Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Tôi có thể hưởng tiền cấp dưỡng con cái hay không?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

Bạn có thể yêu cầu tòa án để được hưởng tiền cấp dưỡng con cái nếu con cái của bạn sống chung với bạn phần lớn thời gian, và bên cha mẹ kia không sống chung với bạn và con cái của bạn. Bạn không cần thiết phải kết hôn với bên cha mẹ kia của con bạn để được hưởng tiền cấp dưỡng con cái. Con của bạn có quyền được hưởng sự cấp dưỡng của cả hai bên cha mẹ dù hai người có kết hôn hay không.

Bạn cần nộp một Đơn khiếu nại lên tòa (complaint in court) để xin tiền cấp dưỡng con cái. Xem Tôi làm thế nào để nộp đơn đòi tiền cấp dưỡng con cái? để học hỏi thêm làm điều này thế nào.

1. Nếu tôi lãnh tiền TAFDC, tôi có thể hưởng tiền cấp dưỡng con cái nữa không?

Nếu tiền cấp dưỡng con cái ít hơn mức TAFDC mà bạn được lành, bạn có thể giữ trợ cấp TAFDC và $50 từ tiền cấp dưỡng con cái. Số tiền cấp dưỡng con cái còn lại sẽ được trả về cho Tiểu bang.

Nếu tiền cấp dưỡng con cái nhiều hơn mức TAFDC mà bạn được lãnh hàng tháng, hồ sơ TAFDC của bạn sẽ được đóng lại.

Xem Tôi có thể hưởng tiền cấp dưỡng con cái nếu tôi đang lãnh trợ cấp TAFDC hay không?  Giải đáp sẽ giải thích thêm về những điều xung quanh việc hưởng tiền cấp dưỡng con cái và TAFDC.

2. Tôi có phải hợp tác với ban đời sống để đòi tiền cấp dưỡng con cái từ người cha của con tôi hay không?

Nếu bạn lãnh trợ cấp TAFDC, luật qui định rằng bạn phải hợp tác với Văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA) và Sở thuế (DOR) để đòi án lệnh tiền cấp dưỡng con cái từ phía bên cha mẹ kia.

Nhưng nếu bạn cảm thấy sợ hãi bên cha mẹ kia, bạn có thể yêu cầu một “good cause waiver.” Với một “good cause waiver" (miễn trừ vì lý do chính đáng) bạn không phải hợp tác với tiểu bang trong việc đòi tiền cấp dưỡng con cái. Bạn không phải cung cấp cho DTA tên của bên cha mẹ kia. Bạn cũng có thể ngăn chặn DTA và DOR thực hiện việc đòi tiền cấp dưỡng con cái.

Xem Tôi sợ hãi người cha của con tôi? Giải đáp sẽ giải thích việc làm thế nào để được một "good cause" [như thế] bạn không phải cung cấp thông tin và/hoặc hợp tác với họ trong việc đòi tiền cấp dưỡng con cái.

3. Tôi có thể hưởng tiền cấp dưỡng con cái nếu con của tôi trên 18 tuổi ?

Ở tiểu bang Massachusetts, bạn có thể hưởng tiền cấp dưỡng con cái cho bất cứ đứa con nào 18 tuổi trở xuống.

Tuy nhiên bạn có thể hưởng tiền cấp dưỡng con cái cho một đứa con trên 18 tuổi nếu:

  • con của bạn 18, 19 hoặc 20 tuổi, sống chung với bạn, và sống dựa vào sự cấp dưỡng của bạn; và
  • con của bạn 21 hoặc 22 tuổi, đang theo học đại học hoặc một chương trình dạy nghề, và sống chung với bạn khi không ở trường; và
  • con của bạn trên 18 (bất cứ tuổi nào) nhưng không thể tự lo cho bản thân vì không có khả năng lao động.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý