Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Trợ giúp về Nơi lánh tạm, Nhà ở và Tiện ích

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

Chuyển tiếp tới Chương trình Sống Độc lập và Chuyển tiếp tới Các Chương trình Nhà ở.

Các chương trình này trả một lần cho tiền thuê nhà, tiện ích và/hoặc các chi phí chuyển chổ ở cho những người sống sót sau bạo hành gia đình, những người đang nỗ lực để sống tách rời khỏi người đã ngược đãi họ. Bạn có thể xin được tiền để trả cho tiền nhà còn thiếu từ trước, tiền ký quĩ và tiền thuê nhà tháng đầu tiên, và/hoặc tiền thanh toán các hóa đơn tiện ích. Những khoản tiền này do Bộ Các Dịch vụ Xã hội (DSS) trợ giúp, nhưng bạn xin được tiền bằng cách nộp đơn tại một số tổ chức nhà ở và bạo hành gia đình trong tiểu bang. Để có được một danh sách cá tổ chức mà bạn có thể nộp đơn xin, hay xem phần Phụ lục X.

Trợ giúp Khẩn cấp

Chương trình Trợ giúp Khẩn cấp (EA) cung cấp nơi lánh tạm khẩn cấp cho những gia đình vô gia cư mà có trẻ em dưới 21 tuổi và cho những phụ nữ đang mang thai. Bạn có thể nộp đơn xin EA tại văn phòng DTA địa phương của bạn.

Xem Nộp đơn tới DTA để biết thông tin về xin Trợ giúp Khẩn cấp. Xem Khiếu nơi đơn bị từ chối để biết thông tin về những gì cần làm nếu bạn nộp đơn và DTA trả lời bạn rằng bạn không được hưởng quyền lợi này..

Trợ giúp Cư trú cho Gia đình đang trong Giai đoạn Chuyển tiếp (RAFT)

RAFT giúp đỡ chi phí nhà ở cho những người vô gia cư hoặc sắp trở thành vô gia cư. Để được RAFT, bạn phải có thu nhập thấp. Bạn cũng phải có con cái đang sống cùng bạn hoặc bị tàn tật. RAFT có thể giúp đỡ với tiền thuê nhà còn thiếu, tiện ích, tiền bảo đảm thuê nhà, và tiền thuê nhà tháng đầu tiên. Số tiền tối đa bạn có thể được nhận từ chương trình này là $3,000. Bạn có thể xin tiền tứ RAFR tại Trung tâm Giáo dục Người tiêu dùng Nhà ở Khu vực (Mass Housing Consumer Education Centers) của bạn.

Trợ giúp Nhiên liệu

Trợ giúp Nhiên liệu (Fuel Assistance) là một chương trình trả một phần tiền sưởi ấm của bạn mỗi mùa đông. Bạn có thể xin được giúp đỡ để trả cho nhiên liệu kể cả khi việc sưởi ấm của bạn đã bao gồm trong tiền thuê nhà. Bạn có thể xin Trợ giúp Nhiên liệu tại chương trình hành động cộng đông địa phương của bạn

Giảm giá Tiện ích và Bảo vệ không bị ngừng dịch vụ

Tất cả các công ty tiện ích lớn đều có chương trình giảm giá (Utilities Discounts) cho những người có thu nhập thấp. Bạn có thể nộp đơn xin những sự giảm giả này bằng cách liên lạc với các công ty điện, khí đốt, và dịch vụ điện thoại nội hạt của mình. Tiểu bang cũng có những luật bảo vệ những người có thu nhập thấp trong việc bị ngừng cung cấp dịch vụ trong mốt số trường hợp nào đó. Xem phần Các dịch vụ tiện ích trong hướng dẫn này để biết thêm thông tin về những "sự bảo vệ" này.

Nhà ở công và Phiếu thuê nhà

Hầu hết các thị trấn đều có nhà ở công và phiếu thuê nhà cho những người có thu nhập thấp. Đáng tiếc là danh sách chờ thường rất dài. Tuy nhiên đôi khi phụ nữ bị hành hung, đặc biệt nếu họ trở thành vô gia cư vì bị ngược đãi, thường được ưu tiên cao và xin được nhà ở nhanh chóng. Hãy tìm hiêu trang trực tuyến của Bộ Nhà ở vả Phát triển Cộng đồng (List of local Housing Authorities) để tìm thông tin về những những cơ quan chuyên trách về nhà ở thuộc tiểu bang Massachusetts, hoặc xem Hướng dẫn Dịch vụ Cộng đồng ở một vài trang đầu tiên của cuốn niên giám điện thoại của bạn. Hãy xem Trợ giúp Tiền thuê nhà cho Người sống sot sau Bạo hành Gia đình nếu bạn lo lắng về việc bị đuổi nhà vì không thể trả tiền thuê nhà.

Các chương trình Tư nhân

Một vài thị trấn có những quĩ tư nhân để giúp đỡ những người có thu nhập thấp ở địa phương họ. Hãy hỏi những nhà thờ hoặc tòa thị chính ở địa phương bạn. Bạn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ Hội Chữ thập đỏ hoặc Đội quân Cứu tê (Salvation Army). Bộ Năng lường tiểu bang Massachusetts có một bản mách nước cho người tiêu dùng (Fuel Assistance Sheet) kèm theo nhứng thông tin liên lạc cho một số tổ chức như thế này.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý