Thu nhập của tôi phải thấp như thế nào thì mới có thể được hưởng TAFDC?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

TAFDC chỉ dành cho gia đình có thu nhập thấp và phụ nữ có thai với thu nhập thấp. Bạn cũng có thể được hưởng TAFDC nếu bạn có thu nhập và sở hữu một vài thứ.  

Có một bảng li

TAFDC es solo para familias que tienen bajos ingresos y para mujeres embarazadas de bajos ingresos. Es posible que reciba TAFDC si tiene bajos ingresos y algunas posesiones.

Hay una tabla en MassLegalHelp que indica el ingreso mensual (Eligibility and Benefits at a Glance) que puede tener y todavía poder recibir beneficios de TAFDC. Tenga en cuenta que el Departamento de Asistencia Transicional (DTA) no cuenta algunos tipos de entrada (dinero de trabajos por estudios). Puede que califique para TAFDC aunque su ingreso pase de los niveles que se encuentran en la tabla.

Hay un límite de $2,500 en “activos”. Los “activos” son ahorros y las cosas que usted posee. Algunas cosas que usted posee no cuentan. Su casa y sus pertenencias personales (como los muebles, los aparatos electrodomésticos, y joyería) no cuentan. Un coche por familia no cuenta, hasta cierto valor. También, las cosas a las cuales usted no puede tener acceso o vender fácilmente no cuentan. Por ejemplo, si usted posee algo con su esposo o novio y no puede venderlo sin su permiso, no debe contar contra usted. También, si usted tiene una cuenta conjunta a la cual no puede tener acceso con seguridad, esto no debe contar contra usted.

¿Teniendo un coche me impedirá recibir el TAFDC?

No puede recibir TAFDC si tiene mas de $2,500 en activos (cosas de valor.) Su coche se incluye en los $2,500, pero DTA solo cuenta parte del valor de su coche.

DTA considera dos cosas:

 1. El Valor Justo de Mercado de su coche (por cuánto usted podría venderlo y
 2. La cantidad del valor líquido que usted tiene en su coche (cuánto usted tendría después de vender el coche y de pagar los préstamos del coche.)

DTA no cuenta:

Los primeros $10,000 del Valor Justo de Mercado de su coche; y
los primeros $5,000 del valor líquido de su coche.

Para calcular como DTA determina el valor de su coche

 1. Restar $10,000 del precio que puede recibir por su coche.
 2. Restar $5,000 de lo que le sobraría si vende su coche y paga los préstamos del coche.
 3. ¿Cuál es el numero más grande?
 4. DTA usa la cantidad más alta.
 5. Si la cantidad es más de $2,500, usted tiene más de $2,500 en activos. Posee demasiado para poder recibir TAFDC.
 6. Si la cantidad es menos de $2,500 y más de $0, añada este número al valor de los otros activos que tiene – como su cuenta de ahorros. Mientras la adición de todo junto sea $2,500 o menos, usted puede obtener TAFDC. Si usted suma todos sus activos con el número que consiguió por el coche en el paso 4 y es más de $2,500, usted tiene más de $2,500 en activos. Es posible que posea demasiado para poder obtener TAFDC.

Nota

Usted no tiene que vender su coche para recibir TAFDC. Esto es solo la manera de calcular cuánto vale su coche como parte de sus activos.

ệt kê trênMassLegalHelp đưa ra mức lợi tực hàng tháng (Eligibility and Benefits at a Glance) bạn có thể có và vẫn có thể được hưởng các quyền lợi TAFDC. Xin nhớ rằng Văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA) không tính một số loại thu nhập (thu nhập làm để học - work study). Bạn cũng có thể được hưởng TAFDC kể cả khi thu nhập của bạn vượt quá mức đưa ra trong bảng.

Mức giới hạn cho "tái sản" là $2,500. “Tài sản” là những  tiền tiết kiệm và một số thứ mà bạn là chủ sở hữu. Có những thứ mà bạn là chủ sở hữu nhưng không tính đến. Nhà của bạn và những vật dụng cá nhân (như đồ gỗ, đồ điện gia dụng và nữ trang) không tính vào tái sản. Mỗi gia đình được miễn một xe hơi (tới một mức giá trị nào đó) không tính vào tài sản. Cũng như vậy, những thứ mà bạn không thể dễ dàng truy cập hoặc bán đi không tính vào tài sản. Ví dụ, nếu bạn đồng sở hữu một vật gì đó cùng với chồng hoặc người yêu của bạn và không thể bán nó nếu không được sự đồng ý của anh ấy, thì vật đố không được tính vào tài sản của bạn. Nếu bạn có tài khoản ngân hàng chung và bạn không thể truy cập nó một cách an toàn, tài khoản đó cũng không được tính vào tài sản của bạn.

Việc sở hữu một xe hơi có cản trở tôi trong việc hưởng TAFDC?

Bạn không thể hưởng TAFDC nếu bạn có tài sản trên $2,500.  Xe hơi của bạn được bao gồm trong số tiền $2,500 này, nhưng DTA chỉ tính một phần của giá trị chiếc xe của bạn.
DTA nhìn vào hai thứ:

 1. Trị giá Thị trường Công bình của chiếc xe của bạn (số tiền mà bạn có thể thu được từ việc bán chiếc xe của bạn và
 2. Số tiền vốn bạn có trong chiếc xe của bạn (bạn sẽ còn bao nhiêu tiền sau khi bán chiếc xe và trả hết tiền nợ mua xe)

DTA không tính đến:
$10,000 đầu tiên trong Trị giá Thị trường Công bình chiếc xe của bạn:
$5,000 đầu tiên mà bạn có trong chiếc xe của bạn.

Để xác định xem DTA tính giá trị chiếc xe của bạn như thế nào

 1. Trừ $10,000 từ số tiền mà bạn có thể thu được nếu bán chiếc xe của bạn.
 2. Trừ $5,000 từ số tiền mà bạn còn lại sau cùng nếu bạn bán chiếc xe của bạn và trả hết tiền nợ mua xe.
 3. Số tiền nào lớn hơn?
 4. DTA sẽ dùng số tiền lớn hơn.
 5. Nếu số tiền đó nhiều hơn $2,500, bạn được xem như có tái sản trên $2,500. Bạn sẽ không thể hưởng TAFDC.
 6. Nếu số tiền đó it hơn $2,500, và nhiều hơn $0 cộng số tiền đò với những tái sản khác mà bạn có - ví dụ như trương mục tiết kiếm. Chừng nào tổng cộng tất cả bằng $2,500 hoặc it hơn, bạn có thể được hưởng TAFDC. Nếu bạn cộng tất cả tài sản của bạn rồi cộng số tiền trong mục 4 về chiếc xe của bạn, và tổng số nhiều hơn $2,500, bạn xem như có tài sản trên $2,500. Bạn sẽ không thể hưởng TAFDC.

Lưu ý

Bạn không cần phải bán chiếc xe của bạn để được hưởng TAFDC. Đây chỉ là một cách để xác định xem chiếc xe của bạn có giá trị bao nhiều để tính toán phần tài sản của bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý