Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Quý vị có thể yêu cầu Cấp Dưỡng Con Trẻ khi quý vị nộp đơn xin Án Lệnh Cách Ly 209A

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute ( Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại EHello Globo, 2021

Biểu mẫu đơn khiếu kiện 209A có bao gồm một biểu mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng con trẻ.

Nếu quý vị cần cấp dưỡng con trẻ trong vụ kiện 209A của quý vị,  một biểu mẫu chính thức sẽ có sẵn để sử dụng.

Nếu quý vị  fill out the 209A application on your phone or computer (điền vào đơn 209A trên điện thoại hoặc máy tính của mình), trong đơn sẽ có mục hỏi xem quý vị có cần cấp dưỡng con trẻ không. Và có bao gồm biểu mẫu cần thiết để quý vị yêu cầu tòa án đưa nội dung cấp dưỡng con trẻ vào án lệnh  cách ly của quý vị.

Biểu mẫu này được gọi là  ản Khai Có Tuyên Thệ của Nguyên Đơn Hỗ Trợ Yêu Cầu Cấp Dưỡng Con Trẻ (Plaintiff's Affidavit in Support of Request for a Child Support Order). Xem một a sample (mẫu ví dụ).

  1. Đánh dấu chọn ô 7 trên Trang 1 của Đơn Khiếu Kiện và 
  2. ô trong  F của Trang 2 Đơn Khiếu Kiện. 

Thẩm phán sẽ đánh dấu vào ô 13 on the 209A Order form (trên biểu mẫu Lệnh Tòa án 209A). Nếu ô này được đánh dấu, bị đơn sẽ thấy rằng:

  1. tòa án sẽ quyết định về cấp dưỡng con trẻ trong phiên tòa điều trần tiếp theo và
  2. họ phải  cung cấp thông tin tài chính ra tòa.

Nếu quý vị cần cấp dưỡng con trẻ

Thẩm phán không nên chuyển quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình hoặc Sở Thuế Vụ để nhận tiền cấp dưỡng con trẻ nếu quý vị có thể nhận được trong vụ kiện 209A của mình.

Xem Phần 6:05B của  2021 Guidelines (Hướng Dẫn 2021), trang 161.

Nếu đã có lệnh cấp dưỡng con trẻ

Thẩm phán nên yêu cầu quý vị quay lại tòa án Di Chúc và Gia Đình đã ban hành lệnh đó.

Xem Phần 6:05B của  2021 Guidelines (Hướng Dẫn 2021), trang 161.

Thông tin thêm

How to Ask for a Child Support Order in a 209A Restraining Order Case (Cách thức Yêu Cầu Lệnh Cấp Dưỡng Con Trẻ trong Sự Vụ Án Lệnh  Cách Ly 209A)

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý