Hướng dẫn 209A Mới về việc tới “Sai” Tòa án

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng, Năm 2012

Tòa án “đúng” là gì?

Nếu bạn cần một án lệnh bảo vệ 209A, bạn phải đi tới tòa án mà phụ trách khu vực bạn đang sinh sống. Nếu bạn đã dọn di bởi vì bạn bị ngược đãi, bạn có thể vẫn tới tòa án cho nơi ở cũ. Bạn cũng có thể đi tới tòa án phụ trách nơi ở mới của bạn.

Nếu tôi tới “sai” tòa án thì sao?

Bạn có thể tới “sai” tòa án, một tòa án mà không phụ trách nơi ở cũ hay nơi ở mới của bạn.
Phần 1:09 của Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines), trang 27 nói rằng

 1. Nếu bạn tới “sai” tòa án do lầm lẫn, thấm phán sẽ chỉ có thể gửi bạn đến tòa án “đúng” nếu ông ấy hay bà ấy chắc chắn rằng:
  1. sẽ an toàn cho bạn đi tới tòa án “đúng”
  2. vẫn còn đủ thời gian trong ngày để bạn có thể có được một buổi điều trần tại tòa án “đúng”; và
  3. bạn có một phương tiện giao thông để đi tới tòa án “đúng”
 2. nếu thẩm phán gửi bạn đến tòa án “đúng”, ông ấy hay bà ấy phải thông báo cho tòa án đó biết việc bạn sẽ tới đó.
 3. nếu thẩm phán quyết định không gửi bạn đến tòa án “đúng”, bạn có thể yêu cầu thẩm phán đó xem xét án vụ của bạn. Thẩm phán đó sẽ phải tiến hành cuộc điều trần của bạn.

Nếu thẩm phán đưa ra một án lệnh khẩn cấp, án lệnh đó có thể kéo dài tới 10 ngày. Cuộc điều trần tiếp theo sẽ được thực hiện tại tòa án “đúng:. Bạn sẽ nhận được một thông báo về nơi bạn sẽ phải đến.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý