Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

Nếu tôi không thể trả tiền thuê nhà và tôi sắp bị đuổi nhà thì sao?

Trong hầu hết các trường hợp, kể cả nếu bạn nợ chủ nhà tiền thuê nhà từ trước, chủ nhà của bạn không thể đẩy bạn ra khỏi căn hộ bạn đang ở mà không đưa bạn ra tòa. Bạn không cần phải rời căn hộ của bạn ngay lập tức bởi vì chủ nhà nói bạn phải làm như vậy.

Chủ nhà trước hết phải gửi cho bạn một lá thư gọi là Thông báo Dọn đi (Notice to Quit). Bạn không phải rời đi bới vì bạn bạn nhân được Thông báo Dọn đi.

Sau ngày đề ra trong Thông báo Dọn ra, nếu chủ nhà của bạn muốn đuổi nhà bạn, chủ nhà sẽ phải gửi cho bạn một trát hầu tòa và đơn kiện ra Tòa án Khu vực hoặc Tòa án Nhà ở.

Tại tòa án, một chánh án sẽ đưa ra quyết định nếu bạn phải dọn đi, và vào khi nào. Vị chánh án cũng có thể đưa ra quyết định rằng bạn sẽ không phải dọn đi. Vị chánh án thậm chí có thể đưa ra quyết định rằng chủ nhà của bạn còn thiếu nợ bạn tiền nếu chủ nhà đã không hành xử đúng theo pháp luật. Nếu vị chánh án nói rằng bạn phải dọn đi, bạn vẫn có thể yêu cầu thêm thời gian trước khi bạn phải dọn ra khỏi nhà. Kể cả trường hợp vị chánh án không cho bạn thêm thời gian, bạn vẫn có ít nhất 10 ngày tính từ ngày ra tòa thì chủ nhà mới có thể thuê một cảnh sát trưởng để tiến hành việc đuổi nhà đối với bạn. Vào lúc đó, bạn có quyền được nhận một thông báo 48 giờ trước khi cảnh sát trưởng có thể đẩy bạn ra khỏi căn hộ của bạn.

Nếu bạn nhận được một Thông báo Dọn ra, hãy gọi tới chương trình các dịch vụ pháp lý địa phương của bạn để được lời khuyên cho trường hợp của mình. Một số văn phòng dịch vụ pháp lý tổ chức những buổi phân tích hoặc lớp học để giúp bạn đấu tranh với việc bị đuổi nhà.

Hãy nhớ rằng

Chỉ có một chánh án mới có quyền phán quyết xem chủ nhà của bạn có thể đuổi nhà bạn hay không. Bạn không phải dọn đi trước khi chánh án nói rằng bạn phải làm như thế.

RAFT là một chương trình mà có thể giúp bạn trả tiền thuê nhà còn thiếu. Nếu cuối cùng bạn cần môt nơi lánh tạm, bạn có thể gọi tới Safelink để biết thông tin về những nơi lánh tạm cho phụ nữ hoặc nộp đơn xin Trợ cấp Khẩn cấp tại văn phòng DTA ở địa phương bạn.

Bạn có thể đọc để biêt thêm về những luật bảo vệ bạn trong việc bị đuổi nhà và kỳ thị nhà tại phần Bạo hành Gia đình và Nhà ở của MassLegalHelp và Đuổi nhà trong phần Nhà ở của MassLegalHelp.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý