Bạn đang ở đây

Tòa án yêu cầu xác nhận giấy tờ tùy thân để thay đổi hoặc chấm dứt Án Lệnh; cách ly 209A

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Tòa án phải xác định và chắc chắn rằng người muốn thay đổi hoặc chấm dứt án lệnh; cách ly 209A hiện tại; phải là người đã nộp đơn khiếu kiện ngay từ đầu.

Điều rất quan trọng là phải xác minh danh tính của bất kỳ ai muốn thay đổi hoặc chấm dứt Án Lệnh; Cách Ly. Để ngăn ngừa; người cố gắng mạo danh quý vị, lục sự tòa án cần yêu cầu giấy tờ nhận dạng từ bất kỳ ai khi họ yêu cầu sửa đổi hoặc chấm dứt án lệnh 209A.

Có một Form for asking the court to modify or terminate an order (biểu mẫu để yêu cầu tòa án sửa đổi hoặc chấm dứt án lệnh). Nếu nguyên đơn yêu cầu sửa đổi hoặc chấm dứt, tòa án cần đối chiếu chữ ký trên biểu mẫu với chữ ký trên đơn khiếu kiện. Tòa án phải đảm bảo cả hai chữ ký đều khớp nhau.

Xem Phần 5:08 của  Guidelines 2021 (Hướng Dẫn 2021), trang 139.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý