Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

Bạn đang ở đây

Điều gì xảy ra khi một án lệnh "hết hạn"(kết thúc)?

Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Án lệnh của bạn sẽ chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian. Ví dụ, nó có thể có giá tị trong 6 tháng hoặc trong một năm. Khi bạn đọc một án lệnh, bạn sẽ thấy những gì được đưa ra khi án lệnh hết hạn (kết thúc).

Khi bạn xin được án lệnh của bạn, bạn cũng sẽ thấy rằng bạn có một ngày hẹn ra tòa cho ngày mà án lệnh của bạn hết hạn. Nếu vào thời điểm đó bạn vẫn muốn có án lệnh, bạn có thể trở lại tòa và đề nghị chánh án tòa làm cho án lệnh có giá trị thêm một năm nữa. Vấn đề không nằm ở chỗ liệu có bất cứ điều gì mới đã xảy ra giữa các buổi điều trần hay không. Vấn đề là ở chỗ liệu bạn vẫn còn lo sợ rằng người ngược đãi sẽ hãm hại bạn hay các con bạn.

Nếu bạn không trở lại tòa vào ngày đó, án lệnh của bạn sẽ hết hạn trong ngày đó.

  Hãy nhớ rằng

  Bất cứ lệnh nào về quyền nuôi con, cấp dưỡng hay thăm viếng con cái mà bạn có trong án lệnh bảo vệ 209A cũng sẽ hết hạn chung với án lệnh bảo vệ.  

  Nếu bạn muốn các lệnh vể quyền nuôi con, cấp dưỡng và thăm viếng con cái tiếp tục có giá trị nhưng bạn không muốn tiếp tục án lệnh 209A của bạn,

  • bạn phải mở một án vụ mới tại Tòa án Gia đình và Di chúc (Probate & Family Court).
  • Bạn cũng cần nộp một kiến nghị để được quyền nuôi con tạm thời, cấp dưỡng con cái và/hoặc án lệnh về thăm viếng (visitation orders) khi bạn mở án vụ mởi. Các án lệnh tạm thời cũng có thể cho phép bạn giữ quyền nuôi con, cấp dưỡng và thăm viếng con cái giống như thế trong khi bạn chờ đợi án vụ mới được phán quyết.

  Tôi có thể xin một án lệnh bảo vệ 209A vĩnh viến không?

  Có. Một chánh án tòa có thể cho bạn một án lệnh bảo vệ vĩnh viễn. Chánh án tòa không thể làm cho án lệnh đầu tiên có hiệu lực vĩnh viễn, nhưng chánh án tòa có thể làm cho án lệnh tiếp theo có hiệu lưc vĩnh viễn. Khi án lệnh đầu tiên của bạn hết hạn, bạn có thể đề nghị chánh án tòa cho bạn một án lệnh vĩnh viễn. Bạn cũng có thể đề nghị một án lệnh vĩnh viễn tại các buổi điều trần sau đó, khi bạn đề nghị tòa án gia hạn án lệnh lần thứ hai hoặc lần thứ ba.

  Trong hầu hết các trường hợp, chánh án tòa KHÔNG đưa ra các án lệnh có hiệu lực vĩnh viến. Họ sẽ chỉ đưa ra các án lệnh có hiệu lực vĩnh viến trong trường hợp có những người thực sự cần án lệnh vĩnh viến. Nếu bạn cần một án lệnh vĩnh viến, hãy giải thích cho chánh án tòa tại sao bạn lại cần nó.  

  Việc trao đổi với một người bênh vực hay một luật sư để biết thêm thông tin về một án lệnh bảo vệ vĩnh viễn là một ý kiến tốt. Để trao đổi với một người bênh vực, liên hệ với Chương trình An toàn (SAFEPLAN). Hãy gọi tới văn phòng các dịch vụ pháp lý địa phương của bạn (your local legal services office) để biết xem bạn có thể được trợ giúp pháp lý miễn phí hay không.

  Gọi tới đâu để được giúp đỡ

  Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

  Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

  Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý