Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Quý vị có thể yêu cầu Án Lệnh Cách Ly 209A ngay cả khi không có thẩm phán thường trực

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Nếu quý vị đến một tòa án và không có thẩm phán thường trực, lục sự tòa án sẽ giúp quý vị điều trần với thẩm phán tại một tòa án khác, thông qua điện thoại.

Quý vị điền vào các giấy tờ và lục sự sẽ gửi fax giấy tờ đó đến cho thẩm phán khác.  Sau đó, thẩm phán khác sẽ tổ chức phiên tòa điều trần qua điện thoại. Buổi điều trần phải được ghi âm lại.

Nếu thẩm phán ra án lệnh, phiên tòa điều trần tiếp theo sẽ được sắp xếp vào ngày thẩm phán có mặt.

Nếu quý vị đang ở trong tòa án “phù hợp”, dựa vào nơi quý vị đang sinh sống hoặc đã từng sinh sống, quý vị sẽ không bị đưa đến một tòa án khác. Lục sự tòa án không  nên yêu cầu quý vị đợi cho đến khi Hệ Thống Phản Hồi Tư Pháp khẩn cấp đi vào hoạt động lúc 4:30 chiều.

Xem Phần 1:10 của  Hướng Dẫn 2021, trang 51.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý