệ Khỏi Bạo Hành (Luật Chung, chương 209A) Trang 1
 2. Đơn Khiếu Kiện để Được Bảo Vệ Khỏi Bạo Hành(Luật Chung, chương 209A) Trang 2 (chỉ bắt buộc nếu quý vị có con nhỏ)
 3. Tờ Khai Hữu Thệ
 4. Biểu mẫu Bảo Mật Thông Tin Thuộc Nguyên Đơn
 5. Biểu mẫu Thông Tin Thuộc Bị Đơn
 • Trang 1 là Hướng Dẫn cho Nguyên Đơn. Quý vị là “nguyên đơn.” Biểu mẫu này hướng dẫn quý vị cách điền vào các biểu mẫu kia khác.
 • Trang 2 là Đơn Khiếu Kiện. Các ô đánh dấu và chỗ trống để quý vị điền tên và thông tin cơ bản về mình, mối quan hệ của quý vị với bị đơn và những gì quý vị đang yêu cầu tòa án ra lệnh.
 • Trang 3 là trang thứ 2 tiếp theo của Đơn Khiếu Kiện.  Sử dụng biểu mẫu này nếu quý vị có con dưới 18 tuổi. Quý vị sẽ sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu các lệnh về quyền nuôi con, liên lạc với con cái, thăm gặp hoặc cấp dưỡng con trẻ của quý vị.
 • Trang 4 là Bản Khai Có Tuyên Thệ. Khi quý vị ký vào Bản Khai Có Tuyên Thệ, quý vị thề rằng những gì quý vị đã nói trong Bản Khai Có Tuyên Thệ và Đơn Khiếu Kiện là đúng nhất theo hiểu biết của quý vị. Xem mục Request for Access to Confidential Information (Viết Bản Khai Có Tuyên Thệ 209A của quý vị)
 1. Hãy cho thẩm phán biết điều gì đã xảy ra và tại sao quý vị cần lệnh 209A.
 2. Viết chính xác những gì đã xảy ra. Tốt nhất mà quý vị có thể. Viết ra những điều mà người bạo hành đã nói hoặc đã làm như, “Họ nói với tôi rằng họ sẽ lấy súng và bắn tôi.”
 3. Bắt đầu với sự cố gần đây nhất.
 4. Bao gồm thông tin về thương tích, nếu trẻ em có mặt hoặc bị thương, sự tham gia của cảnh sát, điều trị y tế, trợ giúp khác mà quý vị nhận được hoặc việc tài sản bị phá hủy
 • Trang 5 là Biể u mẫu Thông Tin Bảo Mật của Nguyên Đơn. Viết tên, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, tên nơi làm việc, địa chỉ, số điện thoại và trường học. Thông tin này là bí mật. Bị cáo, luật sư của bị đơn và công chúng không được phép xem. Chỉ những người được ủy quyền nhất định yêu cầu thông tin này mới có thể xem được. Nhưng trước tiên, họ phải gửi vào biểu mẫu Request for Access to Confidential Information (Yêu Cầu Tiếp Cận Thông Tin Bảo Mật.)
 • Trang 6 là Biểu mẫu Thông Tin của Bị Đơn. Tòa án sẽ cung cấp thông tin này cho cảnh sát truy tìm bị đơn để giao lệnh. Bao gồm bất kỳ thông tin nào sẽ giúp cảnh sát truy tìm ra bị đơn
 • Bản Khai Có Tuyên Thệ Tiết Lộ Thủ Tục Chăm Sóc và Nuôi Con Liên Quan Đến Trẻ Em Biểu mẫu này sẽ đòi hỏi về các sự vụ liên đới tòa án gia đình khác liên quan đến con quý vị. Biểu mẫu sẽ cho tòa án biết liệu đã có bất kỳ lệnh phán quyết nào của tòa án về con quý vị hay không. Nó cũng cho tòa án biết liệu quý vị có đang yêu cầu thẩm phán đưa ra quyết định về con quý vị trong phán quyết theo lệnh 209A hay không. Xem sample Affidavit Disclosing Care or Custody Proceedings (mẫu ví dụ về Bản Khai Có Tuyên Thệ Tiết Lộ Thủ Tục Chăm Sóc và Nuôi Con).

Xem Mẫu ví dụ Án Lệnh Ngăn Chặn Bạo Hành 209A (Sample 209A Abuse Prevention Order) trang 1 và trang 2. Nếu lệnh được chấp thuận, tòa án sẽ điền lệnh của quý vị vào biểu mẫu này. Lệnh được ký bởi một thẩm phán.

Các biểu mẫu khác quý vị cũng có thể cần trong vụ việc xin án lệnh cách ly 209A

PDF icon Bản Khai Có Tuyên Thệ của nguyên đơn trong việc hỗ trợ Yêu Cầu Lệnh Cấp Dưỡng Con Trẻ Quý vị có thể yêu cầu tòa án ra lệnh cho bị đơn trả tiền cấp dưỡng con trẻ. Biểu mẫu này cho phép quý vị điền thông tin cơ bản về phí tổn và thu nhập của cả cha và mẹ để yêu cầu cấp dưỡng con trẻ. Xem sample Plaintiff's Affidavit in Support of Request for a Child Support Order (Mẫu ví dụ Bản Khai Có Tuyên Thệ của Nguyên Đơn về Hỗ Trợ Yêu Cầu xin Lệnh Cấp Dưỡng Con Trẻ).

PDF icon 209A Affidavit Seeking Child Support (Bản Khai Có Tuyên Thệ Tìm Kiếm Cấp Dưỡng Con Trẻ 209A)

PDF icon Bản Khai Có Tuyên Thệ của Bị Đơn Liên quan đến Yêu Cầu Lệnh Cấp Dưỡng Con Trẻ: Biểu mẫu này là để bị đơn điền thông tin cơ bản về công việc, thu nhập và phí tổn của họ, nếu nguyên đơn yêu cầu cấp dưỡng con trẻ. Xem sample Defendant's Affidavit in Connection with Request for a Child Support Order (mẫu Bản Khai Có Tuyên Thệ của Bị Đơn liên quan đến Yêu Cầu Lệnh Cấp Dưỡng Con Trẻ.)

PDF iconKiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin

Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu tòa án giữ bảo mật bất kỳ thông tin nào trong đơn của quý vị tránh khỏi bị đơn, luật sư của bị đơn, công tố viên và nhân viên tòa án. Quý vị phải giải thích trên biểu mẫu lý do tại sao việc giữ bảo mật thông tin này là quan trọng. Lý do để giữ bảo mật thông tin này không đơn giản là chỉ để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Lý do đó phải chứng tỏ rằng quý vị cần tòa án giữ bảo mật thông tin để không ai có thể sử dụng nó để làm hại quý vị.

PDF icon Request for Access to Plaintiff Confidential Information Form (Yêu Cầu Tiếp Cận Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Nguyên Đơn): Chỉ một số nhóm người nhất định như công tố viên hoặc nhân viên tư vấn về bạo lực gia đình mới có thể sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xem thông tin bảo mật của nguyên đơn. Xem
sample Request for Access to Plaintiff's Confidential Information (Mẫu ví dụ về Yêu Cầu Tiếp Cận Thông Tin Bảo Mật của Nguyên Đơn).

PDF iconTranslation of Affidavit (Bản dịch của Bản Khai Có Tuyên Thệ) Sử dụng biểu mẫu này nếu quý vị nộp bản khai có tuyên thệ không được viết bằng tiếng Anh. Người dịch bản khai có tuyên thệ của quý vị sẽ viết bản dịch tiếng Anh trên biểu mẫu này. Người dịch phải ký và viết tên của họ ở cuối trang, xác nhận với nội dung bằng văn bản tiếng Anh “Tôi đã cung cấp bản dịch sang văn bản tiếng Anh, đầy đủ và chính xác trong khả năng của tôi”.

PDF icon Petition Filed Pursuant to G.L. c. 209A, § 11 Relative To Domesticated Animal(s) Đơn Thỉnh Cầu Được Nộp theo Luật Chung, chương 209A, § 11 Liên Quan Đến Vật Nuôi Sử dụng biểu mẫu này nếu vật nuôi của quý vị cần được bảo vệ khỏi bạo hành.

PDF icon Kiến Nghị của Nguyên Đơn về Sửa Đổi hoặc Chấm Dứt Án Lệnh Ngăn Chặn Ngược Đãi Điền vào biểu mẫu này để thay đổi hoặc chấm dứt lệnh ngăn chặn bạo hành. Ngoài ra, hãy xem Làm cách nào để thay đổi hoặc chấm dứt Án Lệnh Cách Ly 209A của tôi?

PDF icon Kiến Nghị của Bị Đơn để Sửa Đổi hoặc Chấm Dứt Lệnh Ngăn Chặn Bạo Hành  Điền vào biểu mẫu này nếu quý vị là bị đơn và quý vị cần thay đổi hoặc chấm dứt lệnh ngăn chặn bạo hành . 

PDF iconBản Khai Có Tuyên Thệ về việc Nộp Đơn xin Lệnh Bảo Vệ Ngoài Tiểu Bang Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu lệnh bảo vệ của quý vị từ bên ngoài Massachusetts được thực thi tại Massachusetts. Xem thêm Lệnh Bảo Vệ Từ Một Tiểu Bang Khác.

PDF icon Sample 209A Complaint form seeking protection at school (Mẫu ví dụ Đơn Khiếu Kiện 209A yêu cầu được bảo vệ ở trường học)

PDF iconSample 209A Order providing protection at school (Mẫu ví dụ Lệnh 209A về việc cung cấp sự bảo vệ tại trường học)

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý