Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Thông tin dành cho Nạn nhân của sự Ngược đãi đang hưởng Trợ cấp Nhà ở trên nền Dự án Mục 8

Ấn hành bởi Greater Boston Legal Services
Tháng Tư Tháng 10 năm 2007
 • Bạn có phải là nạn nhân của bạo hành gia đình, bạo hành trong khi hẹn hò, hoặc bị theo đuổi?
 • Bạn có đang sống trong nhà ở được trợ cấp trên nền Dự án Mục 8 (Section 8) hay không?
 • Hãy tìm hiểu xem một luật mới có thể bảo vệ bạn chống lại việc bị đuổi nhà và bị kỳ thị nhà ở như thế nào.

Luật mới đó là gì?

Luật mới đó được gọi là Đạo luật Bạo hành Chống lại Phụ nữ, hay VAWA.

VAWA bảo vệ những nạn nhân của bạo hành gia đình mà đang sống trong Nhà ở trên nền dự án Mục 8. Nếu bạn hoặc bất cứ thành viên nào trong hộ gia đình của bạn đang đối mặt với sự ngược đãi gia đình, VAWA có thể bảo vệ bạn khỏi việc bị đuổi nhà và kỳ thị nhà ở.  

Mọi người cũng đang nỗ lực để thông qua một luật nhằm bảo vệ tất cả những người thuê nhà ở tiểu bang Massachusetts. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc Các dịch vụ Pháp lý vùng Boston (Greater Boston Legal Services) theo số 617-371-1234.

Làm thế nào để tôi biết được mình đang sống trong nhà ở dựa trên nền dự án Mục 8?

Nhà ở dựa trên nền dự án Mục 8 được gắn với một khu nhà cụ thể (không giống như trợ cấp Mục 8, là trợ cập mà luôn đi theo bạn). Việc thuê nhà của bạn là giữa bạn và một chủ nhà tư nhân. Tiền thuê nhà giới hạn trong 30% thu nhập của bạn.   

VAWA bảo vệ tôi như thế nào?

VAWA có nghĩa là một chủ nhà không thể từ chối cho bạn thuê nhà chỉ vì bạn đang là hoặc đã từng là nạn nhân của sự ngược đãi.

VAWA cũng có nghĩa là bạn không thể bị đuổi khỏi căn hộ bạn thuê chỉ vì người ngược đãi bạn hoặc vì hành vi của người ngược đãi bạn.

Nếu bạn và người ngược đãi bạn sống cùng nhau, chủ nhà có thể đuổi người đó ra khỏi nhà ở vì hành vi ngược đãi của anh ta hoặc cô ta, nhưng bạn phải được phép tiếp tục ở lại. Hành vi ngược đãi bao gồm bạo hành gia đình, đe dọa, bạo hành trong khi hẹn hò hoặc theo đuổi.

Tôi có thể bị đuổi nhà vì vi phạm hợp đồng thuê nhà của mình không?

Theo VAWA, một chủ nhà không thể đuổi bạn ra khỏi nhà khi bạn vi phạm hợp đồng thuê nhà nếu bạn là nạn nhân của sự ngược đãi.

Chủ nhà đó cũng không thể đuổi bạn ra khỏi nhà vì những hành động phạm tội mà có liên quan đến bạo hành gia đình, bạo hành trong khi hẹn hò hoặc theo đuổi.

Tuy nhiên, một chủ nhà có thể đuổi bạn ra khỏi nhà ở vì những vi phạm hợp đông thuê nhà một cách nghiêm trọng hay tái phạm mà không liên quan gì tới ngược đãi gia đình.

Khi nào thì chủ nhà có thể đuổi tôi ra khỏi nhà?

Với một trợ cấp Mục 8, chủ nhà của bạn cần phải có "lý do chính đáng" để đuổi bạn ra khỏi nhà. VAWA chỉ ra rằng, hành vi của người ngược đãi bạn hoặc đe dọa bạo lực hay theo đuổi không thể là "lý do chính đáng" để đuổi bạn ra khỏi nhà.  

Chủ nhà của bạn có thể đuổi bạn ra khỏi nhà nếu họ có thể chứng minh được rằng những người thuê nhà khác hoặc nhân viên của họ đang thực sự hoặc sắp sửa (ngay tức thì) bị đặt trong tình trạng nguy hiểm mà không thể có biện pháp an ninh hoặc các bước khác để có thể trấn áp được. Nếu chủ nhà có thể chứng minh được điều này, bạn có thể bị đuổi ra khỏi nhà cho dù bạn đang là nạn nhận của một sự ngược đãi gia đình.

Tuy nhiên nếu không chứng minh được tính nguy hiểm, chủ nhà không thể đuổi bạn ra khỏi nhà ở hoặc đưa ra bất cừ hình phạt nào đối với bạn.

Chủ nhà cũng không thể đòi buộc bạn phải tuân theo bất cứ những qui định nào nhiều hơn so với những người thuê nhà khác, những người mà không phải là nạn nhân của sự ngược đãi.  

Làm thế nào để tôi đòi buộc quyền của mình trong VAWA?

Chủ nhà của bạn có thể yêu cầu những bằng chứng về việc bạn là nạn nhân của sự ngược đãi.

Nếu bạn muốn được hưởng sự bảo vệ mà VAWA cung cấp, bạn sẽ phái chứng minh cho chủ nhà rằng bạn là nạn nhận của sự ngược đãi:   

Làm thế nào để tôi chứng minh được tôi là một nạn nhân của sự ngược đãi?

Chủ nhà phải chấp nhận một trong những tài liệu sau như là bằng chứng rằng bạn đang là nạn nhân của sự ngược đãi:

Hoặc

 • Một bản tường trình ký bởi người cung cấp dịch vụ cho nạn nhân, chuyên viên y tế, hoặc một luật sư xác nhận rằng những hành động đang được xem xét là những hành động bạo hành gia đình, bạo hành trong khi hẹn hò hoặc sự theo đuổi chống lại bạn. Bạn cũng sẽ phải ký vào bản tường trình này.

Hoặc

 • Một hồ sơ lưu cảnh sát xác nhận rằng bạn đã là nạn nhân của bạo hành gia đình, bạo hành trong khi đang hẹn hò, hoặc bị theo đuổi.

Hoặc

 • Một hồ sơ lưu tòa án (ví dụ, một lệnh tránh xa, một bản khai lưu trong một vụ án tại tòa, hay một lệnh từ Tòa án Gia đình và Quản chế) xác nhận rằng bạn đã là nạn nhân của bạo hành gia đình, bạo hành trong khi đang hẹn hò hoặc bị theo đuổi.

Tôi có bao nhiêu thời gian để nộp bằng chứng?

Nếu chủ nhà hoặc cơ quan nhà ở yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng bạn là nạn nhân của ngược đãi gia đình, bạn sẽ phải nộp những bằng chứng này trong vòng 14 ngày làm việc (không bao gồm ngày cuối tuần).

Những thông tin tôi cung cấp cho chủ nhà có được bảo mật không?

Có. Chủ nhà phải bảo mật bất cứ thông tin nào mà bạn cung cấp cho họ về vấn đề bạo hành chông lại bạn.

Tuy nhiên đôi khi chủ nhà có thể sử dụng những thông tin này. Chủ nhà có thể dùng những thông tin này trong các trường hợp sau:

 • Nếu bạn cho phép chủ được chia sẻ những thông tin này.
 • Nếu chủ nhà cấn những thông tin này để hoàn tất thủ tục đuổi nhà (ví dụ như để đuổi người ngược đãi bạn ra khỏi nhà ở)
 • Nếu có một án lệnh của tòa án đưa ra đòi buộc chủ nhà phải cung cấp thông tin.  

Tôi có thể tới đâu để được giúp đỡ?

Nếu bạn cho rằng mình đã bị đuổi ra khỏi nhà một cách bất công hoặc bị kỳ thị bởi vì bạn là nạn nhân của bạo hành gia đình, bạo hành trong khi đang hẹn hò hoặc bị theo đuổi, hãy gọi tới văn phòng các dịch vụ pháp lý ở địa phương bạn.

Nếu bạn cần lời khuyên hoặc trợ giúp an toàn khẩn cấp, hãy gọi tới Safelink theo số 1-877-785-2020 hoặc gọi tới nơi lánh tạm vị bạo hành gia đình ở địa phương bạn

Safelink là một đường dây nóng 24 giờ trong toàn tiểu bang được hoạt động dưới sự điều hành của Casa Myrna Vazquez, Inc. ở Boston. Hãy gọi để được can thiệp trong trường hợp khủng hoảng, để được hỗ trợ, và tiếp cận nơi lánh tạm trong trong trường hợp khẩn cấp.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý