Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nếu tôi nhận được lệnh bảo vệ 209A ở một thị trấn, thì lệnh đó có hiệu lực ở các thị trấn hoặc tiểu bang khác không?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Án lệnh; cách ly 209A của quý vị có hiệu lực ở mọi thị trấn ở Massachusetts. Không quan trọng quý vị đã nhận được án lệnh đó ở thị trấn nào.

Cung cấp một bản sao của án lệnh; cách ly 209A của quý vị cho sở cảnh sát:

  • quý vị sống ở đâu,
  • ở thị trấn nơi quý vị làm việc
  • trong thị trấn nơi con quý vị đi học hoặc nhà trẻ.

Đồng thời, cung cấp một bản sao án lệnh cho một người ở nơi làm việc của quý vị và cho trường học hoặc nhà trẻ của con quý vị để họ biết phải gọi cảnh sát nếu người; bạo hành xuất hiện.

Nếu tôi đi ra khỏi tiểu bang thì sao?

Luật của Hoa Kỳ có quy định rằng mọi tiểu bang phải thực thi các lệnh bảo vệ chống; bạo hành từ các tiểu bang khác. Luật này được gọi là "Đạo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ."

Nhưng không phải mọi tiểu bang đều tuân theo luật này cùng một cách. Nếu quý vị có án lệnh cách ly; 209A từ Massachusetts và quý vị dự định rời khỏi tiểu bang, quý vị có thể; gọi cho một chương trình phục vụ những người sống sót sau bạo lực gia đình ở tiểu bang mà quý vị sẽ tìm hiểu cách thức tiểu bang đó xử lý các án lệnh ngoài tiểu bang. Quý vị cũng có thể gọi cho  The hotline  (Đường Dây Nóng Quốc Gia Chống Bạo Lực Gia Đình) 1-800-799-SAFE; TTY 1-800-787-3224 để xem họ có thể cung cấp thông tin cho quý vị không.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý