Bạn đang ở đây

Hướng dẫn 209A mới đối với Cấp dưỡng Con cái

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng, Năm 2012

Các đơn khiếu kiện 209A hiện tại bao gồm một đơn để yêu cầu cấp dưỡng con cái.
Nếu bạn cần được cấp dưỡng con cái trong án vụ 209A của bạn, giờ đây có một mẫu đơn chính thức để dùng.

Mẫu đơn này được gọi là Yêu cầu Hỗ trợ của Nguyên đơn cho một Án lệnh Cấp dưỡng Con cái (Plaintiff's Affidavit in Support of Request for a Child Support Order) Xem một đơn mẫu (a sample).

  1. Đánh dấu ô 7 trong Trang 1 của Đơn Khiếu kiên (Page 1 of the Complaint) và
  2. ô Phần F trong Trang 2 của Đơn Khiếu kiện (Section F of Page 2 of the Complaint).

Thẩm phán sẽ kiểm tra ô 13 trong đơn Án lệnh 209A mới (on the new 209A Order form). Xem một đơn mẫu Án lệnh 209A (sample 209A Order) Nếu ô này được đánh dấu, bị đơn sẽ biết rằng:

  1. tòa án sẽ ra quyết định về cấp dưỡng con cái tại buổi điều trấn và
  2. anh ta sẽ phải mang các thông tin tài chính tới tòa.

Nếu bạn cần cấp dưỡng con cái

Phần 6:05B của Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines), trang 128 nói rằng

Một thẩm phán không nên gửi bạn đến một Tòa án Gia đình và Di chúc hay Sở thuế vụ tiểu bang về vấn đề cấp dưỡng con cái nêu bạn có thể có được điều đó trong án vụ 209A của bạn.

Nếu đã có một án lệnh cấp dưỡng con cái rồi

Phần 6:05B của Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines), trang 128 nói rằng

Thẩm phán sẽ phải nói với bạn trở lại tòa án Gia đình và Di chúc nào đã đưa ra phán quyết đó.

Thông tin thêm

Làm thế nào để yêu cầu một Án lệnh Cấp dưỡng Con cái trong một án vụ Lệnh Tránh xa 209A. (How to Ask for a Child Support Order in a 209A Restraining Order Case)

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý