Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bảo hiểm Y tế

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

MassHealth

MassHealth là bảo hiểm y tế dành cho gia đình có con nhỏ, hoặc thanh niên dưới 19 tuổi , cho những người tàn tật hoặc bị mù, cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, và cho những người kiếm được rất ít tiền trong những năm vửa rồi. Bạn tự động được hưởng MassHealth nếu bạn hưởng TAFDC, EAEDC hoặc SSI. Bạn cũng có thể nộp đơn xin riêng bằng các liên lạc với Bộ trợ giúp Y tế tiểu bang Massachusetts.

Bảo hiểm y tế khác

Ở tiểu bang Massachusetts, hầu hết mọi người đều phải có bảo hiểm y tế. Liên kết Sức khỏe (Health Connector) có thể giúp bạn tìm ra bảo hiểm tốt nhất cho bạn và gia đình.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý