Bạn đang ở đây

Nếu người ngược đãi vi phạm án lệnh thì sao?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Nếu người ngược đãi làm một điều gì đó đi ngược lại án lệnh bảo vệ 209A thì sao?

Nếu người ngược đãi làm một điều gì đó mà án lệnh bảo vệ 209A của bạn qui định rằng anh ta không được làm, điều đó gọi là một "vi phạm" đối với án lệnh bảo vệ.

Nếu người ngược đãi bạn vi phạm án lệnh vì ngược đãi bạn, liên lạc với bạn hoặc đi gần bạn hơn khoảng cách đưa ra trong án lệnh thì việc đó trở thành phạm tội hình sự.  

Phần trong án lệnh bảo vệ 209A qui định rằng "không liên lạc" có nghĩa là người ngược đãi bạn không được phép liên lạc với bạn trực tiếp hay gián tiếp qua những người khác, qua thư từ hay thư điện tử, điện thoại, quà tặng hay bất cứ hình thức nào khác, Không liên lạc có nghĩa là KHÔNG liên lạc! Nếu anh ta tìm cách liên lạc với bạn bằng bất cứ cách nào trong số này, anh ta đang vi phạm án lệnh.

Nếu anh ta vi phạm án lệnh, báo cáo cho cảnh sát biết. Cảnh sát có thể bắt giữ anh ta. Nếu cảnh sát trực tiếp chứng kiến những vi phạm, hoặc nếu họ có lý do chính đáng để tin rằng anh ta vi phạm án lệnh, họ sẽ phải bắt giữ anh ta  Nếu cảnh sát bắt giữ anh ta và cáo buộc anh ta tội hình sự, bạn sẽ phải ra tòa. Hãy đọc Các Khiếu kiện Hình sự để biết thêm thông tin (Criminal Complaints).

Nếu cảnh sát không tham dự hoặc không bắt giữ anh ta hay mở một khiếu kiện hình sự chống lại anh ta, bạn vẫn có quyền đi tới Tòa án Quận và nộp một đơn khiếu kiện hình sự chống lại anh ta (file a criminal complaint).

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý