Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tòa Sơ Thẩm tại địa phương của quý vị hoặc Tòa Án Thành Phố Boston sẽ giải quyết các vụ kiện 209A bao gồm các sự vụ liên quan đến trẻ em.

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Ba, 2021

Các tòa án Massachusetts tại địa phương của quý vị gồm có 62 Tòa Sơ Thẩm và 8 Tòa Án Thành Phố Boston (BMC).

Guidelines for Judicial Practice: Abuse Prevention Proceedings(Hướng Dẫn 209A) quy định rằng các tòa án này phải giải quyết các vụ kiện 209A bao gồm trẻ em.

Đôi khi, nếu quý vị yêu cầu tòa án địa phương của mình ban hành án lệnh 209A bao gồm cả con quý vị, lục sự hoặc thẩm phán có thể yêu cầu quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình.

Hướng Dẫn 209A quy định rằng các thẩm phán và lục sự của Tòa Sơ Thẩm và BMC không nên chuyển quý vị đến một tòa án khác. Quý vị nên yêu cầu tòa giải quyết đơn khiếu kiện 209A dành cho quý vị và con quý vị.

Nếu quý vị cần nộp đơn khiếu kiện 209A để bảo vệ quý vị và con mình, tòa án địa phương của quý vị cần:

  1. Chấp nhận đơn khiếu kiện của quý vị.
  2. Lắng nghe và xét xử vụ kiện của quý vị.
  3. Đưa ra quyết định.

 

Và họ không được chuyển quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình.

Hướng Dẫn quy định rằng các tòa án không được chuyển quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình vì:

  • Điều quan trọng là phải lắng nghe và xét xử sự vụ của quý vị càng sớm càng tốt.
  • Họ muốn đảm bảo rằng quý vị không nản lòng khi yêu cầu sự giúp đỡ.
  • Thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn nếu quý vị không thể đến được tòa án khác.

 

If the court department in which a person initially seeks protection under c. 209A has jurisdiction to hear c. 209A complaints, the person should be heard as soon as possible in that court, and should not be sent to another court. Referring a plaintiff to another court may discourage the person from seeking the relief to which they are entitled under the law and may expose the person to additional danger. This is particularly so where the other court is at some distance and may be inaccessible to the plaintiff.

“Nếu tòa án mà một người lần đầu tiên tìm kiếm sự bảo vệ theo chương 209A có thẩm quyền xét xử, người đó phải được xét xử càng sớm càng tốt tại tòa án đó và không được gửi đến một tòa án khác. Việc giới thiệu một nguyên đơn đến một tòa án khác có thể không khuyến khích người đó tìm kiếm sự cứu trợ mà họ được hưởng theo luật và có thể khiến người đó gặp thêm nguy hiểm. Điều này đặc biệt xảy ra khi tòa án khác đó lại không ở gần và nguyên đơn có thể không thể tiếp cận được”.

Xem  Section of the 2021 Guidelines for Judicial Practice: Abuse Prevention Proceedings, commentary (Phần 2:07 của bản Hướng Dẫn 2021, trang 66)

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý