Bạn đang ở đây

Các câu hỏi Ngoài-Tiểu-bang

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services; updated and revised by Jeff Wolf, Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

19. Tôi có một án lệnh tiền cấp dưỡng con cái từ một tiểu bang khác.  Tôi có thể làm gì để đảm bảo án lệnh đó được thực thi ở tiểu bang Massachusetts?

Bạn phải chắc chắn rằng án lệnh tiền cấp dưỡng con cái ở tiểu bang khác được “certified” (chứng nhận có giá trị) ở tiểu bang Massachusetts. Hãy gọi tới Massachusetts Department of Revenue (Sở thuế tiểu bang Massachusett, DOR) và cho họ một bản sao của án lệnh và yêu cầu chứng nhận có giá trị. DOR có thể yêu cầu bạn điền giấy tờ liên quan đến hồ sơ cấp dưỡng con cái của bạn từ tiểu bang đã ban hành án lệnh đó. Ngay khi án lệnh được chứng nhận có giá trị tại tiểu bang Massachusetts, DOR có thể giúp bạn thu hồi tiền lương phân bổ và các dịch vụ khác.

20. Điều gì xảy ra nếu bên cha mẹ kia hiện tại sống ở một tiểu bang khác và tôi cần thực thi hoặc thay đổi án lệnh của tiểu bang Massachusetts?

Có một luật liên bang gọi là "Uniform Interstate Family Support Act" (UIFSA, Đạo luật Hỗ trợ Gia đĩnh Đồng nhất Liên bang) trong đó nới rằng các tiểu bang phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng cha mẹ có được tiền cấp dưỡng con cái với án lệnh đã được tòa ban hành.

Có hai cách để bạn có thể làm cho án lệnh được thực thi ở một tiểu bang khác:

  1. Bạn có thể nộp một Khiếu nại Khinh thường (Complaint for Contempt) hay Khiếu nại Chỉnh sủa (Complaint for Modification) ở tiểu bang Massachusetts rồi thuê một nhân viên cảnh sát hoặc một "process server” (người phục vụ tố tụng) ở tiểu bang của bên cha mẹ kia để chuyển đến cho anh ta. Hy vọng rằng, bên cha mẹ kia sẽ có mặt tại cuộc điều trần.
  2. Bạn cũng có thể gọi tới Ban Dịch vụ Khách hàng tại Department of Revenue (Sở thuế) và yêu cầu họ giúp bạn thực thi án lệnh ở tiểu bang khác. Nếu bạn không nghĩ rằng bên cha mẹ kia sẽ có mặt tại cuộc điều trần ở tiểu bang Massachusetts, đây có thể là cách tốt hơn. Bạn sẽ phải điền một đơn dài với những thông tin về bên cha mẹ kia và án lệnh hiện thời bạn có. Massachusetts Department of Revenue (DOR, Sở thuế tiểu bang Massachusetts) sau đó sẽ gửi một án lệnh tới chủ lao động ở tiểu bang khác của bên cha mẹ kia đề nghị ông ấy hay bà ấy lấy ra số tiền từ tiền trả lương của bên cha mẹ kia và gửi tới cho DOR. Nếu DOR không có đủ các thông tin về bên cha mẹ kia hoặc về chủ lao động để làm việc này, DOR sẽ liên hệ với cơ quan tiền cấp dưỡng nuôi con ở tiểu bang khác và yêu cầu họ thực thi hay chỉnh sửa án lệnh của tiểu bang Massachusetts. Quá trình này có thể đòi hỏi tới 6 tháng, nhưng có thể tiến hành rất tốt đẹp.

21. Tôi đã có một án lệnh tiền cấp dưỡng nuôi con ở tiểu bang Massachusetts nhưng tôi dọn tới tiểu bang khác. Án lệnh của tôi có còn hiệu lực hay không?

Có. Nếu án lênh của bạn còn tốt (“in effect” (còn hiệu lực))  ở tiểu bang Massachusetts khi bạn rời đi, án lệnh đó sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi một tòa án thay đổi nó. Hãy cung cấp cho  Massachusetts Department of Revenue (Sở thuế tiểu bang Massachusetts, DOR) thông tin liên lạc mới của bạn để họ có thể tiếp tục gửi tiền cấp dưỡng đến cho bạn. Nếu bạn rời tiểu bang Massachusetts vì lý do bị ngược đãi và bạn không muốn bên cha mẹ kia biết bạn hiện ở đâu, hãy nói cho DOR biết rằng bạn cần giữ bí mật địa chỉ của bạn và yêu cầu họ đảm bảo rằng địa chỉ của bạn không xuất hiện trong bất cứ mẫu biểu nào của tòa án.

22. Nếu tôi chưa từng nhận tiền cấp dưỡng nuôi con và tôi dọn ra khỏi tiểu bang Massachusetts, tôi phải làm gì để được hưởng tiền đó bây giờ?

Tất cả 50 tiểu bang đều có cơ quan về tiền cấp dưỡng con cái. Họ làm việc cùng nhau để thực thi các án lệnh tiền cấp dưỡng con cái. Nhưng mỗi tiểu bang có khác nhau đôi chút trong việc vận dụng án lệnh cấp dưỡng con cái.

Bạn có thể nộp đơn tiền cấp dưỡng ở tiểu bang mới. Hoặc bạn có thể nộp đơn ở tiểu bang Massachusetts. Điều đó tùy thuộc vào:

  • bạn đã rời khỏi tiểu bang Massachusetts bao lâu;
  • bạn hiện vẫn còn một hồ sơ còn hiệu lực ở tiểu bang Massachusetts hay không; và
  • bên cha mẹ kia con sống ở tiểu bang Massachusetts hay không.

Một vài tiểu bang tốt hơn các tiểu bang khác trong việc giữ bí mật địa chỉ của bên cha mẹ bị ngược đãi. Hãy gọi cho một tổ chức dành cho phụ nữ bị hành hung ở địa phương bạn để biết thông tin về việc thực thi tiền cấp dưỡng con cái ở tiểu bang mới của bạn như thế nào.

Một luật sư có thể giúp bạn tìm hiểu xem phải nộp đơn ở đâu. Hãy gọi tới chương trình các dịch vụ pháp lý ở tiểu bang mới của bạn để xem nếu bạn đủ tiêu chuẩn để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Bạn cũng có thể gọi tới chương trình các dịch vụ pháp lý nợi bạn từng sống (your local legal services program) ở tiểu bang Massachusetts để xem nếu họ có thể cho bạn lời khuyên về việc bạn nên nộp đơn ở đâu.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý