Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Có một hệ thống để theo dõi các án lệnh cách ly toàn tiểu bang không?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

“Hệ Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình Toàn Tiểu Bang” sẽ lưu trữ tất cả hồ sơ về các án lệnh cách ly mới và cũ cũng như hồ sơ dân sự và hình sự liên quan đến bạo lực gia đình hoặc bạo lực khác từ khắp toàn tiểu bang Massachusetts.

Tiểu bang có 2 hệ thống theo dõi các án lệnh về bạo lực gia đình và tội phạm.

Hệ Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình Toàn Tiểu Bang sẽ nắm giữ tất cả hồ sơ về các án lệnh cách ly mới và cũ.

Các án lệnh này bao gồm:

  • Án Lệnh Ngăn Chặn Ngược Đãi (209A) và

  • Án Lệnh ngăn chặn sách nhiễu (258E).

Tiểu bang cũng có một hệ thống máy vi tính lưu giữ tất cả các hồ sơ tội phạm. Những hồ sơ này bao gồm vi phạm án lệnh cách ly và các tội bạo lực gia đình khác. Đây là hệ thống lưu giữ hồ sơ tội phạm của tòa án. Xem CORI.

Hệ thống trên toàn tiểu bang giúp giữ an toàn cho tôi như thế nào?

Khi tòa án ban hành án lệnh cách ly, Bộ Phận Quản Chế sẽ ghi án lệnh này vào Hệ Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình vào trong cùng ngày.

Mỗi khi có một người yêu cầu tòa án ban hành án lệnh cách ly, Bộ Phận Quản Chế buộc phải kiểm tra tất cả các Hệ Thống Lưu Trữ Hồ Sơ Về Bạo Lực Gia Đình và hệ thống hồ sơ tội phạm của tòa án.

Bộ Phận Quản Chế cho thẩm phán biết liệu người bạo hành có các lệnh khác chống lại họ hay không và họ có tiền án hay không.

Bộ Phận Quản Chế cũng cho thẩm phán biết liệu có   warrant (trát lệnh) chống lại người ngược đãi bạo hành hay không.  Trát lệnh có nghĩa là cảnh sát đang tìm kiếm người này và có lý do để bắt giữ.

Khi quý vị yêu cầu án lệnh cách ly cho mình, quý vị có thể sẽ cung cấp cho tòa án thông tin về nơi cảnh sát có thể tìm ra người đã bạo hành hoặc ngược đãi quý vị . Nếu có trát lệnh bắt giữ, thẩm phán sẽ ban hành lệnh cho Bộ Phận Quản Chế thông báo cho cảnh sát và cung cấp cho họ  bất kỳ thông tin nào về nơi ở gần đây nhất của người bạo hành .

Nếu thẩm phán cho rằng quý vị hoặc bất kỳ ai khác đang gặp nguy hiểm, thẩm phán sẽ báo cảnh sát thực hiện trát lệnh bắt ngay lập tức.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý