Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Điều gì sẽ tới sau cuộc điều tra?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

8. Điều gì sẽ tới sau cuộc điều tra?

Sauk hi cuộc điều tra kết thúc, DCF sẽ quyết định xem nếu bản báo cáo ban đầu về lạm dụng sễ được “hỗ trợ” hay “không hỗ trợ.” 

Nếu DCF nói rằng họ “không hỗ trợ” bản báo cáo đó, điều này có nghĩa là cán bộ DCF đã không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về việc con bạn đã bị lạm dụng hoặc bị bỏ bê. DCF sẽ đóng hồ sơ của bạn.  

Nếu DCF nói rằng họ “hỗ trợ” bản báo cáo đó, điều này có nghĩa là cán bộ DCF nghĩ rằng có những bằng chứng con bạn đã bị lạm dụng hoặc bị bỏ bê hoặc đang có nguy cơ bị lạm dụng hoặc bị bỏ bê bởi người chăm sóc. 

DCF sẽ phải gửi cho bạn một lá thư cho bạn biết liệu họ có “hỗ trợ” hay “không hỗ trợ” bản bào cáo.” 

9. Nếu bào cáo được hỗ trợ thì sao?

Nếu bản báo cáo được hỗ trợ, DCF có 45 ngày để thực hiện một “đánh giá” về gia đình bạn. Việc đánh giá để xem liệu gia đình bạn có cần các dịch vụ. Tại thời điểm này, bạn sẽ có một cán bộ xã hội mới để xử lý trường hợp của bạn.

Cán bộ xã hội mới sẽ cố gằng để hiểu biết bạn và gia đình của bạn trong thời gian đánh giá. Đây là thời điểm tốt cho bạn để tìm ra những dịch vụ nào mà DCF cung cấp và liệu những dịch vụ đó có thể giúp cho gia đình bạn. Các dịch vụ của DCF bao gồm:

•     Giữ trẻ;
•     các trợ giúp cho phụ huynh để giúp bạn với một số điều bạn cần làm cho con bạn,
•     tư vấn cho bạn và con bạn,
•    giáo dục cho phụ huynh,
•   giúp đỡ nhà ở và các tiện ích, và / hoặc
•    những thứ khác giúp cho gia đình bạn.

Thông thường bạn sẽ nhận được một "kế hoạch phục vụ" vào cuối đánh giá. Kế hoạch phục vụ mô tả các dịch vụ mà bạn sẽ nhận được. Kế hoạch phục vụ cũng đưa ra những điều mà bạn phải làm. Kế hoạch phục vụ có thể bao gồm những thứ như:

•    Chuyển tới tư vấn,
•   Hãy chắc chắn rằng con của bạn có mặt ở trường đúng giờ,
•    Hãy chắc chắn rằng con bạn làm bài tập về nhà.

Điều quan trọng là bạn hiểu được những gì đưa ra trong kế hoạch phục vụ. Trao đổi với cán bộ DCF của bạn về kế hoạch phục vụ trước khi bạn ký vào đó.

Hãy trao đổi với cán bộ cảu bạn nếu:

  • bạn cần phương tiện để đến những nơi mà bản kế hoạch phục vụ nói rằng bạn cần phải tới;
  • bạn nghĩ rằng có quá nhiều cuộc hẹn mà bạn phải đi tới tất cả; hoặc
  • có những vấn đề khác trong kế hoạch phục vụ.

Bạn có thể muốn nói chuyện với một luật sư hoặc một người biện hộ trước khi ký kế hoạch phục vụ của bạn. Một khi bạn ký vào kế hoạch phục vụ, bạn phải tuân theo những điều đưa ra trong đó. Nếu bạn không làm tất cả mọi điều mà các kế hoạch phục vụ nói rằng bạn phải làm, DCF có thể sẽ cố gắng để có được quyền nuôi con của bạn.

Nếu bạn ký kế hoạch phục vụ và sau đó gặp khó khăn trong việc tuân theo những điều đưa ra trong đó, hãy yêu cầu cán bộ DCF của bạn thay đổi bản kế hoạch. Yêu cầu một cuộc họp với cán bộ của bạn, hoặc viết thư cho cán bộ của bạn và giải thích lý do tại sao bạn cảm thấy bạn phải dừng lại. Hãy đừng ngừng làm những gì bạn đã đồng ý sẽ làm, trừ khi cán bộ của bạn thay đổi  kế hoạch của bạn.

DCF có thể làm những việc khác trong thời gian đánh giá, nếu người cán bộ nghĩ rằng rằng con bạn đang gặp nguy hiểm. DCF có thể:

•    yêu cầu bạn đồng ý đưa con cái của bạn vào nơi nuôi dưỡng khác.  Nếu cán bộ xã hội yêu cầu bạn ký một bản "tự nguyện thỏa thuận xếp chỗ," hãy yêu cầu thời gian để nói chuyện với một luật sư hoặc người biện hộ trước khi bạn ký
•   đi đến Tòa án Vị Thành Niên để cố gắng giành được quyền nuôi con của bạn.. DCF chỉ làm điều này nếu người cán bộ nghĩ rằng con bạn đang gặp nguy hiểm. Nếu DCF đi đến Tòa án Vị Thành Niên, thì được gọi là trường hợp"Chăm sóc và Bảo vệ". Bạn có quyền có một luật sư cho các trường hợp kiểu này.  Tòa án sẽ chỉ định một luật sư để đại diện cho bạn nếu bạn có thể không đủ khả năng để trả tiền thuê một luật sư. Tòa án cũng sẽ chỉ định một luật sư khác để đại diện cho con bạn mà hoàn toàn miễn phí. Bên phụ huynh kia của con bạn cũng có thể có một luật sư.

Trong hầu hết các trường hợp DCF không yêu cầu bạn đưa con bạn vào nơi nuôi dưỡng khác hoặc đi tới Tòa án Vị Thành Niên để giành quyền nuôi con bạn.

10. DCF có nộp hồ sơ buộc tội hình sự hay không?

Không. DCF không nộp hồ sơ buộc tội hình sự. DCF cũng không có quyền bắt giữ bất cứ ai.

Nhưng DCF sẽ phải nói với Luật sư Quận nếu có vẻ như đã có sự lạm dụng tình dục, chấn thương nghiêm trọng, hoặc xảy ra cái chết cho một trẻ en. Luật sư Quận sau đó có thể nộp hồ sơ buộc tội hình sự.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý