Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Lệnh Bảo Vệ Từ Một Tiểu Bang Khác

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Nếu tôi có lệnh bảo vệ từ một tiểu bang khác, thì ở Massachusetts có hiệu lực không?

Có. Các lệnh bảo vệ từ tiểu bang khác sẽ được thực thi như thể nó được ban hành ở Massachusetts miễn là án lệnh đó có hiệu lực tại tiểu bang nơi nó được ban hành.

Lệnh bảo vệ ngoài tiểu bang có cần phải giống như Án Lệnh Ngăn Chặn Bạo Hành Massachusetts để được thực thi ở Massachusetts không?

Không. Lệnh bảo vệ ngoài tiểu bang không cần tuân theo các quy tắc tương tự mà quý vị sẽ phải tuân theo nếu quý vị nộp đơn xin lệnh bảo vệ ở Massachusetts.

Massachusetts thực thi bất kỳ lệnh tòa án hiện hành nào để bảo vệ quý vị khỏi bị sách nhiễu bằng bạo lực, hoặc việc tiếp xúc, hoặc giao tiếp.

Tôi phải làm gì để lệnh bảo vệ ngoài tiểu bang của tôi được thực thi ở Massachusetts?

Xuất trình bản sao án lệnh của tòa án cho cảnh sát.  Nếu lệnh của quý vị được đưa vào Hệ Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình Toàn Tiểu Bang, hãy cho cảnh sát biết rằng quý vị có lệnh hiện tại trong hệ thống.

Làm cách nào để tôi nhập lệnh bảo vệ ngoài tiểu bang của mình vào Cơ Quan Đăng Ký Án Lệnh Cách Ly Dân Sự Toàn Tiểu Bang Massachusetts?

  1. Nộp một bản sao có chứng thực của lệnh bảo vệ đó tại Tòa Sơ Thẩm, Tòa Án Thành Phố Boston, Tòa Án Di Chúc và Gia Đình hoặc Tòa Thượng Thẩm. Yêu cầu tòa án đã ban hành lệnh gửi cho quý vị một bản sao có chứng thực. Quý vị có thể phải trả một khoản phí.
  2. Nộp bản tuyên thệ của quý vị trong đó nói rằng theo sự hiểu biết tốt nhất của quý vị, án lệnh đó hiện đang có hiệu lực. Sử dụng biểu mẫu  Affidavit for Filing of Out-of-State Protective Order (Bản Khai Có Tuyên Thệ để Nộp Lệnh Bảo Vệ Ngoài Tiểu bang).

Tại sao tôi phải nhập án lệnh ngoài tiểu bang của mình ở Massachusetts?

Khi quý vị nhập án lệnh bên ngoài tiểu bang của mình, tòa án phải đưa lệnh này vào Hệ Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình Toàn Tiểu Bang (Statewide Domestic Violence Record Keeping System)của Massachusetts trong cùng ngày.

Khi lệnh của quý vị đã có trong hệ thống hồ sơ, nếu quý vị cần cảnh sát thực thi lệnh đó, quý vị có thể cho cảnh sát biết rằng quý vị có lệnh bảo vệ vẫn còn hiệu lực. Nhân viên có thể tra cứu án lệnh của quý vị trong hệ thống. Nếu án lệnh của quý vị không có trong hệ thống, quý vị phải cung cấp cho nhân viên một bản sao án lệnh của quý vị.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý