Bạn đang ở đây

Nếu tôi xin được một án lệnh bảo vệ 209A ở một thị trấn, án lệnh đó có hiệu lực ở các thị trấn hay tiểu bang khác không?

Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Án lệnh bảo vệ 209A của bạn có hiệu lực ở tất cả các thành phố và thị trấn ở tiểu bang Massachusetts. Việc bạn xin được nó ở thị trấn nào không thành vấn đế.

Trên thực tế, bạn nên mang một bản sao của án lệnh bảo vệ 209A của bạn tới các sở cảnh sát:

  • tại nơi bạn sống,
  • tại thị trấn nơi bạn làm việc
  • tại thị trấn nơi có trường học và nơi giữ trẻ của con bạn.

Bạn cúng nên đưa một bản sao án lệnh cho ai đó tại nơi làm việc của bạn và cho trường học hãy nơi giữ trẻ của con bạn để họ biết và gọi cảnh sát nếu người ngược đãi xuất hiện.

Nếu tôi ra khỏi tiểu bang thì sao?

Có một luật ở Hoa Kỹ nói rằng tất cả các tiểu bang phải thi hành án lệnh bảo vệ từ các tiểu bang khác. Luật này gọi là "Đạo luật Bạo hành Chống lại Phụ nữ".

Tuy nhiên các tiêu bang không tuân theo luật này theo cùng một cách. Nếu bạn có một án lệnh bảo vệ 209A từ tiểu bang Massachusetts và bạn có kế hoạch rời khỏi tiểu bang này, bạn có thể muốn gọi tới một chương trình dành cho phụ nữ bị hành hung ở tại tiểu bang mà bạn sẽ tới để tìm hiểu xem tiểu bang đó xử lý các án lệnh ngoài tiểu bang như thế nào.

Bạn cũng có thể gọi tới Đường dây Nóng Bạo hành Gia đình Quốc gia theo số 1-800-799-SAFE để xem họ có thể cung cấp cho bạn các thông tin hay không.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý