Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Cách yêu cầu một Án Lệnh Cách Ly 209A?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Sử dụng danh sách kiểm tra của chúng tôi để tìm ra các biểu mẫu quý vị cần

Nếu quý vị đang sử dụng các biểu mẫu không bằng tiếng Anh, quý vị cũng sẽ cần đến các biểu mẫu bằng tiếng Anh: Domestic violence restraining order (MGL c.209A) forms

Nhận biểu mẫu

Quý vị có thể nhận các biểu mẫu bằng tiếng Anh và 8 ngôn ngữ khác:

 • Từ lục sự tại tòa án. Sử dụng danh sách kiểm tra để cho lục sự biết các biểu mẫu quý vị cần.
 • Tải về các biểu mẫu đó từ mục Biểu Mẫu Án Lệnh Cách Ly trên trang web của tòa án

Điền vào các biểu mẫu

Quan trọng

Chờ để ký tên và ghi ngày tháng vào các biểu mẫu ngay khi quý vị cung cấp chúng cho lục sự tại tòa án.

Tại tòa án

Quý vị có thể điền vào các biểu mẫu tại tòa án hoặc mang đi để điền vào và mang trở lại để nộp hồ sơ sau đó. Chờ để ký tên và ghi ngày tháng vào các biểu mẫu khi quý vị cung cấp chúng cho lục sự tại tòa án.

Trực tuyến

Khi quý vị đến tòa án để nộp các biểu mẫu đã tải về, lục sự có thể yêu cầu quý vị sao lại các Trang 1 và 2 của Đơn Khiếu Kiện lên các biểu mẫu có 3 tờ bằng giấy carbon nằm giữa các tờ đó.

Các biểu mẫu bằng ngôn ngữ của quý vị

Nếu quý vị đang sử dụng các biểu mẫu không bằng tiếng Anh,

 • Điền vào tất cả các biểu mẫu theo ngôn ngữ của quý vị ngoại trừ Bản Khai Có Tuyên Thệ.
 • Lập Bản Khai Có Tuyên Thệ bằng ngôn ngữ của quý vị trên Biểu Mẫu BẢN KHAI CÓ TUYÊN THỆ tiếng Anh. Biểu mẫu Bản Khai Có Tuyên Thệ bằng ngôn ngữ của quý vị sẽ giải thích các nội dung trên BẢN KHAI CÓ TUYÊN THỆ tiếng Anh yêu cầu quý vị thực hiện.
 • Sử dụng các biểu mẫu bằng ngôn ngữ của quý vị để điền vào các biểu mẫu tiếng Anh chính xác nhất có thể. Nếu quý vị cần trợ giúp dịch thông tin của mình cho các biểu mẫu tiếng Anh, lục sự sẽ cung cấp cho quý vị một thông dịch viên khi quý vị đi nộp các biểu mẫu.

Quan trọng

Nếu quý vị đang làm việc với một người biện hộ về bạo lực gia đình, hãy yêu cầu họ gọi trước để sắp xếp một thông dịch viên tòa án.

Nếu quý vị tự mình thực hiện, hãy mang theo sơ đồ "Dịch Vụ Thông Dịch Viên đến tòa. Cho lục sự xem sơ đồ này, và chỉ vào ngôn ngữ của quý vị.

Nộp các biểu mẫu

Đi đến tòa án dành cho khu vực nơi quý vị sống. Nếu quý vị đã chuyển đi vì quý vị bị bạo hành, quý vị vẫn có thể đến tòa án nơi quý vị từng sinh sống. Quý vị cũng có thể đến tòa án dành cho khu vực quý vị hiện đang sống.

Nếu quý vị có báo cáo của cảnh sát, hồ sơ y tế hoặc hình ảnh thể hiện sự bạo hành , hãy mang theo bên mình. Nhưng quý vị không cần phải có bất kỳ mục nào trong số này.

Đưa các biểu mẫu quý vị đã điền cho lục sự tại tòa án.

Lục sự có thể yêu cầu quý vị sao lại các Trang 1 và 2 của Đơn Khiếu Kiện lên các biểu mẫu có 3 tờ bằng giấy carbon nằm giữa các tờ đó.

Lục sự không được phép cung cấp cho quý vị lời khuyên pháp lý. Họ không được cho quý vị biết những gì quý vị nên nói trên các biểu mẫu.

Việc này tốn bao nhiêu chi phí?

Tất cả mọi thứ đều miễn phí. Không mất khoản phí nào

 • để nhận được các biểu mẫu,
 • để nộp các biểu mẫu, hoặc
 • để sử dụng một thông dịch viên.

Có ai đó ở tòa án để giúp tôi điền vào các biểu mẫu xin án lệnh Cách Ly 209A không?

Ở một số tòa án, lục sự sẽ giúp quý vị điền vào các biểu mẫu này. Nhưng lục sự không thể đi trình diện trước thẩm phán cùng với quý vị hoặc cung cấp cho quý vị bất kỳ lời khuyên pháp lý nào.

Có thể có một người biện hộ trong tòa án có thể giúp quý vị về các thủ tục giấy tờ và đứng cùng quý vị trước mặt thẩm phán. Hãy hỏi lục sự tòa án xem nếu có người biện hộ để có thể giúp quý vị hay không. Lục sự thường sẽ biết việc này.

Nếu có một người biện hộ tại tòa án, người biện hộ sẽ không phải là người làm việc cho tòa án. Có thể người biện hộ sẽ không phải là một luật sư. Người biện hộ có thể là:

 • một Người Biện Hộ Nạn Nhân/Nhân Chứng của văn phòng Luật Sư Biện Lý (District Attorney, DA). hoặc
 • một người biện hộ SAFEPLAN. SAFEPLAN là một chương trình của Văn Phòng Hỗ Trợ Nạn Nhân Massachusetts (MOVA). Người biện hộ của SAFEPLAN sẽ phối hợp việc với các chương trình chống bạo lực gia đình tại địa phương. hoặc
 • một người biện hộ từ một chương trình chống bạo lực gia đình/nơi trú ẩn hoặc một cơ quan dịch vụ xã hội khác.

 

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm