Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Làm thế nào mà Án Lệnh Cách Ly 209A có thể bảo vệ con tôi?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Làm thế nào mà Án Lệnh Cách Ly 209A có thể bảo vệ con tôi?

Làm thế nào mà Án Lệnh Cách Ly 209A có thể bảo vệ con tôi?

Khi nộp Đơn Khiếu Kiện Án Lệnh Cách Ly 209A, quý vị có thể yêu cầu các lệnh để bảo vệ con mình.

Quý vị có thể yêu cầu tòa án:

  • cho quý vị quyền nuôi con của quý vị,
  • ban hành án lệnh cho bị đơn không được tiếp xúc với con quý vị,
  • ban hành án lệnh cho bị đơn tránh xa trường học và nhà trẻ của con quý vị, và
  • tại Tòa Án Di Chúc và Gia Đình chỉ lệnh thăm nuôi có giám sát.

 

Xem sample 209A Complaint that asks the judge to protect your child (mẫu ví dụ Đơn Khiếu Kiện 209A yêu cầu thẩm phán bảo vệ con quý vị).

Để yêu cầu lệnh 209A để bảo vệ con mình, quý vị cần cho thẩm phán biết lý do tại sao con quý vị cần được bảo vệ. Viết tất cả lý do con quý vị cần được bảo vệ trong bản khai có tuyên thệ 209A.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý